Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich...

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť...

Zlom (stredný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a...

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v...

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Tornádo

Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Vrásnenie (pokročilý)

Bočné tlakové sily spôsobujú vlnovité prehrnutie horninových vrstiev. Týmto spôsobom...

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Horúca škvrna

Horúce švrny sú oblasti zemskej kôre, kde magma často stúpa na povrch a spôsobuje...

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a...

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a...

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a...

Morské slapy

Vzostup a pokles morskej hladiny v dôsledku gravitačnej sily Mesiaca.

Added to your cart.