Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Nami vyvinutá elektronická triedna kniha predstavuje taký učebný informačný systém, ktorý umožňuje vykonať administratívne aj organizačné úlohy na jednom rozhraní. Použitím mozaLogu namáhavé a komplikované vedenie tradičných papierových triednych kníh sa stáva zbytočným.

Škola

poplatok za prevádzkovanie

200

EUR

/ Rok

Žiak

poplatok

6

EUR

/ Žiak / Rok

Vyskúšajte teraz

Do elektronickej triednej knihy sa môžete prihlásiť s nasledujúcimi oprávneniami.
Demo verziu triednej knihy si môžete vyskúšať s akýmkoľvek typom oprávnenia, ale niektoré funkcie sú dostupné iba v úplnej verzii mozaLogu.

Učiteľ

Riaditeľ

Rodič

Žiak

Administrátor

Spustiť demo pre učiteľa
 • Vedenie vyučovacích hodín
 • Vkladanie učiva
 • Medziročné a koncoročné hodnotenie
 • Žiacke knižky
 • Vysvedčenia žiakov
 • Absencie v daný deň
 • Zobraziť rozvrh hodín
 • Pochvaly a pokarhania
 • Plánovanie a oznámenie písomiek
 • Poslať správu učiteľom, rodičom, žiakom
 • Štatistiky vzťahujúce sa na pokrok, študijné výsledky, absencie
Spustiť demo pre riaditeľa školy
 • Import údajov (žiak, učiteľ, rozvrh hodín) triednej knihy
 • Editovať rozvrh hodín
 • Spravovanie plánu pre daný školský rok
 • Zastupovanie, zrušené hodiny
 • Výmena a preloženie hodín
 • Kolektívne udalosti
 • Údaje o učiteľoch, žiakoch a rodičoch
 • Spravovanie používateľov
 • Dokončiť školský rok
 • Vytlačiť celú triednu knihu
 • Štatistiky vzťahujúce sa na pokrok, študijné výsledky, počet žiakov a absencie
 • Školské nastavenia
 • Údajový slovník

Možnosť získať učiteľské oprávnenia

Spustiť demo pre rodiča

Zobraziť školské údaje detí:

 • Hodiny a učivo v daný deň
 • Žiacke knižky, vysvedčenia
 • Pochvaly, pokarhania
 • Absencie v daný deň
 • Štatistika absencií
 • Týždenný rozvrh hodín
 • Osobné údaje
 • Poslať správu učiteľom, prihlásiť sa na konzultáciu s učiteľom
 • E-mailové správy o známkach, absenciách, pochvalách, pokarhaniach dieťaťa, školských programoch a úlohách
Spustiť demo pre žiaka
 • Hodiny a učivo v daný deň
 • Žiacke knižky, vysvedčenia
 • Pochvaly, pokarhania
 • Absencie v daný deň
 • Týždenný rozvrh hodín
 • Osobné údaje
 • Poslať správu učiteľom
 • Riadenie letnej praxe a verejnoprospešnej činnosti
 • E-mailové správy o známkach, absenciách, pochvalách, pokarhaniach dieťaťa, školských programoch a úlohách
Spustiť demo pre administrátora
 • Import údajov (žiak, učiteľ, rozvrh hodín) triednej knihy
 • Editovať rozvrh hodín
 • Spravovanie plánu pre daný školský rok
 • Zastupovanie, zrušené hodiny
 • Výmena a preloženie hodín
 • Kolektívne udalosti
 • Údaje o učiteľoch, žiakoch a rodičoch
 • Spravovanie používateľov
 • Dokončiť školský rok
 • Vytlačiť celú triednu knihu
 • Štatistiky vzťahujúce sa na pokrok, študijné výsledky, počet žiakov a absencie

Možnosť získať učiteľské oprávnenia

Používateľské rozhranie a položky v menu sa v demo verzii triednej knihy zobrazia vo vybranom jazyku. Obsahové položky triednej knihy (napr. mená žiakov, názvy predmetov) sú iba vzorové a zobrazia sa v anglickom jazyku.

Objednávka

Prečo sa rozhodnúť pre mozaLog?

Kdekoľvek dostupná

Elektronická triedna kniha je dostupná prostredníctvom každého počítača, tabletu a smartfónu s internetovým pripojením. K jej používaniu nie je potrebné stiahnuť osobitný program, potrebný je iba internetový prehliadač.

Stabilný

Našu službu digitálnej triednej knihy zabezpečujú 24 hodín denne širokopásmové servery, vďaka čomu ju môže cez internet používať aj niekoľko tisíc osôb naraz.

Univerzálny

mozaLog vo veľkej miere redukuje administratívne bremeno, popri tom môže byť efektívnym prostriedkom komunikácie v rámci inštitúcie a tiež komunikácie s rodičmi. Užívateľské rozhranie je jednoduché, jeho používanie si nevyžaduje žiadne špeciálne počítačové znalosti.

