Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Podpovrchová voda

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Geografia

Kľúčové slová

Podzemná voda, aquifer, popraskaný aquifer, podzemných vôd, artézskej vody, krasová voda, nepriepustná vrstva, Vrstva priepustná, krasová oblasť, kras jar, pitná voda, kras, Jaskyňa, zrážky, poľnohospodárstvo, zaplavenie podzemných vôd, kolobeh vody, studňa, jar, potok, rieka, hydrografia, príroda, hydrosféra, voda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Vodonosný horizont

 • podzemná voda - Voda nahromadená nad najvrchnejšou nepriepustnou vrstvou.
 • nepriepustná vrstva - Vrstva pozostávajúca z hornín, ktoré neprepúšťajú vodu.
 • vodonosný horizont - Voda, ktorá sa nachádza pod nepriepustnou vrstvou.
 • artézska studňa - Voda z vodonosného horizontu pod väčším tlakom sa môže aj sama dostať na povrch, alebo sa tam dostáva pomocou tejto studne.
 • 80 m
 • vlhkosť pôdy - Voda nad úrovňou podzemnej vody, ktorá obklopuje častice pôdy a priestor medzi nimi vypĺňa iba čiastočne. Nevytvára súvislú vrstvu.

Puklinová voda

 • puklinová voda - Voda, ktorá sa nachádza v horninových puklinách a štrbinách.

Podzemná voda

 • podzemná voda - Voda nahromadená nad najvrchnejšou nepriepustnou vrstvou.
 • studňa s podzemnou vodou
 • 20 m
 • rieka - Prírodný vodný tok prúdiaci v naklonenom koryte.
 • voda prefiltrovaná brehom - Pri povrchových vodných tokoch voda z vodného toku je prefiltrovaná vrstvou štrku a piesku, ktorá sa nachádza pri koryte rieky.

Animácia

 • puklinová voda - Voda, ktorá sa nachádza v horninových puklinách a štrbinách.
 • podzemná voda - Voda nahromadená nad najvrchnejšou nepriepustnou vrstvou.
 • nepriepustná vrstva - Vrstva pozostávajúca z hornín, ktoré neprepúšťajú vodu.
 • vodonosný horizont - Voda, ktorá sa nachádza pod nepriepustnou vrstvou.
 • rieka - Prírodný vodný tok prúdiaci v naklonenom koryte.
 • prameň - Miesto, kde sa podpovrchová voda dostáva na povrch.
 • 150 m
 • záplavové vody - V prípade väčšieho množstva zrážok hladina spodnej vody môže stúpnuť natoľko, že sa dostane na povrch.
 • podzemná voda - Voda nahromadená nad najvrchnejšou nepriepustnou vrstvou.
 • nepriepustná vrstva - Vrstva pozostávajúca z hornín, ktoré neprepúšťajú vodu.
 • vodonosný horizont - Voda, ktorá sa nachádza pod nepriepustnou vrstvou.
 • artézska studňa - Voda z vodonosného horizontu pod väčším tlakom sa môže aj sama dostať na povrch, alebo sa tam dostáva pomocou tejto studne.
 • 80 m
 • vlhkosť pôdy - Voda nad úrovňou podzemnej vody, ktorá obklopuje častice pôdy a priestor medzi nimi vypĺňa iba čiastočne. Nevytvára súvislú vrstvu.
 • podzemná voda - Voda nahromadená nad najvrchnejšou nepriepustnou vrstvou.
 • studňa s podzemnou vodou
 • 20 m
 • rieka - Prírodný vodný tok prúdiaci v naklonenom koryte.
 • voda prefiltrovaná brehom - Pri povrchových vodných tokoch voda z vodného toku je prefiltrovaná vrstvou štrku a piesku, ktorá sa nachádza pri koryte rieky.

Podpovrchová voda

 • puklinová voda - Voda, ktorá sa nachádza v horninových puklinách a štrbinách.
 • podzemná voda - Voda nahromadená nad najvrchnejšou nepriepustnou vrstvou.
 • nepriepustná vrstva - Vrstva pozostávajúca z hornín, ktoré neprepúšťajú vodu.
 • vodonosný horizont - Voda, ktorá sa nachádza pod nepriepustnou vrstvou.
 • rieka - Prírodný vodný tok prúdiaci v naklonenom koryte.
 • prameň - Miesto, kde sa podpovrchová voda dostáva na povrch.
 • 150 m
 • záplavové vody - V prípade väčšieho množstva zrážok hladina spodnej vody môže stúpnuť natoľko, že sa dostane na povrch.

Rozprávanie

Podpovrchovou vodou nazývame tú vodu, ktorá sa nachádza pod zemským povrchom a je v priamom kontakte s pôdou. Značná časť vodných zásob sa nachádza pod povrchom. Táto voda je zdrojom pitnej vody a používa sa aj v poľnohospodárstve.

Nepriepustná vrstva predstavuje takú vrstvu horniny, ktorá má nízku schopnosť prepúšťať vodu, a preto voda nemôže cez ňu pretekať. Medzi povrchom a nepriepustnou vrstvou sa nachádza podzemná voda, pod nepriepustnou vrstvou je vodonosný horizont.

Podzemná voda sa nachádza nad najvrchnejšou nepriepustnou vrstvou, presakujú sem zrážky a povrchové vody. Podzemná voda je dostupná zvyčajne od hĺbky 2-5 metrov od povrchu. Výška hladiny podzemnej vody kolíše v závislosti od počasia a má priamy vplyv aj na poľnohospodárstvo.

V prípade väčšieho množstva zrážok hladina spodnej vody môže stúpnuť natoľko, že v hlbších jamách sa dostane na povrch. Tak vznikajú záplavové vody. V prípade nedostatku zrážok hladina podzemnej vody sa značne zníži. Do podzemnej vody môžu z povrchu ľahko presiaknuť rôzne znečisťujúce látky, preto nie je vhodná na ľudskú konzumáciu. Podpovrchové prúdenie podzemnej vody môže prepraviť nečistoty na veľkú vzdialenosť, preto je ochrana podzemných vôd mimoriadne dôležitá.

Vodonosný horizont sa nachádza pod nepriepustnou vrstvou, respektíve medzi dvomi nepriepustnými vrstvami. Tvorí väčšinu podpovrchových vôd. Vodonosný horizont sa znečisťuje ťažšie, jeho dopĺňanie je pomalšie, používa sa ako zdroj pitnej vody.

Pre kotliny je charakteristické, že dve nepriepustné vrstvy vyvíjajú tlak na vrstvu vody, ktorá je medzi nimi uzatvorená. Táto voda sa nazýva artézskou vodou. Keď sa vytvára artézska studňa, prevŕta sa vrchná nepriepustná vrstva, vďaka tlaku voda v studni vystúpi hore.

Puklinová voda sa nachádza v horninových puklinách a štrbinách. V krasových oblastiach zdrojom krasovej vody je puklinová voda.

Voda prefiltrovaná brehom sa nachádza pri povrchových vodných tokoch. Vodu z vodného toku prefiltruje štrk a piesok nachádzajúci sa pri koryte rieky.

Súvisiace extra

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Sacie a ponorné čerpadlá

Sacie a ponorné čerpadlá patria medzi najjednoduchšie vodné čerpadlá.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti povodňových škodám.

Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na povrch Zeme vo forme zrážok.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Ako to funguje? - Vodovodný kohútik

Táto animácia prezentuje fungovanie 3 základných typov vodovodného kohútika.

Krasová oblasť (stredný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Added to your cart.