Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád na zemský povrch v podobe zrážok.

Geografia

Kľúčové slová

Kroky, voda, kolobeh vody, vyparovanie, topenia, zrážky, zmrazenie, zmena stavu, slnečné žiarenie, cloud formácia, nalievanie, dážď, sneh, oblak, hydrosféra, Podzemná voda, povrchovej vody, ľadovec, morská voda, rieka, potok, jazero, more, oceán, atmosféra, vodná para, slnečná energia, dychový, vlhkosť, tlak vzduchu, slnečné svetlo, podnebie, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor, ľadovcový vietor.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a exogénnych síl, respektíve ľudskou činnosťou.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na povrch Zeme vo forme zrážok.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Ľadovec (základný)

Ľadovec je veľká skupina ľadu tvorená zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Čistiareň odpadových vôd

Očistenú odpadovú vodu je možné použiť v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Obeh fosforu

Fosfor je dôležitým prvkom pre živé organizmy, ktorý je na Zemi v neustálom obehu.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti povodňových škodám.

Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Krasová oblasť (stredný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Sacie a ponorné čerpadlá

Sacie a ponorné čerpadlá patria medzi najjednoduchšie vodné čerpadlá.

Added to your cart.