Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

Digitalni dnevnik mozaLog, ki ga je razvil Mozaik Education, je izobraževalni informacijski sistem, ki šolskemu osebju omogoča uporabo enotnega vmesnika tako za administrativne kot organizacijske naloge. Z mozaLogom naporno urejanje običajnih papirnatih dnevnikov postane nepotrebno.

Šola

provizija

200

EUR

/ Leto

Učenec

plačilo za uporabo

6

EUR

/ Učenec / Leto

Preizkusite zdaj

Dostop do digitalnega šolskega registra je omogočen uporabniškim ravnem na seznamu.
Demo različica mozaLoga se lahko preizkuša z vsemi uporabniškimi ravnmi, nekatere funkcije pa so na voljo samo v celotni različici.

Učitelj

Glavni učitelj

Starš

Učenec

Administrator

Poženi demo kot učitelj.
 • Upravljanje pouka
 • Vnos učnega gradiva
 • Ocena ob koncu semestra in ob koncu leta
 • Šolski dnevniki učencev
 • Šolska poročila učencev
 • Dnevne odsotnosti
 • Pregled urnika
 • Pohvale in graje
 • Načrtovanje in obveščanje učencev o testih
 • Sporočila učiteljem, staršem in učencem
 • Statistika napredka, akademskih dosežkov in odsotnosti
Poženi demo kot glavni učitelj šole.
 • Uvoz podatkov (učenci, učitelji, urnik)
 • Upravljanje urnikov
 • Upravljanje letnega delovnega načrta
 • Nadomeščanje, odpovedan pouk
 • Menjava in prerazporejanje pouka
 • Skupni dogodki
 • Podatki učiteljev, učencev in staršev
 • Upravljanje z uporabniki
 • Zaključek šolskega leta
 • Tiskanje celotnega šolskega dnevnika
 • Statistika napredka, akademskih dosežkov, števila učencev in odsotnosti
 • Nastavitve šole
 • Slovar podatkov

Možnost za učiteljski dostop

Poženi demo kot starš.

Dostop do šolskih podatkov otrok:

 • Dnevni pouk in učno gradivo
 • Šolski dnevniki, šolska poročila
 • Pohvale in graje
 • Dnevne odsotnosti
 • Statistika odsotnosti
 • Tedenski urnik
 • Osebni podatki
 • Sporočila učiteljem, naročanje za posvetovanja z učitelji
 • Pošiljanje elektronske pošte z obvestili o ocenah, odsotnostih, pohvalah in grajah učencev, pa tudi šolskih programov in nalog.
Poženi demo kot učenec.
 • Dnevni pouk, učno gradivo
 • Šolski dnevniki, šolska poročila
 • Pohvale in graje
 • Dnevne odsotnosti
 • Tedenski urnik
 • Osebni podatki
 • Sporočila učiteljem
 • Upravljanje poletne prakse in družbenokoristnega dela
 • Pošiljanje elektronske pošte z obvestili o ocenah, pohvalah in grajah učencev, pa tudi šolskih programov in nalog.
Poženi demo kot administrator.
 • Uvoz podatkov (učenci, učitelji, urniki)
 • Upravljanje urnikov
 • Upravljanje letnega delovnega načrta
 • Nadomeščanje, odpovedan pouk
 • Menjava in prerazporejanje pouka
 • Skupni dogodki
 • Podatki učiteljev, učencev in staršev
 • Upravljanje z uporabniki
 • Zaključek šolskega leta
 • Tiskanje celotnega šolskega dnevnika
 • Statistika napredka, akademskih dosežkov, števila učencev in odsotnosti

Možnost za učiteljski dostop

Uporabniški vmesnik in elementi menija mozaLoga so prikazani v izbranem jeziku. Vsebina, na primer imena učencev ali predmetov, je zgolj vzorec in bo prikazana v angleščini.

Naročilo

Zakaj mozaLog?

Povsod dostopen

Elektronski dnevnik je dostopen z vseh računalnikov, tabličnih računalnikov in pametnih telefonov, ki imajo spletno povezavo. Za njegovo uporabo ni treba nameščati posebnega programa, potrebujete le internetni brskalnik.

Zanesljiv

Storitev digitalnega dnevnika mozaLog zagotavljajo širokopasovni strežniki, ki delujejo 24 ur na dan. Tako jo lahko uporablja na tisoče spletnih uporabnikov istočasno.