Bezpečná

Na softvér dohliadajú odborníci, ktorí môžu denne uskutočniť bezpečnostné zálohovanie celej databázy elektronickej triednej knihy.

Komunikácia

MozaLog umožňuje priamu komunikáciu na vysokej úrovni medzi orgánom školstva a pridruženými inštitúciami, ako aj medzi vedením školy, učiteľmi, žiakmi a rodičmi.

Ľahko možno kontrolovať celú administráciu, časové rozvrhnutie a plnenie úloh. Online kontakt medzi orgánom školstva a inštitúciami patriacimi pod jeho vedenie.

Digitálna triedna kniha zjednodušením organizačných a administratívnych úloh, podporením komunikácie prispieva k efektívnejšiemu a lepšiemu fungovaniu vzdelávacieho systému, zvýšeniu úrovne vzdelávania.

Pomocou digitálnej triednej knihy orgán školstva môže mať vždy k dispozícii aktuálne informácie o osobných a pracovných údajoch pedagógov, počte a zložení žiakov, ich štatistiky vzťahujúce sa na študijné výsledky, pokrok a absencie.

Každodenná administrácia, známkovanie, absencie

Systém umožňuje, aby učitelia mohli vykonať administráciu súvisiacu s vyučovacími hodinami čo najrýchlejšie a kdekoľvek, pomocou ktoréhokoľvek moderného IT zariadenia. Učitelia môžu pracovať na svojej vlastnej stránke, jednoducho zaznamenať učivá svojich hodín, prezrieť si prácu prebiehajúcu v jednotlivých triedach, doplniť chýbajúce údaje, alebo aj vytlačiť knihu o doposiaľ zrealizovanej celoročnej práci.

Pri známkovaní učitelia môžu špecifikovať typ známky a pridať poznámku, aby si mohli spomenúť aj po uplynutí niekoľkých mesiacov, za akých okolností určili známku. V prípade potreby môžu predošle vložené známky zmeniť.

Okrem absencie možno zaznamenať aj neskoré príchody, oslobodenia, respektíve chýbajúce učebné pomôcky.

Jednoduchá administrácia, štatistiky, výkazy

Do mozaLogu možno importovať údaje žiakov z centrálneho informačného systému. Následne je potrebné zaznamenávať prípadné zmeny, aby administratívny systém bol vždy aktuálny. MozaLog stlačením jediného tlačidla vyhotoví štatistiku študijných výsledkov a absencií, ktorá je takýmto spôsobom ihneď dostupná pre triedneho učiteľa, riaditeľa alebo školské úrady.

Umožňuje rôznu analýzu študijných výsledkov, nakoľko mozaLog vie vypočítať jednoduchý a vážený priemer, osobitne vyhodnotiť výstupné testy. Pomocou porovnávacích diagramov elektronickej triednej knihy možno sledovať vývoj spriemerovaných študijných výsledkov tried.

V štatistike absencií sa možno ľahko zorientovať a sledovať ospravedlnené a neospravedlnené absencie. V rámci evidencie absencií možno nastaviť aj percentuálny limit. Systém automaticky označí tých žiakov, ktorí v prípade niektorého predmetu dosiahnu tento limit a v štatistike ich zvýrazní.

Rozvrh hodín, zastupovanie

MozaLog ponúka viacero spôsobov pre vloženie rozvrhov hodín. Možno importovať rozvrhy hodín vytvorené v aSc editore rozvrhu hodín, alebo rozvrh hodín možno nahrať z excelovskej tabuľky. MozaLog má aj vstavaný editor rozvrhu hodín, pomocou ktorého možno ľahko uskutočniť zmeny v rozvrhu hodín, ktoré nastanú počas školského roka.

Systém možno použiť aj v prípade zámeny hodín a zastupovania, pričom učitelia nie sú zaťažení administratívnymi úlohami navyše.V triednej knihe možno evidovať okrem tradičných vyučovacích hodín aj udalosti (slávnosti, podujatia, výlety) v rámci školského plánu.

Digitálna triedna kniha spravuje vyučovacie hodiny v rámci rozvrhu zvonenia a aj aktivity, ktoré nasledujú po vyučovaní. Možno zaznamenať aj aktivity mimo pravidelných a mimoriadnych vyučovacích hodín. V mozaLogu možno do rozvrhu hodín zaznamenať aj tie aktivity, ktoré nemožno vložiť do obvyklého rozvrhu zvonenia.

