Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Będący efektem naszej wieloletniej pracy e-dziennik to system informacyjny pozwalający na zarządzanie wszystkimi danymi, które pojawiają się w codziennym życiu szkoły i na rozwiązywanie spraw organizycyjnych w jednym i tym samym miejscu. Dzięki temu nie trzeba już prowadzić tradycyjnego, papierowego dziennika.

Szkoła

opłata za usługę

200

EUR

/ Rok

Uczeń

opłata za użytkowanie

6

EUR

/ Uczeń / Rok

Spróbuj teraz

Dostęp do cyfrowego rejestru szkolnego posiadają osoby posiadające niżej wymienione uprawnienia.
Wersję demo rejestru szkolnego można wypróbować na wszystkich poziomach uprawnień, ale niektóre funkcje są dostępne tylko w pełnej wersji mozaLog.

Nauczyciel

Dyrektor

Rodzic

Uczeń

Administrator

Uruchom demo jako nauczyciel
 • Prowadzenie lekcji
 • Zapisz materiały dydaktyczne
 • Ocena okresowa i na koniec roku
 • Dzienniczki szkolne ucznia
 • Świadectwa ucznia
 • Dzienne nieobecności
 • Przejrzyj harmonogram zajęć
 • Pochwały i nagany
 • Planowanie i powiadamianie uczniów o sprawdzianach
 • Wyślij wiadomość nauczycielom, rodzicom, uczniom
 • Statystyki dotyczące postępów w nauce, nieobecności
Uruchom demo jako dyrektor
 • Import danych dziennika (uczeń, nauczyciel, harmonogram zajęć)
 • Edytuj harmonogram zajęć
 • Zarządzaj rozkładem roku szkolnego
 • Zastępstwa, odwołane lekcje
 • Lekcje zamienione, lekcje przełożone
 • Wydarzenia zbiorowe
 • Dane nauczycieli, uczniów, rodziców
 • Zarządzaj użytkownikami
 • Finalizacja roku szkolnego
 • Drukuj cały dziennik
 • Statystyki dotyczące postępów w nauce, ilości uczniów i ich nieobecności
 • Ustawienia szkolne
 • Słownik danych

Opcjonalnie możesz też posiadać uprawnienia nauczycielskie

Uruchom demo jako rodzic

Przejrzyj dane szkolne uczniów:

 • Codzienne lekcje, materiały dydaktyczne
 • Dzienniczki szkolne, świadectwa
 • Pochwały i nagany
 • Dzienne nieobecności
 • Statystyka nieobecności
 • Tygodniowy harmonogram zajęć
 • Dane osobiste
 • Wyślij wiadomość nauczycielom, zgłoś się na lekcję przyjęć
 • Powiadomienia e-mailowe o ocenach, nieobecnościach, pochwałach, naganach, programach szkolnych i innych zajęciach
Uruchom demo jako uczeń
 • Codzienne lekcje, materiały dydaktyczne
 • Dzienniczki szkolne, świadectwa
 • Pochwały i nagany
 • Dzienne nieobecności
 • Tygodniowy harmonogram zajęć
 • Dane osobiste
 • Wyślij wiadomość nauczycielom
 • Letnia praktyka, zarządzaj serwisem społecznościowym
 • Powiadomienia e-mailowe o ocenach, pochwałach, naganach, programach szkolnych i innych zajęciach
Uruchom demo jako administrator
 • Import danych dziennika (uczeń, nauczyciel, harmonogram zajęć)
 • Edytuj harmonogram zajęć
 • Zarządzaj rozkładem roku szkolnego
 • Zastępstwa, odwołane lekcje
 • Lekcje zamienione, lekcje przełożone
 • Wydarzenia zbiorowe
 • Dane nauczycieli, uczniów, rodziców
 • Zarządzaj użytkownikami
 • Finalizacja roku szkolnego
 • Drukuj cały dziennik
 • Statystyki dotyczące postępów w nauce, ilości uczniów i ich nieobecności

Opcjonalnie możesz też posiadać uprawnienia nauczycielskie

Interfejs użytkownika i elementy menu mozaLog w wersji demo są wyświetlane w wybranym języku. Zawartość rejestru (tj. imiona uczniów, nazwy przedmiotów) to tylko przykładowe elementy, więc będą wyświetlane w języku angielskim.

Zamówienie

Dlaczego mozaLog?

Gdziekolwiek dostępny

E-dziennik klasowy jest dostępny z każdego komputera, tabletu czy smartfonu, który posiada dostęp do internetu. Aby z niego korzystać nie trzeba instalować osobnego programu, wystarczy jedynie wyszukiwarka internetowa.

stabilny

Nasza usługa e-dziennika przez 24 godziny na dobę zapewniana jest dzięki szerokopasmowym serwerom, i dlatego przez internet może z niego korzystać jednocześnie nawet kilka tysięcy użytkowników.

