Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Kolets kretslopp

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Geografi

Nyckelord

kol, cykel, koldioxid, kol-bindning, koldioxidutsläpp, fotosyntes, energiproduktion, sönderdelning, andning, vittring, förbränning, kolförening, kolrika sediment, kolväte, djur, växt, jord, metan, karbonater, vätekarbonater, vulkan, Organism, biologi, geografi

Relaterade objekt

Scener

Kretslopp

 • utsläpp
 • bindning
 • lagring

Definition av termer:

Kol: ett grundämne med atomnummer 6 och det kemiska tecknet C. Kol har varit känt och har använts sedan urminnes tider. I naturen förekommer det både i elementär och kemiskt bunden form.

Kol återfinns främst i bunden form såsom i karbonatbergarter (exempelvis kalksten, magnesit och dolomit). I vatten återfinns kolet som upplöst karbonat och bikarbonat. Kol som förekommer naturligt är mestadels organiskt.

Stenkol är inte ett elementärt kol utan snarare en varierad blandning av kolföreningar. Råolja och naturgas består främst av olika kolväteföreningar.
En diamant är en form av kol arrangerad i en kristallstruktur som finns i vulkaniska bergarter. Koldioxid finns i atmosfären i stora mängder. Organiskt material innehåller också kol.

Fotosyntes: livsprocess i växter, alger och vissa bakterier som omvandlar oorganiskt material till organiskt material med hjälp av ljusenergin som solen avger.

Autotrofer: organismer som producerar organiskt material från oorganiskt material (koldioxid, vatten, joner). Till autotrofer hör också växter som använder koldioxid från atmosfären i fotosyntes.

Heterotrofer: levande organismer som tar upp organiskt material för att producera sitt eget organiska material. Till heterotrofer hör djur och svampar.

Växthuseffekt: lagring av värme i atmosfären. Solstrålningen återstrålas från jordytan till atmosfären. En del av den återstrålade energin kan inte lämna atmosfären eftersom en "vägg", dvs. atmosfärens växthusgaser blockerar den. Denna energi återstrålas då till jordytan. Utan detta fenomen skulle medeltemperaturen på jorden vara runt 40 grader svalare. På grund av mänskliga aktiviteter ökar koldioxidhalten, vilket bidrar till utsläppen av växthusgaser och i slutändan kan leda till global uppvärmning.

Animation

 • fotosyntes - Livsprocess i växter, alger och vissa bakterier som omvandlar oorganiskt till organiskt material med hjälp av ljusenergin som solen avger.
 • odlade växter
 • naturlig vegetation
 • vattenvegetation
 • solstrålning
 • karbonatbergarter (kalksten, dolomit)
 • jord (avfall, nedbrutet organiskt material)
 • kolrika sediment
 • vatten (upplösta karbonater och vätekarbonater)
 • atmosfär (koldioxid, metan)
 • stenkol
 • kolväte
 • levande organismer
 • respiration
 • vittring
 • förbränning
 • vulkanutbrott
 • industriutsläpp
 • trafikutsläpp
 • jordbruksutsläpp
 • förbränning
 • fotosyntes
 • koldioxidutsläpp
 • födointag
 • nedbrytning
 • några dagar–tiotusentals år
 • vulkanisk aktivitet
 • surt regn
 • insippring
 • bildning av kol och kolväten
 • nedbrytning av koraller och plankton
 • nedbrytning
 • karbonat- bergarter
 • magmatism
 • koldioxidutsläpp
 • plattektonik
 • miljontals år
 • trafikutsläpp
 • industriutsläpp
 • förbränning av kol och kolväte
 • jorderosion
 • fotosyntes
 • jordbruksutsläpp
 • avskogning
 • utsläpp
 • bindning
 • lagring

Snabbt kretslopp

 • förbränning
 • fotosyntes
 • koldioxidutsläpp
 • födointag
 • nedbrytning
 • några dagar–tiotusentals år

Långsamt kretslopp

 • vulkanisk aktivitet
 • surt regn
 • insippring
 • bildning av kol och kolväten
 • nedbrytning av koraller och plankton
 • nedbrytning
 • karbonat- bergarter
 • magmatism
 • koldioxidutsläpp
 • plattektonik
 • miljontals år

Mänsklig aktivitet

 • trafikutsläpp
 • industriutsläpp
 • förbränning av kol och kolväte
 • jorderosion
 • fotosyntes
 • jordbruksutsläpp
 • avskogning

Berättarröst

Mängden kemiska grundämnen på jorden är relativt konstant, men som ett resultat av naturliga processer och mänskliga aktiviteter förändras deras fördelning och förekomst både på kort och lång sikt.
I naturen befinner sig ämnena i en ständig cykel, de genomgår olika förändringar och tar sig olika former.

Kol är ett av de vanligaste grundämnen på jorden. Det finns i atmosfären, i bergarter och i levande organismer. Kolcykeln är en komplex process eftersom kol förekommer i alla levande organismer.

Kol förekommer också i betydande mängder i icke-levande miljöer, såsom i karbonatbergarter, fossila bränslen, i atmosfären, i nedbrutna organiska material och i hydrosfären.

Koldioxiden i luften är kolkällan för levande organismer. Autotrofer, organismer som kan använda koldioxid från atmosfären, kan binda kol och omvandla det till organiska ämnen med hjälp av solljusets energi. Detta är vad som kallas fotosyntes.

Ämnena i kolcykeln kan lämna cykeln för kortare eller längre perioder. Döda djur och växter bryts ned av nedbrytande organismer. Det mesta av deras kolinnehåll släpps ut i atmosfären i form av koldioxid, medan en del av det omvandlas till karbonatföreningar som löser sig i havsvatten.

I marken bryter nedbrytande organismer ned organiskt material varvid humusföreningar produceras och ackumuleras. Organiskt material kan förvandlas till kol och kolväten om dess nedbrytning hämmas under en period som är tillräckligt lång för att kunna mätas på en geologisk tidsskala.

Levande organismer omvandlar en del av sina kolföreningar till koldioxid, som de sedan släpper ut i luften. Detta är andningsprocessen. Kolet hamnar i luften och blir återigen en kolkälla för växter.

Andra faktorer, såsom vulkaniska aktiviteter, förbränning, nedbrytning av döda växter och vittring av bergarter spelar också en roll i kolets kretslopp.

Mänskliga aktiviteter har också en inverkan på kolcykeln. Därför är mängden koldioxid som frigörs från förbränning av ved, kol och råolja samt från transport- och industrisektorn betydande.
Dessa aktiviteter påverkar balansen i jordens ekosystem, eftersom ökad koldioxidhalt bidrar till utsläppen av växthusgaser och kan leda till global uppvärmning.

Relaterade objekt

Fosforcykeln

Fosforcykeln beskriver fosforets rörelse genom litosfären, hydrosfären och biosfären.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika föreningar.

Luftförorening

Animationen visar de främsta luftföroreningskällorna: jordbruket, industrin och städerna.

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Avskogning

Avskogning har en negativ inverkan på miljön.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Koldioxid (CO₂) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Kolmonoxid (CO) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kolsyra (H₂CO₃)

Färglös, luktfri vätska som framställs genom att lösa koldioxid i vatten.

Underjordisk kolgruva

Till skillnad från i dagbrott, tas inte lagren som täcker kolfyndigheten bort, istället utvinns kolen under jord, i gruvschakt.

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Added to your cart.