Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Kolobeh uhlíka

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Geografia

Kľúčové slová

uhlie, Kroky, oxid uhličitý, uhlíková väzba, emisií oxidu, Fotosyntéza, výroba energie, rozklad, Dýchanie, zvetrávaniu, Spaľovanie, uhlíková zlúčenina, sedimenty uhlík bohaté, uhľovodík, zviera, rastlina, pôda, metán, uhličitany, hydrogénuhličitany, sopka, Organizmus, biológia, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Kolobeh

 • emisia
 • viazanie
 • ukladanie

Definície pojmov:

Uhlík: Chemický prvok, jeho chemickou značkou je C, je to 6. prvok periodickej sústavy. Tento prvok je známy a používa sa už od pradávna. V prírode sa vyskytuje v prvkovej a takisto chemicky viazanej forme.
Najviac uhlíka sa nachádza vo viazanej forme, v karbonátových horninách (napr. vápenec, magnezit, dolomit). Vo vodách sa nachádza v podobe rozpusteného karbonátu a hydrokarbonátu. Prírodný uhlík má väčšinou organický pôvod.
Uhlie nie je prvkovým uhlíkom, ale rozmanitou zmesou uhlíkových zlúčenín. Ropu a zemný plyn tvoria rozdielne uhľovodíkové zlúčeniny. Diamant je uhlík usporiadaný do kryštalickej štruktúry, ktorý sa nachádza vo vulkanických horninách. V atmosfére sa vo veľkom množstve nachádza oxid uhličitý. Uhlík je aj zložkou organických látok živých organizmov.

Fotosyntéza: Životný proces prebiehajúci v rastlinách, riasach a niektorých baktériách, v rámci ktorého sa anorganické látky menia pomocou svetelnej energie pochádzajúcej zo Slnka na organické látky.

Autotrofné organizmy: živé organizmy, ktoré budujú svoje organické látky z anorganických látok (oxid uhličitý, voda, ióny). Napríklad fotosyntetizujúce rastliny, ktoré využívajú atmosférický oxid uhličitý.

Heterotrofné organizmy: živé organizmy, ktoré prijímajú hotové organické látky a premieňajú ich na vlastné organické látky. Sú to napríklad zvieratá a huby.

Skleníkový efekt: Schopnosť atmosféry zadržiavať teplo. Slnečné žiarenie dopadajúce na zemský povrch sa vyžaruje späť do atmosféry, ale jedna časť odrazenej energie sa nedostane von z atmosféry kvôli vonkajšej ohraničujúcej "stene", skleníkovým plynom obsiahnutým v atmosfére. Táto energia je odrazená späť na zemský povrch.
Bez prítomnosti tohto javu by bola priemerná teplota na Zemi nižšia o približne 40 °C. Emisia oxidu uhličitého sa kvôli ľudskej činnosti zvyšuje, čo zintenzívňuje skleníkový efekt a spôsobuje globálne otepľovanie.

Animácia

 • fotosyntéza - Životný proces prebiehajúci v rastlinách, riasach a niektorých baktériách, v rámci ktorého sa anorganické látky menia pomocou svetelnej energie pochádzajúcej zo Slnka na organické látky.
 • pestované rastliny
 • prirodzená vegetácia
 • vodná vegetácia
 • slnečné žiarenie
 • karbonátové horniny (vápenec, dolomit)
 • pôda (úlomky hornín, rozkladajúce sa organické látky)
 • usadeniny s obsahom uhlíka
 • voda (rozpustené karbonáty a hydrokarbonáty)
 • ovzdušie (oxid uhličitý, metán)
 • uhlie
 • uhľovodík
 • živé organizmy
 • dýchanie
 • zvetrávanie
 • spaľovanie
 • výbuch sopky
 • priemyselné emisie
 • dopravné emisie
 • poľnohospodárske emisie
 • spaľovanie
 • fotosyntéza
 • emisia CO₂
 • príjem výživy
 • rozpad
 • niekoľko dní - desaťtisíce rokov
 • sopečná činnosť
 • kyslý dážď
 • presakovanie
 • tvorba uhlíka a uhľovodíkov
 • rozloženie koralov a planktónov
 • rozklad
 • uhličitanové horniny
 • magmatizmus
 • emisia CO₂
 • platňová tektonika
 • niekoľko miliónov rokov
 • dopravné emisie
 • priemyselné emisie
 • spaľovanie uhlia a uhľovodíkov
 • pôdna erózia
 • fotosyntéza
 • poľnohospodárske emisie
 • vypaľovanie lesov
 • emisia
 • viazanie
 • ukladanie

