Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Obieg węgla w przyrodzie

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Geografia

Etykiety

węgiel, Cyrkulacja, dwutlenek węgla, wiązania węgla, emisja dwutlenku-węgla, fotosynteza, produkcja energii, rozkład, oddychanie, wietrzenie, spalanie, Związek węgla, osady bogate w węgiel, węglowodory, zwierzę, roślina, gleba, metan, węglany, wodorowęglany, wulkan, Organizm, biologia, geografia

Powiązane treści

Sceny

Cyrkulacja węgla

 • emisja
 • wiązanie
 • przechowywanie

Węgiel: Pierwiastek chemiczny o znaku chemicznym C, jest szóstym pierwiastkiem układu okresowego. Znany i używany od czasów starożytnych. W przyrodzie występuje zarówno wstanie wolnym jak i w formach chemicznie wiązanych.

Węgiel występuje najczęściej w formie wiązanej jako minerały węglanowe (np.wapń, magnezyt dolomit). W wodach występuje jako rozpuszczony węglan i węglowodór. Naturalny węgiel jest najczęściej pochodzenia organicznego. Węgiel kamienny nie jest węglem pierwiastkowym a zróżnicowaną mieszanką związków węglowych. Ropę naftową i gaz ziemny tworzą głównie mieszanki związków węglowodorowych. Diament, który znajduje się w skałach pochodzenia wulkanicznego, jest węglem o strukturze krystalicznej. W atmosferze znajduje się duża ilość dwutlenku węgla. Węgiel jest także składnikiem materii organicznej żywych organizmów​.

Fotosynteza: Proces życiowy zachodzący w roślinach, algach i niektórych bakteriach, podczas którego z materii nieorganicznej, przy udziale energii świetlnej pochodzącej od Słońca, powstają substancje organiczne.

Autotroficzne organizmy żywe: organizmy żywe, które ze związków nieorganicznych (dwutlenek węgla, woda, jony) tworzą własną materię organiczną. Przykładem są rośliny fotosyntetyzujące, które wykorzystują dwutlenek węgla, pochodzący z atmosfery.

Heterotroficzne organizmy żywe: organizmy żywe, które pobierają gotowe związki organiczne i przetwarzają je we własne związki organiczne. Są nimi na przykład zwierzęta i grzyby.

Efekt cieplarniany: zdolność atmosfery do zatrzymywania ciepła. Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi jest oddawane do atmosfery, ale część emitowanej energii nie wydostaje się z atmosfery, ponieważ nie pozwala na to zewnętrzna "ściana", czyli znajdujące się w atmosferze gazy cieplarniane. Dlatego część energii powraca na powierzchnię ziemi. Przy jej braku średnia temperatura na Ziemi byłaby o 40 °C niższa. Emisja dwutlenku węgla wzrasta z powodu działalności człowieka, co wzmacnia efekt cieplarniany i przyczynia się do powstania globalnego ocieplenia.

Animacja

 • fotosynteza - Proces życiowy zachodzący w roślinach, algach i niektórych bakteriach, podczas którego z materii nieorganicznej, przy udziale energii świetlnej pochodzącej od Słońca, powstają substancje organiczne.
 • rośliny uprawne
 • naturalna roślinność
 • roślinność wodna
 • promieniowanie słoneczne
 • skały węglanowe (wapienie, dolomity)
 • gleba (odłamki skał, rozkładające się substancje organiczne)
 • osady bogate w węgiel
 • woda (rozpuszczone węglany i wodorowęglany)
 • atmosfera (dwutlenek węgla, metan)
 • węgiel kamienny
 • węglowodory
 • organizmy żywe
 • oddychanie
 • wietrzenie
 • spalanie
 • wybuch wulkanu
 • emisja przemysłowa
 • emisja pochodząca z transportu drogowego
 • emisja pochodzenia rolniczego
 • spalanie
 • fotosynteza
 • emisja CO₂
 • pobieranie pokarmu
 • rozpad
 • kilka dni - kilkadziesiąt tysięcy lat
 • wulkanizm
 • kwaśny deszcz
 • przenikanie do gleby
 • powstawanie węgla, węglowodorów
 • rozpad\koralu, planktonu
 • rozpad
 • skały węglanowe
 • magmatyzm
 • emisja CO₂
 • tektonika płyt
 • wiele milionów lat
 • emisja pochodząca z transportu drogowego
 • emisja przemysłowa
 • wypalanie węgla i węglowodoru
 • erozja gleb
 • fotosynteza
 • emisja pochodzenia rolniczego
 • wypalanie lasów
 • emisja
 • wiązanie
 • przechowywanie

Szybki cykl węgla

 • spalanie
 • fotosynteza
 • emisja CO₂
 • pobieranie pokarmu
 • rozpad
 • kilka dni - kilkadziesiąt tysięcy lat

