Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Štruktúra Zeme (základná)

Štruktúra Zeme (základná)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Geografia

Kľúčové slová

Zem, štruktúrou Krajina, geosféru, atmosféra, hydrosféra, litosféra, biosféra, flóra a fauna, pedosféra, kôra, plášť, jadro, časť Zeme, Krížnik Aurora, meteor, Ozónová vrstva, kontinent, oceán, planéta, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Geosférická stavba

 • atmosféra
 • atmosféra (0–1000 km)
 • biosféra
 • spodná atmosféra (0–12 km)
 • hydrosféra
 • pedosféra
 • zemská kôra
 • kontinentálna kôra
 • hlbokomorská priekopa
 • stredooceánsky chrbát
 • oceánska kôra
 • spodný plášť
 • vrchný plášť
 • (30–2900 km)
 • plášť
 • jadro
 • plášť
 • (2900–6371 km)

Naša planéta nie je guľovitá iba zvonku. Nakoľko sa točí okolo vlastnej osi, pozostáva z na seba poukladaných guľovitých vrstiev, ktoré majú rôzne vlastnosti. Vonkajšie obaly pokrývajú povrch, vo vnútri sa nachádzajú vnútorné obaly.

Definície pojmov:

Atmosféra: najkrajnejší obal Zeme, skladá sa zo zmesi plynov.

Pedosféra: najkrajnejšia, nesúvislá, kyprá a úrodná vrstva zemskej kôry, ktorá zabezpečuje pre rastliny vodu a živiny.

Hydrosféra: Nesúvislý obal, ktorý zahŕňa vody rôzneho skupenstva. Sem patria podpovrchové vody uzatvorené alebo nahromadené v horninách, povrchové vodné toky, jazerá, moria a oceány, ako aj vodná para v atmosfére.

Biosféra: systém zahŕňajúci všetky živé tvory na Zemi v rámci litosféry, nižšej atmosféry a hydrosféry.

Kôra: Najkrajnejší vnútorný obal Zeme, ktorý má najnižšiu hmotnosť a tvoria ho pevné horniny.

Plášť: 2900 km hrubá vrstva Zeme medzi kôrou a jadrom. Jej vrchná časť je pevná, pod ňou sú horúce roztavené horniny (astenosféra), jej spodná časť má pevné skupenstvo.

Jadro: Najvnútornejšia časť Zeme s priemerom 7000 km, ktorá je horúca a veľmi hustá, tvorí ju hlavne železo a nikel.

Výrez Zeme

 • atmosféra
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • ionizovaná vrstva
 • polárna žiara
 • meteory
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontinent
 • oceán
 • biosféra
 • kôra
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • plášť
 • 2900 km
 • 6371 km
 • jadro
 • atmosféra
 • 50 km
 • 12 km
 • ozónová vrstva

Prierez

 • ionizovaná vrstva
 • polárna žiara
 • meteory
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontinent
 • oceán
 • biosféra
 • kôra
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • plášť
 • 2900 km
 • 6371 km
 • atmosféra
 • kôra
 • plášť
 • jadro
 • atmosféra
 • 50 km
 • 12 km
 • ozónová vrstva

Animácia

 • atmosféra
 • atmosféra (0–1000 km)
 • biosféra
 • spodná atmosféra (0–12 km)
 • hydrosféra
 • pedosféra
 • zemská kôra
 • kontinentálna kôra
 • hlbokomorská priekopa
 • stredooceánsky chrbát
 • oceánska kôra
 • spodný plášť
 • vrchný plášť
 • (30–2900 km)
 • plášť
 • atmosféra
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • 800–1000 °C
 • ionizovaná vrstva
 • polárna žiara
 • meteory
 • 500 km
 • 400 km
 • 300 km
 • 200 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –100 °C
 • ozónová vrstva
 • horná atmosféra
 • stredná atmosféra
 • spodná atmosféra
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • +10 °C
 • –50 °C
 • ozónová vrstva
 • horná atmosféra
 • stredná atmosféra
 • spodná atmosféra
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –50 °C
 • ozónová vrstva
 • horná atmosféra
 • stredná atmosféra
 • spodná atmosféra
 • kontinent
 • oceán
 • biosféra
 • kôra
 • 30-60 km
 • 700 km
 • vrchný plášť
 • 30-60 km
 • 700 km
 • mierne plastický
 • pevný
 • spodný plášť
 • 30-60 km
 • 700 km
 • pevný
 • 2900 km
 • plášť
 • vonkajšie jadro
 • 2900 km
 • 5100 km
 • kvapalné
 • vnútorné jadro
 • 5100 km
 • 6371 km
 • pevný
 • atmosféra
 • kôra
 • plášť
 • jadro

Geosféry

 • kôra
 • plášť
 • jadro

Rozprávanie

Vnútornú stavbu Zeme je ťažké skúmať, nakoľko aj najhlbšie vrty siahajú iba do hĺbky niekoľkých desiatok kilometrov, čiže sa ledva dotýkajú povrchu Zeme s polomerom 6371 km.

Prvotná žeravá Zem vznikla pred 4,6 miliardami rokov. Vplyvom postupného ochladzovania a rotácie sa od seba oddelili pevné, plynné a kvapalné látky a usporiadali sa podľa hustoty do geosfér.

Geosféry delíme na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie geosféry sú nasledujúce: atmosféra (ovzdušie), biosféra (živý obal) a hydrosféra (vodný obal). K vnútorným geosféram patrí: zemská kôra, plášť a jadro.

Atmosféra je najkrajnejšou a najľahšou vrstvou, tvoria ju plyny. Jej vrchná hranica sa nedá presne určiť: vo výške niekoľkých desaťtisícok kilometrov prechádza bez ostrej hranice do hmoty medziplanetárneho priestoru. Na hornej hranici jej teplota dosahuje okolo 1000 °C. V jej strednej vrstve je najchladnejšie, -100 °C. V hornej časti spodnej atmosféry sa nachádza ozónová vrstva.

Z vnútorných geosfér Zeme je najkrajnejšou zemská kôra. Pevninská kôra je v porovnaní s oceánskou kôrou hrubšia a jej zloženie je rozmanitejšie: jej vrchná časť je bohatšia na silikáty, zatiaľ čo tá spodná je bohatšia na kovy, pozostáva z hornín vyššej hustoty.

Zemský plášť môžeme rozdeliť na dve časti. Vrchný plášť siaha do hĺbky 700 km. Jeho vrchná časť je pevná, spolu so zemskou kôrou tvorí pevnú litosféru. Jeho spodná časť je plastická a nazýva sa astenosférou.
Spodný plášť má pevné skupenstvo, smerom nadol postupne rastie podiel ťažších, kovových komponentov. Zemský plášť siaha do hĺbky 2900 km.

Pod ním je jadro, ktoré sa takisto delí na dve časti. Vonkajšie jadro tvoria tekuté kovy, kým vnútorné jadro je pevné a skladá sa zo železa a niklu.

Súvisiace extra

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického pólu.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Added to your cart.