Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Marie Curies laboratorium

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den enda personen som fått Nobelpriset i två olika vetenskaper, är förmodligen den mest kända kvinnan i vetenskapens historia.

Fysik

Nyckelord

Curie, Marie Curie, Sklodowska, Uran, Radium, Radioaktivitet, Radioaktivt sönderfall, strålning, partikelfysik, kärna, kvantfysik, kvantum, partikel, alfasönderfall, elektromagnet, betasönderfall, gammastrålning, alfastrålning, betastrålning, Paris, vetenskapsman, vetenskapshistoria, Frankrike, Polen, Nobelpriset, laboratorium, pechblände, Sorbonne, Fysik, historia, under modern tid

Relaterade objekt

Frågor

 • Var föddes Marie Curie?
 • Vad var Marie Curies födelsenamn?
 • Vem var Marie Curies make?
 • Är det sant att Marie Curie var den första professorn vid Sorbonne?
 • Hur många Nobelpris fick Marie Curie?
 • I vilken kategori fick Marie Curie Nobelpris?
 • I vilken kategori fick Marie Curie Nobelpris?
 • Vilket år fick Marie Curie sitt första Nobelpris?
 • Vem tilldelades INTE Nobelpriset i fysik år 1903?
 • Är det sant att Marie Curie var den första personen att tilldelas två Nobelpris?
 • Var ligger Marie Curie begravd?
 • Vad var paret Curies favorittidsfördriv?
 • Vem upptäckte radioaktiviteten?
 • Vilket grundämne upptäcktes av paret Curie?
 • Vilket grundämne upptäcktes av paret Curie?
 • Efter vem eller vad namngav Marie Curie det nya grundämnet polonium?
 • Är det sant att Marie Curie var den första kvinnan i Frankrike att ta doktorsexamen?
 • Är det sant att endast en kvinna hade tilldelats Nobelpriset före Marie Curie?
 • Är det sant att båda Marie Curies döttrar fick ett Nobelpris?
 • Vilket Nobelpris tilldelades Marie Curies dotter Irène Joliot-Curie?
 • Vad kan ha orsakat Marie Curies död?
 • Vilket grundämne namngavs efter Marie och Pierre Curie?
 • Är det sant att det första grundämnet som namngavs efter en person blev uppkallat efter Marie och Pierre Curie?
 • Vilken (icke-SI) måttenhet namngavs efter Marie och Pierre Curie?
 • I vilket land utförde Marie Curie de flesta av sina experiment?
 • Vilken typ av instrument använde paret Curie för att mäta radioaktivitet?
 • Vilket år upptäckte paret Curie grundämnena polonium och radium?
 • Vad var de så kallade "petites Curies"?
 • Hur mycket vägde pechbländet från vilket Marie och Pierre Curie isolerade 0,1 g radiumklorid?
 • I vilken typ av byggnad gjorde paret Curie sina stora upptäckter?

Scener

Laboratorium

Maria Salomea Skłodowska föddes i Warszawa 1867, som femte barnet till två lärare. Hon tog studenten vid flickgymnasiet i Warszawa med utmärkta betyg. På den tiden, hade kvinnor inte möjlighet att skriva in sig vid ett universitet.

Hon arbetade därför som privatlärare och guvernant under de följande åren, samtidigt som hon fortsatte sina vetenskapliga studier på egen hand. Under en kort tid hade hon också möjlighet att arbeta med sin kusin på Industri- och jordbruksmuseets kemiska laboratorium där hon fick värdefull erfarenhet.

År 1891 följde hon sin syster och flyttade till Paris. Samma år skrev hon in sig vid Sorbonne i Paris och började sina studier i matematik, fysik och kemi. Två år senare tog hon examen i fysik och året därpå i matematik. På den tiden arbetade hon också på Gabriel Lippmanns laboratorium (även han tilldelades senare Nobelpriset i fysik).

Hon mötte Pierre Curie genom en gemensam vän och ett år senare gifte de sig. Förutom vetenskap, delade de också ett gemensamt intresse för cykling.

Först forskade paret om magnetism, men senare blev de intresserade av radioaktivitet, ett fenomen som upptäckts av Henri Becquerel inte långt tidigare. Eftersom de inte hade sitt eget laboratorium, fick de använda ett skjul på skolan där Pierre arbetade.

Marie Curie

År 1903 blev Marie Curie den första kvinnan i Frankrike att erhålla doktorsexamen. Samma år tilldelades hon och hennes make och mentor Pierre Nobelpriset i fysik med motiveringen: "såsom ett erkännande av den utomordentliga förtjänst de inlagt genom sina gemensamt utförda arbeten rörande de av Professor Henri Becquerel upptäckta strålningsfenomenen" (priset delades med Henri Becquerel själv). Marie var den första kvinnan någonsin att ta emot priset.

Samtidigt utsågs hennes make till professor vid Sorbonne. Han startade sitt eget laboratorium och Marie utsågs till forskningschef.

Efter makens tragiska död år 1906, tog Marie hans plats och blev därmed den första kvinnliga professorn vid Sorbonne.