Rýchly kolobeh uhlíka

 • spaľovanie
 • fotosyntéza
 • emisia CO₂
 • príjem výživy
 • rozpad
 • niekoľko dní - desaťtisíce rokov

Pomalý kolobeh uhlíka

 • sopečná činnosť
 • kyslý dážď
 • presakovanie
 • tvorba uhlíka a uhľovodíkov
 • rozloženie koralov a planktónov
 • rozklad
 • uhličitanové horniny
 • magmatizmus
 • emisia CO₂
 • platňová tektonika
 • niekoľko miliónov rokov

Ľudský zásah

 • dopravné emisie
 • priemyselné emisie
 • spaľovanie uhlia a uhľovodíkov
 • pôdna erózia
 • fotosyntéza
 • poľnohospodárske emisie
 • vypaľovanie lesov

Rozprávanie

Množstvo chemických prvkov na Zemi je relatívne stále, ale ich rozdelenie a migrácia sa mení z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska vplyvom prírodných procesov a ľudskej činnosti. Látky sú teda v prírode v neustálom kolobehu, počas ktorého prechádzajú rôznymi zmenami a nadobúdajú rôzne formy.

Uhlík je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich prvkov na Zemi: jednou z najdôležitejších zložiek atmosféry, hornín a živých organizmov. Kolobeh uhlíka je zložitý proces, nakoľko je prítomný vo všetkých živých organizmoch.

Zároveň sa v značnom množstve nachádza aj v neživom prostredí, napríklad v karbonátových horninách, fosílnych palivách, atmosfére, odumretých organických látkach, respektíve v hydrosfére.

Zdrojom uhlíka pre živé organizmy je obsah oxidu uhličitého vo vzduchu. Autotrofné organizmy, t.j. živé organizmy, ktoré sú schopné využiť vzdušný oxid uhličitý pomocou energie slnečného žiarenia viažu oxid uhličitý a premieňajú ho na organické látky. Tento proces sa nazýva fotosyntézou.

Látky uhlíkového cyklu sa môžu dostať na kratšiu alebo dlhšiu dobu mimo kolobehu. Odumreté rastlinné a živočíšne látky sa rozložia pomocou organizmov, ktoré zabezpečujú ich rozklad. Väčšia časť ich obsahu uhlíka sa vo forme oxidu uhličitého dostane do vzduchu, kým menšia časť sa premení na karbonátové zlúčeniny, ktoré sa rozpustia v morskej vode.

V pôde sa činnosťou rozkladacích organizmov z organických látok vytvárajú a hromadia humusové zlúčeniny. Ak je proces rozkladu zamedzený počas doby, ktorá má trvanie geologického obdobia, z organických zvyškov môže vzniknúť uhlie a uhľovodíky.

Živé organizmy časť uhlíkových zlúčenín premieňajú na oxid uhličitý, ktorý sa vylučuje do vzduchu. Toto je proces dýchania. Uhlík, ktorý sa takýmto spôsobom dostáva späť do vzduchu, je zdrojom uhlíka pre rastliny.

V kolobehu uhlíka zohrávajú svoju úlohu aj iné faktory, napríklad sopečná činnosť, horenie, rozklad uhynutých živých organizmov, rozpad hornín.

Na kolobeh uhlíka vplýva aj ľudská činnosť. Značné množstvo oxidu uhličitého produkuje aj spaľovanie dreva, uhlia, ropy, doprava a priemyselné činnosti.
Všetky tieto činnosti ovplyvňujú rovnováhu prirodzeného kolobehu. Zvyšujúca sa úroveň oxidu uhličitého zintenzívňuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Súvisiace extra

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Obeh fosforu

Fosfor je dôležitým prvkom pre živé organizmy, ktorý je na Zemi v neustálom obehu.

Znečistenie ovzdušia

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v priemysle, poľnohospodárstve a v mestách.

Dom bez emisií oxidu uhličitého

Dizajn a konštrukcia moderných domov hrajú dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Hlbinná baňa

Na rozdiel od povrchových baní, v hlbinných baniach vrstvy pokrývajúce uhlie nie sú odstránené, uhlie sa ťaží z banských šácht.

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezfarebná kvapalina bez zápachu, vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Oxid uhličitý (CO₂) (prvý stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Oxid uhličitý (CO₂) (stredný stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Oxid uhoľnatý (CO) (stredný stupeň)

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Vznik a činnosť stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola, úlomkov a lávy.

Added to your cart.