Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00


MS-4116D

Történelmi atlasz középiskolásoknak

Digitalni atlasi v madžarskem jeziku

Mozaik Education – 349 Digitalni zemljevidi

Jeziki:
80.00 EUR
kos:

Vsebina

A Föld keletkezése, az élet fejlődése és a világ vallásai

A Naprendszer kialakulása Kontinensvándorlás Az élet fejlődése A főemlősök evolúciója A hominidák evolúciója A Föld vallásai Szent helyek és nevezetes vallási központok

Az őskor és az ókori Kelet

Az emberfélék kirajzása Afrikából és a Homo sapiens elterjedése A legfontosabb ősemberlelőhelyek A Föld természeti viszonyai az őskorban A növények és állatok elterjedése a Földön Mezőgazdaság és életmód Az első földművesközösségek Európában A réz-, a bronz- és a vaskor Európában Az ókori Kelet Az ókori Egyiptom Az ókori Mezopotámia Az ókori Közel-Kelet A Perzsa Birodalom Palesztína India a Maurja és a Gupta Birodalom idején Földművelés Kínában Kína a Longshan- és a Sang-korban Kína népessége Az Égei-tenger kereskedelme a bronzkorban

Az ókori Görögország

A minószi Kréta Az ókori Kelet gazdasági kapcsolatai A görög törzsek elterjedése Föníciai és a görög terjeszkedés A görög-perzsa háborúk A peloponnészoszi háború Nagy Sándor hódításai A diadokhoszok államai

Az ókori Róma

Itália népei Róma terjeszkedése Itáliában Róma terjeszkedése a köztársaság korának végéig A Római Birodalom A Római Birodalom gazdasági élete A kereszténység létrejötte és elterjedése Palesztina

A korai feudalizmus

Európa a népvándorlás korában A frank terjeszkedés első szakasza Az Arab és a Frank Birodalom Európa a 8–10. században A Frank Birodalom felbomlása Az egyházi állam kialakulása

Az érett és a késő középkor

Európa a keresztes hadjáratok idején Keresztes államok A Mongol Birodalom A kereszténység Európában (11–14. század) A reconquista Európa gazdasága (11. század – 14. század) Európa a 14–15. században A romák vándorlása A százéves háború A nagy pestisjárvány Zsidóüldözés Oroszország létrejötte

A kora újkor

Európa a 16. század első felében A Német-római Birodalom Franciaország újraegyesítése A világvallások elterjedése a 15–16. században Kultúrák a 15. század végén Az európai ember által ismert világ A nagy földrajzi felfedezések A különböző civilizációk által ismert világ A világ gazdasága (15. század vége – 17. század közepe) Európa gazdasága (16–17. század) Amerika gyarmatosítása Az Inka Birodalom Az Azték Birodalom India gyarmatosítása Az Oszmán Birodalom kialakulása és terjeszkedése A lepantói csata Vallási mozgalmak, a reformáció Az ellenreformáció, avagy a katolikus megújulás Európa a 16. század második felében A németalföldi események A harmincéves háború A Habsburg Birodalom a 17–18. században Oroszország a 17–18. században Az angol forradalom és polgárháború Közép-Európa a 17–18. században XIV. Lajos külpolitikája A spanyol örökösödési háború

A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora

Amerika gyarmatosítása (a 17–18. században) A bevándorlók etnikai megoszlása Észak-Amerika gyarmatosítása Az észak-amerikai függetlenségi háború A világ gazdasága a 17–18. században A világ kereskedelme a 17–18. században Európa gazdasága és népessége a 18. században A brit mezőgazdaság (a 18. században) Európa az ipari forradalom időszakában Nagy-Britannia népsűrűsége (a 19. században) Európa a 18. század végén A forradalmi Párizs Franciaország háborúi (1789–1799) Európa a napóleoni háborúk korában A waterlooi csata A Szent Szövetség Európája Európa mezőgazdasága (16. század közepe – 19. század eleje) Parasztfelszabadítás Reformkori magyar utazók

A nemzetállamok és az imperializmus kora Európában

Az Orosz Birodalom terjeszkedése A krími háború Az Oszmán Birodalom hanyatlása A német egység létrejötte Az olasz egység létrejötte A Ruhr-vidék iparosodása A második ipari forradalom Etnikumok a Balkán-félszigeten A Balkán-félsziget

A nemzetállamok és az imperializmus kora a világban

Az Amerikai Egyesült Államok terjeszkedése Az indiánok elüldözése Az államok megalakulása Mezőgazdaság és rabszolgatartás a déli államokban Az amerikai polgárháború Az Amerikai Egyesült Államok a 19. század második felében New York fejlődése Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokba Az Egyesült Államok terjeszkedése Népességváltozás Dél-Amerikában (a 19. században) Latin-Amerika a 19. században Latin-Amerika gazdasága (19. sz. vége – 20. sz. eleje) Afrika a 19. század második felében India a 19. században Ázsia a 19. század végén Kína a 19. században Kína gazdasága (17–19. század) Japán terjeszkedése és gazdasági fejlődése Az orosz–japán háború A világ népessége és gazdasága a 19. század végén Európa népsűrűsége a 19. században A világ főbb vallásai a 19. század végén A Föld a 20. század elején A sarkvidékek felfedezése

