Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Wiązania molekuły benzenu

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Chemia

Etykiety

benzen, Molekuła benzenu, węglowodór aromatyczny, areny, pojedyncze wiązanie, wielu obligacji, przeniosły obligacji, więź, orbita elektronu, wiązanie sigma, wiązanie pi, wiązanie kowalencyjne, pierścień aromatyczny, Kekule, smoła węglowa, Molekuła, węglowodory, chemia, Chemia organiczna

Powiązane treści

Benzen (C₆H₆)

Benzen jest najprostszym przedstawicielem związków aromatycznych.

Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Anilina (C₆H₅NH₂)

Najprostsza amina aromatyczna. Nazwa naukowa: fenyloamina.

Fenol (C₆H₅OH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych związków hydroksylowych.

Kwas benzoesowy (C₆H₅COOH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych kwasów karboksylowych.

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne oddziaływania.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych.

Pirydyna (C₅H₅N)

Organiczny związek heterocykliczny z grupy azyn, który jest bezbarwną cieczą o nieprzyjemnym zapachu i trujących właściwościach.

Pirymidyna (C₄H₄N₂)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, jego pochodnymi są cytozyna, tymina i uracyl.

Powstawanie cząsteczki wodoru

W cząsteczce wodoru atomy wodoru połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Styren (winylobenzen) (C₈H₈)

Bezbarwna ciecz o zapachu podobnym do benzenu, monomer polistyrenu.

Węglan wapnia (CaCO₃)

Węglan wapnia jest związkiem szeroko rozpowszechnionym, posiada wielostronne zastosowanie.

1 zadanie z molekułami (Wiązania chemiczne)

Zadanie służące ćwiczeniu rodzajów wiązań chemicznych.

Added to your cart.