Wszechstronny

Aplikacja mozaLog w znacznej mierze zmniejsza administrację i jest skutecznym narzędziem komunikacji pomiędzy instytucją szkolną a rodzicami. Korzystanie z witryny jest proste, nie wymaga specjalnej wiedzy informatycznej.

Bezpieczny

Bezpieczną obsługę prowadzą specjaliści, którzy codziennie dokonują zapisywania pełnej bazy danych e-dziennika.

Komunikacja

Aplikacja mozaLog umożliwa bezpośrednią komunikację na wysokim poziomie pomiędzy instytucją zarządzającą a podległymi jej szkołami oraz pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Planowanie i realizacja zadań administracyjnych i zadań do wykonania również będą prostsze. Połączenie on-line między instytucją zarządzającą a podległymi jej szkołami.

E-dziennik, upraszczając zadania organizacyjne i administracyjne oraz wspomagając komunikację, przyczynia się do bardziej efektywnego funkcjonowania systemu oświaty i do podniesienia jego poziomu.

Dzieki e-dziennikowi zarządzający instytucją szkolną posiada aktualne informacje o danych osobowych i pracowniczych zatrudnionych nauczycieli oraz o liczbie uczniów jak również ma wgląd do statystyk dotyczących wyników, postępów w nauce i nieobecności.

Codzienna administracja, stopnie, nieobecności

System pozwala nauczycielom, aby szybko i wszędzie mogli na wszystkich urządzeniach mobilnych wykonywać czynności administracyjne, związane z zajęciami lekcyjnymi. Nauczyciele mogą pracować na swoich indywidualnych stronach, w prosty sposób mogą wpisywać na nich materiały lekcyjne, przeglądać prace wykonane z poszczególnymi klasami oraz uzupełniać braki, jak również drukować całoroczny notatnik swoich prac.

Podczas wpisywania ocen można przy nich zapisać uwagi. Pozwala to na to, aby nauczyciel kilka miesięcy później mógł sobie przypomnieć o okolicznościach wpisania oceny. W razie potrzeby wcześniejsze oceny mogą być zmodyfikowane.

Oprócz nieobecności można zapisywać spóźnienia, zwolnienia i braki przyrządów szkolnych.

Prosta administracja, statystyki, sprawozdania

Przy pomocy aplikacji mozaLog można importować dane uczniów z centralnego systemu informacyjnego. Wprowadzając następnie korekty danych system administracyjny będzie zawsze aktualny. Aplikacja mozaLog jedym kliknięciem przygotuje statystyki wyników w nauce i nieobecności w poszczególnych klasach. Informacje te od ręki są dostępne dla wychowawców, dyrektorów oraz dla zarządzających sytemem oświaty.

Dzięki temu, że aplikacja mozaLog jest w stanie wyliczyć średnią arytmetyczną i średnią ważoną oraz indywidualnie oceniać wyniki klasówek, możliwa jest wielostronna ocena wyników w nauce. Przy pomocy diagramów porównujących, znajdujących się w e-dzienniku, można obserwować zmiany średnich arytmetycznych wyników klas.

W statystyki nieobecności pozwalają na czytelny przegląd usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności. Przy rejestracji nieobecności można ustawić procentowe limity. Software automatycznie określi tych uczniów, którzy z danego przedmiotu osiągnęli określone limity i osobno zaznaczy ich w wykazie.

Plan lekcji, zastępstwa

mozaLog oferuje wiele rozwiązań na wprowadzanie planu lekcji. Może on importować plany lekcji wykonane edytorem aSc lub z arkuszy kalulacyjnych excel. mozaLog dysponuje również własnym wbudowanym edytorem planu lekcji, dzięki czemu z łatwością można w nim wprowadzać wszelkie zmiany w ciągu roku szkolnego.

Software pozwala na zarządzanie zastępstwami czy zamienionymi lekcjami nie obciążając nauczycieli dodatkowymi zadaniami administracyjnymi. W dzienniku, oprócz tradycyjnych zajęć lekcyjnych, można rejestrować inne wydarzenia szkolne (uroczystości, programy, wycieczki).

E-dziennik zarządza zajęciami lekcyjnymi zgodnie z grafikiem dzwonków jak również innymi zajęciami pozalekcyjnymi. Można w nim zapisywać regularne i nadzwyczajne zajęcia. W plan lekcji mozaLog można także wpisywać takie zajęcia, które nie należą do regularnych zajęć ograniczanych dwonkiem.

mozaLog przygotowuje listę nauczycieli uczących tego samego i innego przedmiotu, którzy nie mają zajęć i mogą w niespodziewanych sytyuacjach wziąć zastępstwo. Pozwala on na zapewnienie nadzoru, połączenie lekcji i zamianę zajęć lekcyjnych. Lekcje prowadzone w zastępstwie są tak samo zapisywane jak normalne zajęcia. Mogą być również zapisywane długoterminowe zastępstwa, jeżeli nauczyciel jest nieobecny przez dłuższy okres.

