Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Elnät

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Geografi

Nyckelord

elektrisk, elnätet, elektrisk ström, distributionsnät, konsumenter, transformator, tråd, högspänning, överföringsledning, Energi, kraftverk, energiproduktion, geografi

Relaterade objekt

Scener

Syftet med elnätet är att förse konsumenterna med el.
Det består av två delar:
1. överföringsnät: kraftledningar överför el från kraftverken till transformatorstationer nära de områden där efterfrågan finns.
2. distributionsnät: levererar elkraft från transformatorstationer till konsumenter.

Den stora mängd energi som genereras överförs genom högspänningsledningar (110 kV eller högre).
Luftledningar överför el över långa avstånd, medan underjordiska kraftledningar endast används i tätbefolkade områden, främst på grund av höga installations- och underhållskostnader.

Definition av termer:

Stamnät: nät som samlar in och överför el från kraftverk till huvuddistributionsnät. Stamnät utgör det nationella elnätets ryggrad.

Huvuddistributionsnät: stora ledningar som distribuerar elektrisk ström från stamnätsstationer till distributionsnätets transformatorstationer.

Distributionsnät: mellanspänningsnät (10-35 kV) som ansluter distributionsnätets transformatorstationer med lokala transformatorstationer eller mellanspänningsnät.

Lokaldistributionsnät: lågspänningsnät som direkt förser konsumenterna med el.

Internationellt samarbetsnät: sammankopplade nationella stamnät för import - och exportändamål.

Kraftverk

Storkonsumenter

Transformator

Privatkunder

Elens väg

Relaterade objekt

Allmännyttiga anläggningar

Kommunala verksamheter som uppfyller invånarnas krav på vattenförsörjning, avloppsrening, el, värme och gas samt telekommunikation.

Eldriven kollektivtrafik

Trådbussar och spårvagnar är exempel på miljövänliga transportmedel.

Alkaliskt batteri

I alkaliska batterier alstras elektrisk ström genom elektrokemiska reaktioner.

Dagbrott

I dagbrott, till skillnad från i underjordiska gruvor, tas lagren som täcker mineralkroppen bort och brytningen sker vid ytan.

Elbil

Tesla Model S är en av de första kommersiellt tillgängliga elbilarna.

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från traditionella glödlampor till LED-lampor.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Generatorer och elmotorer

Medan en generator omvandlar mekanisk energi till elektrisk energi, omvandlar en elmotor elektrisk energi till mekanisk energi.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Hur fungerar det? - datornätverk

Internet ger oss möjligheten att skicka data snabbt över stora avstånd.

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denna ingenjör och uppfinnare, som huvudsakligen sysslade med elektroteknik, var utan tvekan en av de starkast lysande stjärnorna under den andra...

Offshore exploatering av naturgas (Norge)

Troll A är en naturgasplattform i havet utanför Norge och den är den största offshore-plattformen som någonsin har byggts. Den reser sig cirka cirka 170...

Oljebrunnens drift

Maskiner som pumpar råolja till ytan.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Tunnelbana

Det snabbaste spårbundna transportmedlet i stadstrafik.

Underjordisk kolgruva

Till skillnad från i dagbrott, tas inte lagren som täcker kolfyndigheten bort, istället utvinns kolen under jord, i gruvschakt.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Added to your cart.