Večstranski

MozaLog močno zmanjša breme administracije, obenem pa je učinkovito sredstvo komunikacije znotraj ustanove in tudi s starši. Uporabniški vmesnik je preprost za uporabo in ne zahteva posebnih računalniških znanj.

Varen

Za varno delovanje dnevnika skrbijo strokovnjaki, ki vsakodnevno arhivirajo varnostne kopije celotne podatkovne zbirke.

Komunikacija

MozaLog omogoča neposredno in kakovostno komunikacijo med ustanoviteljem šole in njegovimi ustanovami ter med vodstvom šole, učitelji, učenci in starši.

Omogoča enostavno sledenje časovni dinamiki in izvedbi celotne administracije in nalog. Med ustanoviteljem in zavodi, ki spadajo k ustanovitelju, se lahko vzpostavi učinkovita spletna povezava.

Digitalni dnevnik olajša administrativne in organizacijske naloge, pripomore k boljši komunikaciji in tako prispeva k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju izobraževalnega sistema ter k izboljšanju kakovosti izobraževanja.

Digitalni dnevnik omogoča ustanovitelju, da vedno razpolaga s svežimi informacijami o osebnih in poklicnih podatkih učiteljev, o številu učencev, sestavi skupin oz. razredov ter o statistiki učnega uspeha, napredka in izostankov.

Dnevne naloge, ocenjevanje, izostanki

Sistem omogoča, da učitelji administracijo ur pouka opravijo kjerkoli, s poljubno sodobno napravo in izredno hitro. Učitelji delajo na svoji lastni strani, kamor vpišejo učno snov ur, pregledajo delo v posameznih razredih, vnesejo manjkajoče podatke in tudi natisnejo dnevnik dela v tekočem letu.

Pri vpisovanju ocen učitelji lahko določijo vrsto ocene in dodajo opombe. Tako se tudi po več mesecih spomnijo podlage in okoliščin posameznih ocen ter jih po potrebi spremenijo.

Poleg vpisa izostanka omogoča tudi vpis zamujanja, opravičil in pomanjkanja opreme.

Enostavna administracija, statistika, poročila

Digitalni dnevnik mozaLog omogoča uvoz podatkov učencev iz osrednjega informacijskega sistema. Po uvozu je treba vnesti samo morebitne spremembe podatkov, da je sistem sproti posodobljen. Z enim ukazom lahko mozaLog pripravi statistiko podatkov o učnem uspehu in izostankih, ki so tako v trenutku dostopni razrednikom, ravnatelju pa tudi šolskim oblastem.

MozaLog omogoča vsestransko razčlembo učnega uspeha, saj zna izračunati enostavno in tehtano povprečje ocen ter razredno povprečje pri posameznih testih. Primerjalni grafi v digitalnem dnevniku omogočajo sledenje učnemu uspehu posameznih razredov.

V statistiki o izostankih lahko enostavno spremljate opravičene in neopravičene izostanke. V evidenci izostankov lahko določite tudi dovoljeno mejo v odstotkih. Sistem bo samodejno označil učence, ki so pri posameznih predmetih dosegli to mejo.

Urniki, nadomeščanja

MozaLog ponuja več možnosti za vnos urnika. Omogoča uvoz urnikov, pripravljenih z aSc TimeTables ali v programu MS Excel. MozaLog razpolaga tudi z vgrajenim orodjem za izdelavo urnika, tako da se lahko morebitne spremembe urnika preprosto vnesejo tudi med šolskim letom.

Programska oprema omogoča urejanje zamenjave ur pouka in nadomeščanja učiteljev, ne da bi to za učitelje pomenilo dodatno administracijo. Dnevnik omogoča tudi redno evidenco dejavnosti izven pouka (proslave, prireditve, izleti).

Digitalni dnevnik mozaLog beleži ure pouka po urniku in dejavnosti izven pouka. Vodi lahko tudi evidenco rednih, izrednih in pošolskih dejavnosti ter dogodkov, ki ne sodijo v okvir rednega šolskega urnika.

