Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Vyučovací proces stojí po celom svete pred veľkou výzvou, pretože zachovávať staré tradície výučby už nestačí. Metódy, akými odovzdávame vedomosti, sú rovnako dôležité ako to, čo máme vyučovať pre naše budúce generácie.
Pre učiteľov

mozaBook - Výučbový prezentačný softvér na interaktívnu tabuľu. Jeho pútavé interaktívne obsahy, aplikácie na rozvoj schopností, ilustráciu a pokusy vzbudzujú záujem žiakov a pomáhajú osvojiť si učivo.

mozaMap - Digitálne atlasy interaktívneho mapového programu rozšíria učebné pomôcky používané na hodinách zemepisu a dejepisu. Prvky máp možno ľubovoľne a individuálne zostavovať, čo značne uľahčí prípravu na hodinu.

Pre žiakov

mozaWeb - Žiaci a učitelia majú kdekoľvek online prístup k digitálnym knihám, interaktívnym obsahom, aplikáciám a hrám viažucim sa k jednotlivým vyučovacím predmetom.

mozaBook tablet - Žiaci si môžu všade vziať so sebou svoje digitálne učebnice a môžu ich používať aj offline. Na vyučovacej hodine sa môžu pripojiť k mozaBook programu, ktorý beží na interaktívnej tabuli a zapojiť sa do práce na hodine.

Pre školy

mozaLog - Elektronická triedna kniha a študijný informačný systém, ktorý umožňuje vykonávať administratívne a organizačné úlohy na jednotnom rozhraní.Vo veľkej miere znižuje administratívnu záťaž a popri tom môže byť aj účinným nástrojom komunikácie v rámci inštitúcie a s rodičmi.

School membership - Výhody školského členstva: používateľské štatistiky na úrovni školy, spravovanie licencie na úrovni školy, online podpora, možnosti nákupu so zľavou.

Aký produkt mám používať?
Pre učiteľov

Pre ilustráciu na vyučovacej hodine a spoločnú prácu na hodine so žiakmi

Pre žiakov

Pre domáce štúdium, na osobný počítač a tablet

Pre školy

Členstvo partnerskej školy so školením a zľavou na nákup

mozaBook ponúka mnohostranne využiteľné ilustrácie, animácie a nápadité prezentačné možnosti, pomocou ktorých môžete spestriť vyučovacie hodiny. Učitelia môžu v niekoľkých jednoduchých krokoch vytvoriť zošity, alebo môžu z používaných učebníc vytvoriť interaktívnu digitálnu knihu. Vstavaná galéria obsahuje mnoho obrázkov vytvorených našimi grafikmi, ktorých veľkosť možno ľubovoľne meniť. Tieto obrázky sú usporiadané do skupín podľa predmetov a tém.

V našom internetovom obchode je dostupných viacero verzií programu, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v učebniach.

Viac

Vlastné digitálne učebnice

Ak má pedagóg k dispozícii používanú tlačenú učebnicu aj v elektronickej alebo PDF verzii, môže ju otvoriť aj v mozaBooku. Program v publikácii automaticky rozpozná obrázkové prvky, ktoré možno na vyučovacej hodine zväčšiť kliknutím. Učiteľ môže pripraviť aj vlastné časti stránok, ktoré chce prezentovať na hodine vo zväčšenej podobe. Program je schopný sám analyzovať text publikácie a odporučiť interaktívny obsah pre dané učivo. Pedagóg môže odporúčaný obsah prehrať, prijať alebo odmietnuť, ale môže pridať aj obsah podľa vlastného výberu (3D modely, vzdelávacie videá, zvukový materiál, obrázky) z mozaBook mediálnej knižnice, vlastného počítača alebo internetu. Tieto prvky sa dajú uložiť ako ikona na okraji učebnice, následne ich možno otvoriť pomocou jedného kliknutia a prezentovať na vyučovacích hodinách.

3D modely

Ak lekcia obsahuje 3D animáciu, môžete ju prehrať priamo vo svojej online učebnici kliknutím na 3D ikonu. Zoznam týchto 3D animácií nájdete v Extra menu.

Modely možno ľubovoľne otáčať a meniť ich veľkosť. Ľahšie spracovanie témy umožňujú vstavané animácie, úlohy a rozprávanie. Popis konštrukčných a prierezových náhľadov je dostupný vo viacerých jazykoch, preto môže byť užitočnou pomôckou aj pri učení cudzích jazykov.

Všetky 3D modely

Nástroje a Hry

Viac ako 70 tematických aplikácií súvisiacich s preberaným učivom je k dispozícií aby napomáhalo hravou formou získať a osvojiť si preberané učivo. Pri výučbe žiakov na prvom stupni základných škôl, kladieme veľký dôraz na prípravu nástrojov slúžiacich pre rozvoj zručností, pričom pre vyššie ročníky sme pripravili nástroje pre vizualizáciu a experimentovanie. Jednotlivé nástroje obsahujú animované úlohy, pri riešení ktorých sa stáva učenie hrou. Nástroje sú dostupné v programe mozaBook a pre žiakov prostredníctvom online mozaWeb platformy.

Všetky nástroje

Editor úloh

Pomocou editora úloh môžu pedagógovia jednoducho zostaviť jedinečné a zaujímavé úlohy aj na mozaWebe. Vybrať si môžu z už vopred pripravených úloh (možnosť jedného alebo viacerých výberov, párovanie, reťazce, usporiadanie na mape, doplňovanie tabuliek, množiny atď.). Jeden test môže obsahovať aj viacero typov úloh, respektíve možno nastaviť aj čas určený na vyriešenie úloh.

Pri zostavovaní úloh možno použiť aj obrázky, videá a zvukové súbory, respektíve možno si vybrať z mnohých preddefinovaných prevedení, vďaka ktorým sa testy stávajú pútavejšími.

Pripravené pracovné listy možno vložiť do mozaBook publikácií k danému učivu, alebo zadať ako domácu úlohu, ktorú žiaci môžu vyriešiť doma na mozaWebe.

Interaktívny obsah používaný na vyučovacej hodine (3D modely, vzdelávacie videá, obrázky, zvuky) a mozaTools tematické aplikácie sú dostupné aj v online verzii. Pedagógom preto umožňujú pripraviť sa na vyučovacie hodiny doma a študentom domáce štúdium. Domáce úlohy, ktoré pripravili pedagógovia, žiaci môžu vyriešiť online doma.

Nami vyvinutá elektronická triedna kniha predstavuje taký učebný informačný systém, ktorý umožňuje vykonať administratívne aj organizačné úlohy na jednom rozhraní. Použitím mozaLogu namáhavé a komplikované vedenie tradičných papierových triednych kníh sa stáva zbytočným.

Viac

Added to your cart.