År 1911 tilldelades hon sitt andra Nobelpris, denna gång i kemi med motiveringen: "såsom ett erkännande för den förtjänst hon inlagt om kemiens utveckling genom upptäckten av grundämnena radium och polonium, genom karakteriserandet av radium och dess isolerande i metalliskt tillstånd samt genom sina undersökningar angående detta märkliga grundämnes föreningar". Därmed blev hon den första personen någonsin att tilldelas två Nobelpris.

Hennes framgångar övertygade den franska regeringen att stödja hennes långsiktiga dröm, inrättandet av ett vetenskapligt institut. Radiuminstitutet byggdes i Paris 1914 (år 1932 öppnades ett annat radiuminstitut i Warszawa, Polen). Här genomfördes forskning inom kemi, fysik och medicin. Under Marie Curies ledning visade sig institutets arbete vara fruktbart i praktiken också. Under första världskriget utvecklade hon mobila röntgenapparater som kallades "petites Curies".

Marie Curie dog vid 66-års ålder på ett sanatorium i Frankrike av aplastisk anemi som troligen orsakades av all den strålning som hon utsatts för under årtionden. Vid den tiden var effekterna av radioaktiv strålning på människors hälsa ännu inte kända.

Hon begravdes i Panthéon i Paris.

Instrument

Marie Curie använde en elektrometer, ursprungligen utvecklad av maken och hans bror, för att detektera och mäta extremt små elektriska förändringar som skedde på grund av radioaktiv strålning. Med hjälp av denna anordning lyckades de göra noggranna mätningar som resulterade i viktiga upptäckter.

Genom dessa mätningar insåg de att radioaktiviteten hos uraninit, eller pechblände, är mycket starkare än i uran. Slutsatsen blev att detta mineral måste innehålla ett annat, mycket mer radioaktivt element. Med hårt arbete och bearbetning av flera ton mineral, isolerades slutligen ytterligare två radioaktiva ämnen, närmare bestämt polonium och radium.

Radium (Ra) är ett radioaktivt, silvervitt, metalliskt grundämne som tillhör periodiska systemets grupp 2, gruppen alkaliska jordartsmetaller. Det upptäcktes av paret Marie och Pierre Curie i uraninit år 1898 och uppkallades efter det latinska ordet radius som betyder stråle. Ämnet är ytterst sällsynt, sju ton uraninit innehåller cirka ett gram radium.

Dess radioaktivitet är flera miljoner gånger starkare än hos uran. Radiumsalter utstrålar ständigt värme och avger en grön lyster i mörkret.

Rent radium framställs från uranmalmer som först löses i baser eller syror, sedan tillsätts klor till lösningen för att bilda radiumklorid. Från denna framställs radium genom elektrolys.

Isotopen radium-226 har en halveringstid på 1602 år, därför kommer Marie Curies personliga tillhörigheter (exempelvis anteckningsboken hon använde i laboratoriet) att fortsätta stråla under en mycket lång tid framöver.

Promenad

Sönderfallskedja för uran-238

 • Uran, U-238
 • halveringstid: 4,468 x 10⁹ år
 • Torium, Th-234
 • halveringstid: 24,1 dygn
 • Protaktinium, Pa-234
 • halveringstid: 6,7 timmar
 • Uran, U-234
 • halveringstid: 245 500 år
 • Torium, Th-230
 • halveringstid: 75 380 år
 • Radium, Ra-226
 • halveringstid: 1602 år
 • Radon, Rn-222
 • halveringstid: 3,8235 dygn
 • Polonium, Po-218
 • halveringstid: 3,1 minuter
 • Bly, Pb-214
 • halveringstid: 26,8 minuter
 • Vismut, Bi-214
 • halveringstid: 19,9 dygn
 • Polonium, Po-214
 • halveringstid: 164,3 µs
 • Bly, Pb-210
 • halveringstid: 22,3 år
 • Vismut, Bi-210
 • halveringstid: 5,013 dygn
 • Polonium, Po-210
 • halveringstid: 138,376 dygn
 • Bly, Pb-206
 • halveringstid: stabil
 • alfasönderfall
 • betasönderfall

Uran (U) är ett radioaktivt grundämne som tillhör periodiska systemets aktinoider. Denna silvervita tungmetall har en mycket hög densitet. Uran upptäcktes i pechblände (eller uraninit) av Martin Heinrich Klaproth i slutet av 1700-talet. Det var också han som namngav detta grundämne efter planeten Uranus, som han hade upptäckt några år tidigare.

Naturligt förekommande uran är sammansatt av tre isotoper: uran-238 (99,270 %), uran-235 (0,720 %) och uran-234 (0,005 %). Det förekommer i mycket låga koncentrationer överallt i jordskorpan. Rent uran utvinns kommersiellt ur uranmalm varav den vanligaste är uraninit.

