Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Kwas azotowy (HNO₃)

Kwas azotowy (HNO₃)

Jest jednym z kwasów tlenowych, bezbarwną cieczą o ostrym zapachu i silnie oksydujących właściwościach.

Chemia

Etykiety

kwas azotowy, Wybór wód, oksokwas, kwas, silny kwas, pH, kwasowość, utleniacz, Aqua regia, Azotany, ksantoproteina, Chemia nieorganiczna, mieszanka, wzór, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Kwas azotowy (HNO₃)

Ogólne informacje

Masa molowa: 63,01 g/mol

Temperatura topnienia: –42 °C

Temperatura wrzenia: 86 °C

Gęstość: 1,503 g/cm³

Właściwości

Czysty kwas azotowy jest bezbarwną cieczą o ostrym zapachu. Na skutek działania podwyższonej temperatury i światła szybko ulega rozkładowi, dlatego musi być przechowywany w butelce z ciemnego szkła. Podczas rozkładu kwasu wydziela się dwutlenek azotu. Kwas azotowy jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, a otrzymany roztwór ma odczyn kwasowy.
Właściwości chemiczne kwasu są zróżnicowane w zależności od stężenia. Rozcieńczony kwas azotowy roztwarza cynk i żelazo, natomiast nie roztwarza miedzi, a stężony kwas azotowy jest silnym utleniaczem: gwałtownie reaguje nawet z metalami nie wypierającymi wodoru, z wyjątkiem złota i platyny.
Metale takie, jak np. żelazo i chrom, w zetknięciu ze stężonym kwasem azotowym ulegają pasywacji. W niektórych językach nosi nawet nazwę aqua fortis, ponieważ rafinuje srebro ze stopów złota ze srebrem.
Mieszaninia kwasu azotowego ze stężonym kwasem solnym (w stosunku 1:3) tworzy wodę królewską, roztwarzającą nawet złoto. Niszczy substancje organiczne. W zetknięciu ze skórą pozostawia żółte plamy, trudno gojące się poparzenia. Sole kwasu azotowego to azotany, które również są silnymi utleniaczami.

Występowanie, otrzymywanie

Kwas azotowy otrzymuje się metodą katalitycznego utleniania amoniaku do tlenku azotu, który następnie przerabiany jest na dwutlenek azotu. Dwutlenek azotu w obecności tlenu i wody tworzy kwas azotowy.

Wykorzystanie

Służy do produkcji nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, farmaceutyków, barwników i środków wybuchowych.

Wypełniona płaszczyzna

Animacja

Powiązane treści

Kwas azotawy (HNO₂)

Jest jednym z kwasów tlenowych. Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu i średnio oksydujących właściwościach, występuje tylko w rozcieńczonych roztworach wodnych.

Azotan (NO₃⁻)

Azotany są krystalicznymi substancjami, stanowiącymi najważniejsze źródło azotu dla roślin.

Azotan srebra AgNO₃)

Podstawowy surowiec tradycyjnych technik fotograficznych.

Dwutlenek azotu (NO2)

Brunatny, silnie toksyczny gaz. Ma jeden wolny elektron, z czego wynika jego duża reaktywność.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

Anion węglanowy (CO₃²⁻)

Jon o ładunku ujemnym, otrzymywany przez redukcję kwasu węglowego.

Azot (N₂) (stopień średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Kwas węglowy (H₂CO₃)

Bezbarwny i bezwonny kwas tlenowy powstający w reakcji dwutlenku z wodą.

Added to your cart.