Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Atombomb (1945)

Atombomb (1945)

Atombomben är ett av de mest destruktiva vapnen i mänsklighetens historia.

Historia

Nyckelord

Atombomb, Oppenheimer, massförstörelsevapen, Hiroshima, Nagasaki, Los Alamos, Manhattanprojekt, Leo Szilard, Enola Gay, Alamogordo, Paul Tibbets, Klyvning, nukleär, weapon (vapen), bombplan, Little Boy, Fat Man, uran hydrid bomb, Kedjereaktion, världskrig, John von Neumann, Edward Teller, historia

Relaterade objekt

Frågor

 • Vad var kodnamnet för projektet inom vilket atombomben utvecklades?
 • Vilken stad var centrum för det amerikanska kärnvapenprogrammet?
 • Vem ledde Manhattanprojektet?
 • Vem övertalade\nFranklin D. Roosevelt\natt stödja atombombens utveckling?
 • När detonerades den första atombomben?
 • Vilken var den första japanska staden som förstördes av en atombomb?
 • Vad var kodnamnet för atombomben som släpptes över Hiroshima?
 • Vilken var den sista staden som förstördes av en atombomb?
 • När släpptes atombomben över Hiroshima?
 • Är det sant att sammanlagt 320 000 japaner dödades i de två kärnvapenattackerna?
 • Vad hette flygplanet som släppte atombomben över Hiroshima?
 • Är det sant att den storskaliga användningen av atombomber kan leda till slutet för allt liv på jorden?
 • Är det sant att Leó Szilárd startade en kampanj mot kärnvapenkrig efter att de två atombomberna släppts över Japan?
 • Är det sant att Albert Einstein var emot idén om atombomber?
 • Vem var president i USA när atombomberna släpptes över Japan?
 • Är det sant att atombomber inte användes under kalla kriget på grund av rädsla för deras destruktiva kraft?
 • Vilket fissilt material användes i bomben som släpptes över Hiroshima?
 • Vilket fissilt material användes i bomben som släpptes över Nagasaki?
 • Är det sant att kärnvapen anses skydda ett land genom att avskräcka angripare från att attackera?
 • Är det sant att en uranbomb innehåller flera bitar av fissila material, varav alla är större än den kritiska massan?
 • En uranbomb detoneras genom att bitar av fissilt material skjuts ihop, med hjälp av ett explosivämne, till en överkritisk massa.
 • Är det sant att den kritiska massan är den minsta mängden av fissilt material som behövs för att upprätthålla en nukleär kedjereaktion?
 • Vilket av nedanstående exempel är INTE en av effekterna av en kärnvapenexplosion?
 • Är det sant att effekterna av en kärnvapenexplosion endast påverkar två på varandra följande generationer av människor?
 • Radioaktiv strålning kan orsaka genetiska skador över flera generationer.
 • Är det sant att bomben i Hiroshima dödade nästan 90 % av befolkningen inom en radie på en kilometer?
 • Moderna kärnvapen kan vara 10 000 gånger kraftigare än bomben som fälldes över Hiroshima.
 • Är det sant att bomben som släpptes över Hiroshima var mer kraftfull än den som föll över Nagasaki?

Scener

Enola Gay

 • B-29 bombplan
 • Little Boy (uranbomb)
 • Fat Man (plutoniumbomb)

Ett hemskt slut på ett hemskt krig

Den första atombomben utvecklades av en amerikansk forskargrupp i Los Alamos, New Mexico.
Kodnamnet för programmet var ”Manhattanprojektet" och det lanserades år 1939 på den ungerskfödda kärnfysikern Leo Szilards initiativ (och i fruktan för det nazistiska kärnvapenprogrammet). Gruppen som bestod av amerikanska, engelska och italienska forskare, bland andra John von Neumann och Edward Teller, leddes av Robert Oppenheimer. Den första atombomben (en plutoniumbomb) detonerades den 16 juli 1945 på en plats utanför Alamogordo.

De europeiska händelserna under andra världskriget upphörde i maj 1945. I Fjärran Östern däremot vägrade Japan att kapitulera och därför beslutade USA att sätta in massförstörelsevapen. Atombomber fälldes över Hiroshima den 6 augusti 1945 ("Little Boy" - en uranbomb) och över Nagasaki den 9 augusti ("Fat Man" - en plutoniumbomb). Den första bomben släpptes av Enola Gay, ett bombplan av typen B-29 Superfortress. Piloten hette Paul Tibbets.

B-29 bombplan

 • kulsprutor
 • cockpit
 • bakre hytt
 • trycksatt lastutrymme
 • bomblucka
 • stjärnmotor
 • landningsställ

Atombomb

 • Little Boy (uranbomb)
 • Fat Man (plutoniumbomb)

En atombomb är ett slags kärnvapen. Det finns två huvudtyper av kärnvapen: de som får sin energi från kärnklyvning (atombomber) och de som använder fusion (vätebomber).