Ernest Rutherfords experiment påvisade att ursprunget för radioaktiv strålning är kärnan. Han var den förste att bevisa att atomkärnor omvandlas vid strålning varvid en ny kärna och ett nytt grundämne bildas. Denna process kallas radioaktivt sönderfall. Det nya grundämnet som bildas är oftast också radioaktivt, med andra ord kan det genomgå ytterligare radioaktivt sönderfall.

Radioaktivitet

 • +
 • alfapartiklar - Deras bana lutar mot den negativa elektroden, alltså är alfapartiklar positivt laddade. Alfapartiklar är egentligen heliumkärnor, så varje alfapartikel består av två protoner och två neutroner.
 • betapartiklar - Deras bana lutar mot den positiva elektroden, alltså är betapartiklar negativt laddade. Betapartiklar är egentligen elektroner som bildas under de omvandlingar som sker inuti atomkärnan. Banans avböjning är större än hos alfapartiklar, eftersom massan hos betapartiklar är mindre än den hos alfapartiklar.
 • gammapartiklar - Deras bana avböjs inte, vilket innebär att gammapartiklar saknar laddning. De rör sig med ljusets hastighet och är högenergetiska fotoner.

Radioaktivitet upptäcktes av den franska fysikern Henri Becquerel år 1896.
Då Becquerel undersökte fluorescens hos olika mineraler observerade han att uransalter som placerades på en fotografisk platta och förvarades i mörker lämnade märken på plattan, även om de inte hade utsatts för ljus tidigare. Av detta drog han slutsatsen att uransalter avger osynlig strålning utan påverkan av en extern ljuskälla.

År 1898 isolerade paret Curie ytterligare radioaktiva ämnen och upptäckte radium och polonium. Radium uppkallades efter det latinska ordet radius som betyder stråle och polonium fick sitt namn efter Polen, Marie Curies hemland.

Becquerel och paret Curie delade på Nobelpriset i fysik år 1903 för upptäckten och studiet av radioaktivitet.
År 1911 tilldelades Marie Curie Nobelpriset i kemi för upptäckten av ytterligare radioaktiva grundämnen.

Ernest Rutherford och andra fysiker studerade egenskaperna hos radioaktiv strålning. För denna forskning tilldelades Rutherford Nobelpriset i kemi år 1908.

De identifierade tre typer av strålning, alfa-, beta- och gammastrålning, baserat på hur de påverkas av ett elektriskt fält eller ett magnetfält. Baserat på observationen av strålars lutning, drog de slutsatsen att alfapartiklar är positivt laddade medan betapartiklar är negativt laddade. Gammastrålar påverkas inte av elektriska fält eller magnetfält och har därför ingen elektrisk laddning.

Animation

Berättarröst

Den mest kända kvinnan i vetenskapens historia föddes i Warszawa år 1867 som Maria Salomea Skłodowska. Hon började sina universitetsstudier vid Sorbonne i Paris. På Sorbonne träffade hon också sin make.

I början av sina karriärer forskade paret om magnetism. Senare började de i stället intressera sig för radioaktivitet, ett fenomen som upptäckts av Henri Becquerel inte långt tidigare.

Med hårt arbete och genom bearbetning av flera ton mineraler isolerade paret två tidigare okända radioaktiva element som de kallade radium och polonium. Radium uppkallades efter det latinska ordet radius som betyder stråle, medan polonium fick sitt namn efter Polen, Marie Curies hemland.

År 1903 blev Marie Curie den första kvinnan i Frankrike att erhålla en doktorsexamen. Samma år delade paret Curie och Henri Becquerel på Nobelpriset i fysik för upptäckten av radioaktivitet respektive forskningen om densamma.

Efter makens tragiska död år 1906, tog Marie över hans plats som professor vid Sorbonne och blev därmed den första kvinnliga professorn vid läroanstalten.

År 1911 tilldelades hon sitt andra Nobelpris, denna gång i kemi, och hon blev därmed den första personen någonsin att tilldelas två Nobelpris.

Relaterade objekt

Atommodellens utveckling

Historiska milstolpar i teorin kring atomens struktur.

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

Radioaktivitet

Radioaktivitet kallas den process då instabila atomkärnor sönderfaller.

Atombomb (1945)

Atombomben är ett av de mest destruktiva vapnen i mänsklighetens historia.

Elementarpartiklar

Materia är uppbyggd av kvarkar och leptoner, medan växelverkan förmedlas av bosoner.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

Hur fungerar PET/CT?

Positronemissionstomografi (PET) kan ge visuell information om interna organ utan att några kirurgiska snitt behöver läggas.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denna ingenjör och uppfinnare, som huvudsakligen sysslade med elektroteknik, var utan tvekan en av de starkast lysande stjärnorna under den andra...

Rutherfords experiment

Rutherfords experiment påvisade att det finns positivt laddade atomkärnor. Resultaten ledde till utarbetandet av en ny atommodell.

Newtons rörelselagar

Denna animation visar Sir Isaac Newtons tre rörelselagar vilka lade grunden för den klassiska mekaniken.

Utvecklingen av himlavalvets mekanik

Denna animation visar studier som gjorts av astronomer och fysiker vars verk i grunden förändrat vår syn på universum.

Added to your cart.