Wolny cykl węgla

 • wulkanizm
 • kwaśny deszcz
 • przenikanie do gleby
 • powstawanie węgla, węglowodorów
 • rozpad\koralu, planktonu
 • rozpad
 • skały węglanowe
 • magmatyzm
 • emisja CO₂
 • tektonika płyt
 • wiele milionów lat

Ingerencja człowieka

 • emisja pochodząca z transportu drogowego
 • emisja przemysłowa
 • wypalanie węgla i węglowodoru
 • erozja gleb
 • fotosynteza
 • emisja pochodzenia rolniczego
 • wypalanie lasów

Narracja

Liczba pierwiastków chemicznych na Ziemi jest stosunkowo stała, natomiast ich rozmieszczenie i przemieszczanie się, w wyniku procesów naturalnych i ingerencji człowieka ulega zmianie zarówno w krótkim jak i w długim okresie czasu. Zatem pierwiastki podlegają ciągłej cyrkulacji w naturze. W tym czasie ulegają różnym przemianom i przyjmują różne formy.

Węgiel jest jednym z najczęściej występujących pierwiastków na Ziemi: jest jednym ze najważniejszych składników atmosfery, skał i organizmów żywych. Cyrkulacja węgla jest złożonym procesem, ponieważ występuje we wszystkich organizmach żywych.

Występuje także w znacznej ilości w środowisku nieożywionym, na przykład w skałach węglanowych, w paliwie kopalnym, w atmosferze, w martwej materii organicznej oraz w hydrosferze.

Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu jest źródłem węgla dla istot żywych. Autotrofy, czyli organizmy żywe zdolne do wykorzystania dwutlenku węgla, znajdującego się w powietrzu, przy użyciu energii słonecznej wiążą dwutlenek węgla i przetwarzają go w substancje organiczne, czyli przeprowadzają fotosyntezę.

Materia cyklu węgla na dłuższy lub krótszy okres czasu mogą znaleźć się poza obiegiem. Martwa materia roślinna i zwierzęca ulega rozkładowi w wyniku działania reducentów, zawarty w niej węgiel, głównie w postaci dwutlenku węgla, zostaje uwolniony do powietrza, a w mniejszym stopniu przekształca się w związki węglanowe, rozpuszczalne w wodach morskich.

Przy współudziale reducentów substancji organicznych, w glebie powstają i zbierają się związki humusowe. Jeżeli procesy rozpadu ulegają spowolnieniu przez geologicznie możliwy do zmierzenia okres czasu, wówczas z pozostałości organicznych powstaje węgiel kamienny i węglowodory.

Organizmy żywe w cyklu swego życia przetwarzają część swoich związków węglowych w dwutlenek węgla, który uwalnia się do powietrza. Jest to proces oddychania. W ten sposób uwolniony do powietrza węgiel ponownie staje się źródłem węgla dla roślin.

W cyrkulacji węgla odgrywają rolę także inne czynniki, na przykład aktywność wulkaniczna, spalanie, rozpad martwych organizmów, wietrzenie skał.

Także działalność człowieka jest również czynnikiem kształtującym cyrkulację węgla. Na przykład znaczna ilość dwutlenku węgla powstaje w wyniku spalania drewna, węgla, ropy naftowej lub w wyniku transportu czy działalności przemysłowej.

Wszystkie te działania mają wpływ na równowagę cyrkulacji węgla. Rosnący poziom dwutlenku węgla przyczynia się bowiem do zwiększenia efektu cieplarnianego, co prowadzi do globalnego ocieplenia naszego globu.

Powiązane treści

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Obieg fosforu w przyrodzie

Fosfor jest ważnym dla organizmów żywych mikroelementem będącym w ciągłej cyrkulacji na Ziemi.

Obieg tlenu w przyrodzie

Tlen niezbędny dla większości żywych organizmów na Ziemi, pozostaje w ciągłej cyrkulacji.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Dwutlenek węgla (CO₂) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości większej od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Dwutlenek węgla (CO₂) (podstawowy

Bezbarwny, bezwonny gaz o większej gęstości od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Kopalnia podziemna (głębinowa)

W przeciwieństwie do kopalni odkrywkowych tu nie usuwa się warstwy powierzchniowej: złoża kopaliny użytecznej są eksploatowane w głębi ziemi, a proces...

Kwas węglowy (H₂CO₃)

Bezbarwny i bezwonny kwas tlenowy powstający w reakcji dwutlenku z wodą.

Tlenek węgla (CO) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych wadliwym stanem urządzeń...

Wulkanizm

Podczas aktywności wulkanu, ze skorupy ziemskiej na powierzchnię ziemi wydostaje się magma.

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Powstawanie i aktywność stratowulkanu

Zbudowany jest z warstw gruzu skalnego, pyłu wulkanicznego oraz lawy.

Added to your cart.