Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami...

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Reakcja łańcuchowa

Energia uwalniana w wyniku rozszczepienia jądra atomu może być wykorzystana zarówno dla...

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe,...

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego...

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy...

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia...

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie...

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Auta przyjazne dla środowiska

Połączenie napędu benzynowego z elektrycznym pozwala na zmniejszenie wydalania...

Sieć krystaliczna heksagonalna

Metale tworzące sześciokątną (heksagonalną) sieć krystaliczną są kruche i trudne do obróbki.

Pięciotlenek difosforu (P₂O₅)

Związek mający postać białej lotnej substancji, powstający w wyniku spalania fosforu przy...

Mydło

Posiada polarne i apolarne cząsteczki molekuł, dlatego nadaje się do usuwania tłustych...

Kwas azotawy (HNO₂)

Jest jednym z kwasów tlenowych. Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu i średnio oksydujących...

Chlorowanie metanu (reakcja substytucji)

Reakcja substytucji podczas chlorowania metanu powoduje wymianę atomów wodoru na atomy...

Powstawanie cząsteczki wodoru

W cząsteczce wodoru atomy wodoru połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.

Reakcja amoniaku z chlorowodorem

W wyniku reakcji aminiaku z chlorowodorem powstaje chlorek amonu, związek chemiczny o...

Kwas siarkawy (H₂SO₃)

Bezbarwny, słaby i nietrwały kwas powstający w reakcji dwutlenku siarki z wodą.

Added to your cart.