I atombomber (fissionsbomber) klyvs tunga kärnor (plutonium, uran) till lättare grundämnen när de utsätts för strålning med neutroner, varvid en kedjereaktion påbörjas. På grund av att atomkärnors bindningsenergi frigörs, har atombomber en enorm destruktiv kraft. Detta yttrar sig i form av lufttryck, elektromagnetisk impuls (såsom värmestrålning och ljus) och radioaktiv strålning.

Little Boy

 • stabiliserande fenor
 • uran
 • höjdradar-antenn
 • detonator
 • vapencylinder

”Little boy”

En atombomb är ett slags kärnvapen. Det finns två huvudtyper av kärnvapen: de som får sin energi från kärnklyvning (atombomber) och de som använder fusion (vätebomber).

I atombomber (fissionsbomber) klyvs tunga kärnor (plutonium, uran) till lättare grundämnen när de utsätts för strålning med neutroner, varvid en kedjereaktion påbörjas. På grund av att atomkärnors bindningsenergi frigörs, har atombomber en enorm destruktiv kraft. Detta yttrar sig i form av lufttryck, elektromagnetisk impuls (såsom värmestrålning och ljus) och radioaktiv strålning.

"Little Boy" var kodnamnet på atombomben Mk-I, det första kärnvapnet som någonsin använts i krig. Den var tre meter lång och 71 centimeter bred. Inuti den nästan fyra ton tunga konstruktionen placerades 64 kg uran-235 (varav endast 0,6 g omvandlas till energi).
"Little Boy" fälldes över Hiroshima den 6 augusti 1945. Explosionen hade en sprängkraft på 13-18 kiloton. Staden blev helt förstörd och 140 tusen människor dödades.

Fat Man

 • stabiliserande fenor
 • höjdradar-antenn
 • detonatorlager
 • spränglins
 • plutoniumkärna

”Fat Man”

En atombomb är ett slags kärnvapen. Det finns två huvudtyper av kärnvapen: de som får sin energi från kärnklyvning (atombomber) och de som använder fusion (vätebomber).

I atombomber (fissionsbomber) klyvs tunga kärnor (plutonium, uran) till lättare grundämnen när de utsätts för strålning med neutroner, varvid en kedjereaktion påbörjas. På grund av att atomkärnors bindningsenergi frigörs, har atombomber en enorm destruktiv kraft. Detta yttrar sig i form av lufttryck, elektromagnetisk impuls (såsom värmestrålning och ljus) och radioaktiv strålning.

Fissionsbomben som fälldes över Nagasaki den 9 augusti 1945 var möjligen uppkallad efter Winston Churchill. Bomben var 3,25 meter lång och 1,52 meter bred. Den vägde drygt 5 ton och innehöll plutonium-239. Bockscar, bombplanet som släppte bomben och som flögs av Charles Sweeney, tillhörde bombskvadronen 393d, precis som det som bombade Hiroshima. Explosionen som hade en sprängkraft på 21 kiloton dödade 39 000 och skadade 25 000 människor i den japanska staden.

Animation

 • spontan fission
 • inducerad fission
 • okontrollerad kedjereaktion
 • Hiroshima
 • Nagasaki

Atombombens destruktiva kraft kommer från kärnklyvning (fission). Atomkärnan klyvs när den träffas av en neutron och därmed frigörs energi. Kärnklyvning kan, i väldigt sällsynta fall, uppstå spontant men det vanligaste är att den genereras genom att atomkärnan bombarderas med neutroner.

Det var Leo Szilard som föreslog att om en atom fångar in en neutron kommer den att klyvas och frigöra flera neutroner och därigenom påbörja en kedjereaktion. Isotoperna uran-235 och plutonium-239 är de mest lämpade för detta, eftersom två eller tre neutroner frigörs vid varje klyvningstillfälle.

Förutsättningen för en kedjereaktion är att klyvbart material befinner sig i ett överkritiskt tillstånd, det vill säga att dess massa och densitet är större än minimivärdet. Vid detta tillstånd frigörs neutroner som bombarderar atomkärnan som sedan går i bitar. I samband med klyvningen frigörs ännu fler neutroner och en kedjereaktion påbörjas.

I en uranbomb placeras det klyvbara materialet i flera separata mindre bitar. När dessa bitar skjuts ihop med ett explosivt ämne överstiger deras sammanlagda vikt den kritiska massan och en detonation sker.

I en plutoniumbomb komprimeras det klyvbara materialet vid detonation och en kedjereaktion inleds.

