Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Ammoniak (NH₃)

Ammoniak (NH₃)

Ammoniak är en färglös gas med en karakteristisk stickande lukt. Dess vattenlösning kallas ammoniumhydroxid eller hushållsammoniak.

Kemi

Nyckelord

ammoniak, Molekyl, ammoniumhydroxid, Haber-Bosch, molekylär form, polär, trigonal, alkaliskt pH, bindningsvinkeln, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Ammoniumjon (NH₄⁺)

En jonförening bildas när en ammoniakmolekyl tar emot en proton.

Framställning av ammoniak från kvävgas och vätgas (Haber-Bosch-processen)

Industriell framställning av ammoniak kräver hög temperatur och högt tryck i närvaro av en järnkatalysator.

Reaktion mellan ammoniak och väteklorid

Ammoniumklorid är resultatet av reaktionen mellan ammoniak och väteklorid.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika föreningar.

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Kväve (N₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

En färglös, något viskös, hygroskopisk vätska som används vid framställning av myrsyra, vätecyanid och andra organiska föreningar.

Karbamid (urea) (CO(NH₂)₂)

En organisk förening i däggdjurs urin, det används som kvävekälla vid framställning av gödningsmedel.

Added to your cart.