MozaLog v primeru nenačrtovanega nadomeščanja pripravi seznam učiteljev, ki v danem času nimajo pouka, pri tem pa posebej izpostavi učitelje istega predmeta oz. učitelje, ki poučujejo v danem razredu. Omogoča tudi evidenco nadzora, združevanja skupin in zamenjave ur. Ure nadomeščanja učitelj vpiše na enak način kot ure po urniku. Dnevnik omogoča tudi beleženje daljšega nadomeščanja v primeru daljše odsotnosti učiteljev.

Prednosti za vodenje šole

Ker vsi zaposleni na šoli uporabljajo skupni dnevnik, postane pregled in nadzor šolske administracije zelo preprost. Obenem se zmanjša čas, potreben za dokumentacijo, poveča pa se administrativna disciplina, in tako ostane več časa za pedagoško delo. Sistem omogoča pregled in spremljanje dela na šoli.

V razdelku letni delovni načrt lahko načrtujete dneve pouka, pouka proste dneve, počitnice, šolske prireditve, izlete itd. K dnevom lahko pripišete dodatne informacije, ki bodo koristne za učitelje, učence in starše.

Analize, ki jih pripravi program, lahko uporabite za različne namene. Vodstvo šole lahko pridobi potrebna statistična poročila kadarkoli med letom z enim samim klikom. Lahko si ogledate statistiko učne uspešnosti po razredih, lahko med seboj primerjate več razredov po uspešnosti. Digitalni dnevnik mozaLog ob koncu šolskega leta pripravi celotno statistiko uspeha in izostankov na ravni šole in posameznih razredov ter statistiko o številu učencev na šoli. Statistične podatke in prikaze lahko prikažete za posamezne učence, razrede ali celo šolo.

Če želi vodstvo šole pripraviti poročilo o delu šole, lahko s pomočjo mozaLoga pripravi z grafi podprto analizo oz. predstavitev.

Komunikacija s starši in učenci

Digitalni dnevnik omogoča staršem sprotno spremljanje učnega uspeha in izostankov otrok ter spremljanje ocenjevanja njihovega vedenja in prizadevnosti. Učitelji se prek mozaLoga lahko sporazumevajo z učenci in starši.

Starši imajo vpogled v urnik in teme posameznih predmetov. Digitalni dnevnik mozaLog omogoča staršem, da sledijo učnemu uspehu otrok. Učitelji lahko obveščajo o šolskih prireditvah, izletih, testih oziroma preverjanjih znanja, tako da so učenci in starši na tekočem o prihajajočih obveznostih.

Če starši želijo, lahko prejmejo samodejno elektronsko sporočilo o vseh vpisih, ki zadevajo njihove otroke (ocene, izostanki, pohvale, opomini itd.).

Sistem omogoča boljše sodelovanje med šolo in starši, saj se poleg osebnih stikov (roditeljski sestanki, govorilne ure) odpira nov, preprostejši način komunikacije.

Varstvo podatkov in varnost

Elektronski dnevnik deluje na strežnikih, za katere skrbijo izkušeni strokovnjaki. Ker so to širokopasovni strežniki, omogočajo istočasno prijavo in uporabo večjemu številu uporabnikov. V mozaLog se je mogoče prijaviti z različnimi pravicami. Od tega je odvisno, do katerih podatkov in funkcij bo imel dostop posamezni uporabnik.

 • Varnost zagotavljajo beležene prijave, prenos podatkov poteka preko zaščitene in nadzorovane spletne povezave.
 • Sistem zazna in arhivira neuspešne poskuse nepooblaščenih uporabnikov. Podatki o njih se lahko poiščejo naknadno.
 • Program beleži tudi datume vnosov ocen in njihovih sprememb.
 • Zaradi varovanja podatkov se o celotni podatkovni bazi elektronskega dnevnika vsakodnevno pripravi varnostna kopija.

Digitalni dnevnik na spletni strani šole

Naš mozaPortal je spletna storitev s funkcionalno strukturo spletne strani. Je zasnovana in preizkušena prav za šolsko okolje. Je prosto določljiva in se prilagaja potrebam posameznih šol.

Elektronski dnevnik lahko kupite skupaj s storitvijo mozaPortal. V tem primeru boste do dnevnika dostopali iz menija spletne strani šole. Na mozaPortalu lahko objavite podatke iz dnevnika, npr. seznam učiteljev, učencev, urnik, letni delovni načrt.

Added to your cart.