Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami podbiegunowymi i obszarami równikowymi, ma wpływ wiele czynników, miedzy...

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Reakcja łańcuchowa

Energia uwalniana w wyniku rozszczepienia jądra atomu może być wykorzystana zarówno dla celów pokojowych jak i wojskowych.

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy zmianami stanu skupienia.

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Auta przyjazne dla środowiska

Połączenie napędu benzynowego z elektrycznym pozwala na zmniejszenie wydalania szkodliwych spalin.

Sieć krystaliczna heksagonalna

Metale tworzące sześciokątną (heksagonalną) sieć krystaliczną są kruche i trudne do obróbki.

Pięciotlenek difosforu (P₂O₅)

Związek mający postać białej lotnej substancji, powstający w wyniku spalania fosforu przy dostępie powietrza.

Mydło

Posiada polarne i apolarne cząsteczki molekuł, dlatego nadaje się do usuwania tłustych zanieczyszczeń.

Kwas azotawy (HNO₂)

Jest jednym z kwasów tlenowych. Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu i średnio oksydujących właściwościach, występuje tylko w rozcieńczonych roztworach wodnych.

Chlorowanie metanu (reakcja substytucji)

Reakcja substytucji podczas chlorowania metanu powoduje wymianę atomów wodoru na atomy chlorku, a jako produkt uboczny powstaje HCl.

Powstawanie cząsteczki wodoru

W cząsteczce wodoru atomy wodoru połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.

Reakcja amoniaku z chlorowodorem

W wyniku reakcji aminiaku z chlorowodorem powstaje chlorek amonu, związek chemiczny o wiązaniach jonowych.

Kwas siarkawy (H₂SO₃)

Bezbarwny, słaby i nietrwały kwas powstający w reakcji dwutlenku siarki z wodą.

Added to your cart.