Manhattanprojektet var ett amerikanskt forskningsprogram med syfte att utveckla den första atombomben. Projektet bestod av en grupp fysiker ledda av Robert Oppenheimer. Nazityskland försökte också utveckla en atombomb men lyckligtvis misslyckades de. Oppenheimer och hans grupp uppnådde sitt mål 1945. De byggde en uranbomb som de döpte till Little Boy, och en plutoniumbomb som de döpte till Fat Man.

Den 26 juli 1945 skickade de allierade ett ultimatum till Japan där de krävde omedelbar kapitulation. När Japan avvisade ultimatumet skickades de två bomberna ut. Ett bombplan med namnet Enola Gay släppte "Little Boy" över Hiroshima den 6 augusti, och ett B-29 bombplan kallat Bockscar fällde "Fat Man" över Nagasaki den 9 augusti. Dessa två attacker ledde till fruktansvärd förödelse och sammanlagt dog mer än 300 tusen civila. Flera generationer senare föddes barn med svåra medfödda skador, på grund av strålningen.

Atombomberna tvingade Japan på knä. Den 2 september 1945 undertecknades den japanska kapitulationen ombord på slagskeppet USS Missouri.

Denna händelse markerade slutet på andra världskriget.

Funktion

 • uran
 • vapencylinder

Kedjereaktion

Berättarröst

Atombombens destruktiva kraft kommer från kärnklyvning (fission). Atomkärnan klyvs när den träffas av en neutron och därmed frigörs energi. Kärnklyvning kan, i väldigt sällsynta fall, uppstå spontant men det vanligaste är att den genereras genom att atomkärnan bombarderas med neutroner.

Det var Leo Szilard som föreslog att om en atom fångar in en neutron kommer den att klyvas och frigöra flera neutroner och därigenom påbörja en kedjereaktion. Isotoperna uran-235 och plutonium-239 är de mest lämpade för detta, eftersom två eller tre neutroner frigörs vid varje klyvningstillfälle.

Förutsättningen för en kedjereaktion är att klyvbart material befinner sig i ett överkritiskt tillstånd, det vill säga att dess massa och densitet är större än minimivärdet. Vid detta tillstånd frigörs neutroner som bombarderar atomkärnan som sedan går i bitar. I samband med klyvningen frigörs ännu fler neutroner och en kedjereaktion påbörjas.

I en uranbomb placeras det klyvbara materialet i flera separata mindre bitar. När dessa bitar skjuts ihop med ett explosivt ämne överstiger deras sammanlagda vikt den kritiska massan och en detonation sker.

I en plutoniumbomb komprimeras det klyvbara materialet vid detonation och en kedjereaktion inleds.

Manhattanprojektet var ett amerikanskt forskningsprogram med syfte att utveckla den första atombomben. Projektet bestod av en grupp fysiker ledda av Robert Oppenheimer. Nazityskland försökte också utveckla en atombomb men lyckligtvis misslyckades de. Oppenheimer och hans grupp uppnådde sitt mål 1945. De byggde en uranbomb som de döpte till Little Boy, och en plutoniumbomb som de döpte till Fat Man.

Den 26 juli 1945 skickade de allierade ett ultimatum till Japan där de krävde omedelbar kapitulation. När Japan avvisade ultimatumet skickades de två bomberna ut. Ett bombplan med namnet Enola Gay släppte "Little Boy" över Hiroshima den 6 augusti, och ett B-29 bombplan kallat Bockscar fällde "Fat Man" över Nagasaki den 9 augusti. Dessa två attacker ledde till fruktansvärd förödelse och sammanlagt dog mer än 300 tusen civila. Flera generationer senare föddes barn med svåra medfödda skador, på grund av strålningen.

Atombomberna tvingade Japan på knä. Den 2 september 1945 undertecknades den japanska kapitulationen ombord på slagskeppet USS Missouri.

Denna händelse markerade slutet på andra världskriget.

Relaterade objekt

Berlinmuren (1961–1989)

Berlinmuren blev en symbol för splittring och förtryck och delade inte bara staden utan...

Kolonisering och avkolonisering

Kolonialmakternas färger utplånades från kartan av de nationer som kämpat för att återfå...

TV-apparatens utveckling

TV:n, som uppfanns i början av 1900-talet, blev en av de grundläggande...

Arbetsläger i Ungern (Recsk)

Omkring 1500 personer fördes till arbetslägret i Recsk, även känd som den ’ungerska...

Mitsubishi A6M Zero (Japan, 1940)

Det japanska stridsflygplanet Mitsubishi A6M, allmänt känt som "Zero", var ett...

Sovjetunionen under Stalintiden

Inrättandet av Stalins diktatoriska regim och dess konsekvenser.

Fredsfördragen i Paris

I denna video visas händelserna vid fredskonferensen i Versailles efter första världskrigets slut.

Golden gate-bron (San Francisco, 1937)

Hängbron som sträcker sig över sundet mellan San Francisco Bay och Stilla havet öppnades...

Added to your cart.