Az első világháborútól a nagy gazdasági válságig

Európa az első világháború előtt Az első világháború Európa és a Közel-Kelet az első világháború után Szovjet-Oroszország A Szovjetunió a két világháború között A Szovjetunió tagköztársaságai A Szovjetunió gazdasága és etnikumai a két világháború között

A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig

Európa az 1930-as években Spanyolország a polgárháború időszakában Politikai rendszerek Európában a két világháború között Törökország az első világháború után Közép-európai változások (1937–1941) Kína a 20. század első felében Japán külpolitikája (1939 előtt) India a 20. század első felében A gyarmati rendszer a két világháború között A gazdasági válság hatásai A második világháború hadműveletei Európában A második világháború hadműveletei a Csendes-óceánon A második világháború jelentős csatái

A jelenkor

A holokauszt A második világháború embervesztesége Megszállási övezetek 1945-ben A második világháború következményei Európában A kétpólusú világ A kubai válság Európa a hidegháború időszakában A felosztott Berlin Zsidó és palesztin népmozgások (1948–2010) Az arab–izraeli háborúk A koreai háború A második indokínai háború Fegyveres konfliktusok a hidegháború idején Fegyverkezés (a 20. század végén) A gyarmatok függetlenné válása Afrikában és Ázsiában A gazdasági fejlettség különbségei napjainkban Az Egyesült Nemzetek Szövetsége Felkelések és poltikai rendszerváltás Közép- és Kelet-Európában Az európai egységfolyamat A Maastrichti szerződés kritériumai A Lisszaboni szerződés A Szovjetunió felbomlása Jugoszlávia felbomlása Jugoszlávia utódállamainak etnikai megoszlása A világ politikai és katonai szövetségei (2009-ben) A világ gazdasági szövetségei (2009-ben)

A Kárpát-medence története az államalapításig

A Kárpát-medence őskori lelőhelyei A Kárpát-medence a Római Birodalom korában A Kárpát-medence a magyar honfoglalás előtt A magyarok vándorlása és a honfoglalás Egyéb őshaza hipotézisek A honfoglalás szakaszai Magyarország a 11–12. században Az egyházszervezet Szent István idején

Az Árpád-házi királyok kora

A tatárjárás A muhi csata Magyarország a 13. században Az Árpád-házi uralkodók külföldi házastársai

Magyarország a 14–15. században

Magyarország gazdasága a 14. század első felében I. Károly és a kiskirályok Nagy Lajos és Zsigmond országai A birtokrendszer átalakulása Buda és Pest a 15. század végén Magyar városok a 15–16. században Szentkirály a 15–16. században Magyarország a Hunyadiak korában A nándorfehérvári diadal Népek Magyarországon (a 15. században) Az 1514-es parasztháború

Magyarország a 16–18. században

Magyarország három részre szakadása A mohácsi csata A 15 éves háború Habsburg- és törökellenes hadjáratok A török kiűzése Magyarországról Buda visszafoglalása Magyarország gazdasága a 16–17. században Az Erdélyi Fejedelemség Erdély gazdasága a 17. században A reformáció Magyarországon A katolicizmus térnyerése a tridenti zsinat után A Rákóczi-szabadságharc A nagyszombati csata Magyarország közigazgatása a 18. század végén II. József közigazgatási reformja Magyarország gazdasága (18. század) Magyarország népsűrűsége (a 18. század elején és végén) Buda környéke a 15. illetve a 18. sz. végén Magyarország nemzetiségei (a 18. század végén)

A polgárosodás Magyarországon

Magyarország közigazgatása a reformkorban Pest-Buda fejlődése Magyarország gazdasága a reformkorban Pest-Buda, 1848. március 15. Az 1848–49-es szabadságharc A szabadságharc jelentősebb csatái Magyarország felosztása (1850–1859) Magyarország közigazgatása a dualizmus időszakában Budapest fejlődése Az Osztrák–Magyar Monarchia az első világháború előtt Magyarország demográfiája a dualizmus időszakában A parlamenti mandátumok megoszlása Magyarország gazdasága a dualizmus időszakában Magyarország népessége a dualizmus időszakában

Magyarország a két világháború között

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása Magyarország 1918–1920-ban A trianoni béke területi és társadalmi következményei A szomszédos államok területi igényei A trianoni béke gazdasági következményei A Horthy-korszak közigazgatása A Horthy-korszak gazdasága Magyarország revíziós törekvései A doni katasztrófa A második világháború hadműveletei Magyarországon

Magyarország a második világháború után

Magyarország 1945 után Népmozgások (1945–1956) Az 1956-os forradalom Magyarországon Az 1956-os forradalom Budapesten A Kárpát-medence néprajzi tájegységei és kisebbségei Országgyűlési választások (1990–2018) Önkormányzati választások (1990–2010)

Kultúrtörténet

Őskori és ókori kultúrák Mezopotámia Az írástípusok elterjedése Európa kultúrája az ókorban A görög kultúra A keresztény és az iszlám kultúra Európában Európa kultúrája a reneszánsztól a klasszicizmusig Európa kultúrája a klasszicizmustól az avantgarde-ig Magyarország kultúrája a 18–20. században Európa kultúrája a 20. században A női választójog bevezetése Európa tudománytörténete a 19. század végéig Európa tudománytörténete a 20. században

English-language maps

Major border changes in Europe Major military operations of the war of independence The 1956 Hungarian Revolution in Budapest
Added to your cart.