Elektrónová konfigurácia vápnika

Táto animácia prezentuje elektrónovú konfiguráciu atómu vápnika.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v...

Štruktúra molekúl dusíka

Animácia zobrazuje štruktúru molekúl dusíka, jedna sigma a dve pí väzby držiace...

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Fázová premena

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní...

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Hexagonálna (šesťuholníková) sústava

Tieto kovy sú chladné, ťažko opracovateľné.

Oxid fosforečný (P₂O₅)

Vzniká ako biely dym počas spaľovania fosforu.

Mydlo

Mastná kyselina obsahuje na ľavej strane nepolárny koniec a na pravej strane polárny...

Kyselina dusitá (HNO₂)

Jedným z kyslíkatých kyselín dusíka. Je bezfarebná kyselina, má štipľavý zápach, existuje...

Chlorácia metánu pomocou substitučnej reakcie

V priebehu substitučnej reakcie vodíkové atómy metánu sú substituované atómami chlóru ako...

Vznik molekuly vodíka

Vodíkové atómy vnútri molekúl vodíka sú držané pohromade kovalentnou väzbou.

Reakcia amoniaku s chlorovodíkom

Chlorid amónny je výsledkom reakcie amoniaku a chlorovodíka.

Kyselina siričitá(H₂SO₃)

Je bezfarebná, je stredne silná anorganická kyselina. Je prítomná je len v roztokoch.

Added to your cart.