MozaLog v prípade neočakávaného zastupovania zostaví zoznam učiteľov, ktorí nemajú vyučovaciu hodinu, pričom zvýrazní tých, ktorí vyučujú rovnaký predmet, respektíve ktorí vyučujú iný predmet v danej triede. Umožňuje zaznamenať aj dozor, zlúčenie a zámenu vyučovacích hodín. Učiteľ zapíše zastupované hodiny tak, ako hodiny v rámci rozvrhu hodín. Možno zaznamenať aj dlhodobé zastupovanie, ak učiteľova neprítomnosť je dlhodobá.

Výhody pre vedenie školy

Nakoľko všetci zamestnanci školy používajú jednu spoločnú triednu knihu, administrácia sa stáva ľahko prehľadnou a kontrolovateľnou. Výrazne možno znížiť čas potrebný na dokumentáciu, zároveň sa zvyšuje administratívna disciplína a motivácia, vďaka čomu zostáva viac času na samotné vyučovanie. Vďaka systému je školský plán pre každého prehľadný a prístupný.

V module ročného plánu možno navrhnúť plán školského roka, vložiť vyučovacie dni, dni bez vyučovania, prázdniny, školské podujatia, výlety atď. K jednotlivým dňom školského roka možno priradiť doplňujúce informácie, ktoré môžu byť užitočné pre učiteľov, žiakov a rodičov.

Výkazy programu majú rozsiahle využitie, vedenie školy môže získať pomocou jediného kliknutia potrebné štatistiky v ktorýkoľvek deň školského roka. Možno zobraziť štatistiky študijných výsledkov podľa jednotlivých tried alebo porovnať viacero tried. Elektronická triedna kniha na konci školského roka vyhotoví štatistiku celkových študijných výsledkov a absencií za celú školu, respektíve jednotlivé triedy, štatistický prehľad údajov o počte žiakov v danej škole. Štatistické prehľady údajov a výkazy možno vyhotoviť podľa jednotlivých žiakov, tried alebo za celú školu.

Pokiaľ vedenie školy má záujem vyhotoviť správu alebo zhrnutie prezentujúce činnosť školy, pomocou mozaLogu môže pripraviť komplexné analýzy znázornené informačnými diagramami.

Kontakt s rodičmi a žiakmi

Pomocou elektronickej triednej knihy rodičia môžu sledovať študijné výsledky, absencie, hodnotenie správania a usilovnosti svojich detí. Učitelia môžu cez mozaLog komunikovať so žiakmi a aj s rodičmi.

Aj rodičia môžu sledovať aktuálny rozvrh hodín svojho dieťaťa a akej téme bola venovaná daná hodina. Digitálna triedna kniha pomáha rodičom sledovať štúdium svojich detí. Pedagógovia môžu vopred oznámiť školské akcie, výlety alebo termín výstupných testov, vďaka čomu sú žiaci a ich rodičia informovaní o úlohách, ktoré ich čakajú.

Pokiaľ rodičia majú záujem, môžu dostávať automatické e-mailové správy ohľadne všetkých záznamov týkajúcich sa ich dieťaťa (známky, absencie, pochvaly, pokarhania).

V rámci tohto systému možno ľahšie iniciovať kontakt medzi školou a rodičmi, takýmto spôsobom je popri osobných stretnutiach (rodičovské združenia, konzultačné hodiny) dostupná aj nová forma udržiavania kontaktu.

Ochrana údajov a bezpečnosť

Elektronická triedna kniha je prevádzkovaná prostredníctvom serverov, na ktoré dohliadajú skúsení odborníci. Vďaka širokopásmovým serverom sa naraz môže prihlásiť veľký počet používateľov a program môžu používať v rovnakom čase. MozaLog možno používať na rôznych úrovniach prístupu. Od toho závisí, k akým údajom a funkciám má prístup daný používateľ a aké údaje môže upravovať.

 • Prihlásenia sú z bezpečnostných dôvodov zaznamenávané, prenos údajov sa uskutočňuje cez chránené a kontrolované internetové spojenie.
 • Systém registruje a ukladá neúspešné pokusy neoprávnených používateľov, čo možno neskôr vyhľadať.
 • Elektronická triedna kniha registruje čas, kedy bola daná známka zapísaná alebo zmenená.
 • V záujme zabezpečenia údajov možno každý deň uskutočniť bezpečnostné zálohovanie celej databázy elektronickej triednej knihy.

Digitálna triedna kniha na internetovej stránke školy

Naša webová služba mozaPortal má funkčnú štruktúru stránok a bola navrhnutá tak, aby presne vyhovovala školskému prostrediu. Jej menu možno prispôsobiť individuálnym potrebám školy a doplniť ho o ľubovoľný obsah.

Elektronickú triednu knihu možno objednať aj s webovou službou mozaPortal. Triedna kniha je tak prístupná v rámci menu internetovej stránky. Na stránke mozaPortal môžete zobraziť údaje z triednej knihy. Napríklad zoznam učiteľov, žiakov, tried, rozvrh hodín, pracovný plán.

Added to your cart.