Zalety dla dyrekcji szkół

Przegląd i kontrola administracji szkolnej będzie uproszczona ponieważ wszyscy pracownicy szkoły korzystają z tego samego dziennika. Czas przeznaczony na prowadzenie dokumentacji znacznie się skróci, podczas gdy wzrośnie wymóg dyscypliny admnistracyjnej więcej czasu pozostanie nauczycielom na zadania związane z nauką. System jest przejrzysty i pozwala wszystkim na śledzenie szkolnego harmonogramu prac.

W module rocznego planu pracy można zaplanować plan zajęć szkolnych, zapisać dni zajęć z uczniami, dni pracy nauczyciela, przerwy, szkolne uroczystości czy wycieczki. Do dni roku szkolnego mogą być przypisane dodatkowe, praktyczne informacje zarówno dla nauczycieli, uczniów jaki i rodziców.

Sprawozdania przygotowywane przez aplikację mogą być szeroko wykorzystywane, a dyrekcja szkoły każdego dnia roku szkolnego, jednym kliknięciem, może otrzymać wymagane statystyki. Mogą być wyświetlane statystyki dotyczące wyników poszczególnych klas lub analizy porównujące wyniki kilku klas. E-dziennik pod koniec roku szkolnego przygotuje wszystkie statystyki wyników i nieobecności uczniów, wykaz statystyk liczby uczniów. Różne arkusze statystyk i wykazy dotyczą każdego ucznia, odnoszą się do każdej klasy i całej szkoły.

Dyrekcja szkoły, chcąc przygotować sprawozdanie z działalności szkoły, może wykorzystać widowiskowe diagramy aplikacji mozaLog i przy ich użyciu może wykonać kompleksowe analizy i materiały informacyjne.

Kontakt z rodzicami i z uczniami

Dzięki e-dziennikowi rodzice mogą na bierząco obserwować wyniki w nauce swoich dzieci, mieć wiedzę na temat ich nieobecności, zachowania i pilności. Nauczyciele za pośrednictwem aplikacji mozaLog mogą komunikować się z rodzicami i uczniami.

Rodzice mogą śledzić aktualny plan zajęć swoich dzieci oraz to jaki temat był przerabiany na poszczególnych lekcjach. E-dziennik pomaga w ten sposób rodzicom na bierząco monitorować edukację swoich dzieci. Nauczyciele mają możliwość przekazywania informacji o uroczystościach szkolnych, wycieczkach czy nawet datach klasówek, dzięki czemu rodzice lepiej orientują się w zadaniach, które czekają dzieci w najbliższej przyszłości.

Jeżeli rodzice sobie tego życzą mogą otrzymywać automatyczne e-maile o wszystkich wpisach (ocenach, nieobecnościach, pochwałach, naganach) dotyczących ich dzieci.

W ramach systemu nawiązanie kontaktu pomiędzy nauczycielami a rodzicami jest o wiele prostsze, dzięki czemu oprócz osobistych spotkań, przy okazji zebrań rodziców, możliwa jest nowa forma utrzymywania kontaktu.

Ochrona danych i bezpieczeństwo

E-dziennik działa na serwerach nadzorowanych przez doświadczonych specjalistów. Duża szerokość pasma umożliwia logowanie się dużej liczbie użytkowników jednocześnie i pozwala na równoległe korzystanie z programu. Na mozaLog można się logować na kilku poziomach dostępności. To decyduje o tym, do których danych e-dziennika ma dostęp określony użytkownik i które dane może modyfikować.

 • Bezpieczeństwo gwarantowane jest poprzez rejestrację logowań, transmisja danych odbywa się za pośrednictwem zabezpieczonego i kontrolowanego połączenia internetowego.
 • System rejestruje nieudane próby logowania się użytkowników bez uprawnień. Można je w systemie odszukać.
 • E-dziennik rejestruje daty wpisywania i zmiany ocen.
 • Dla bezpieczeństwa z pełnej bazy danych e-dziennika codziennie może być wykonywana zapasowa kopia danych.

E-dziennik klasowy na stronie internetowej szkoły

Oferowana przez Wydawnictwo Mozaik szkolna strona internetowa mozaLog jest przygotowaną specjalnie dla szkół witryną, która posiada funkcjonującą strukturę. Jej system menu może być dostosowany do wymogów szkół i może być wypełnione dowolną treścią.

E-dziennik klasowy może być zamawiany również razem z usługą szkolej strony internetowej mozaLog. Dziennik jest dostępny z systemu menu jako część strony internetowej. Na mozaLog można wyświetlać dane z e-dziennika. Mogą to być na przykład listy nauczycieli i uczniów, plan lekcji czy plan pracy.

Added to your cart.