Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Jon amonowy (NH₄⁺)

Jon amonowy (NH₄⁺)

Jon amonowy jest kationem powstającym przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Chemia

Etykiety

chemia, jon amonowy, mieszanka, kation, Celownik obligacji, jon

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Jon amonowy (NH₄⁺)

Ogólne informacje

Masa molowa: 18,04 g/mol

Kształt: regularny tetraedr

Kąt między wiązaniami: 109,5o

Właściwości

Jon amonowy to jon złożony o pojedyńczym ładunku dodatnim, w którym atomy połączone są wiązaniem kowalentnym. Z anionami dowolnych reszt kwasowych tworzy sole. Wszystkie sole amonowe są związkami jonowymi o wysokiej temperaturze topnienia, w stałym stanie skupienia. Doskonale rozpuszczalne w wodzie. Ich wodny roztwór ma zazwyczaj słaby odczyn kwasowy.

Występowanie, otrzymywanie

Jony amonowe powstają w wyniku rozpuszczenia amoniaku w wodzie.

Zastosowanie

Część związków amoniaku wykorzystywana jest jako nawóz sztuczny. Nawozem o największej zawartości azotu jest saletrzak, czyli mieszanina saletry amonowej i węglanu wapnia. Węglan amonu stosowany jest jako środek spulchniający, proszek do pieczenia.

Wypełniona płaszczyzna

Animacja

Powiązane treści

Amoniak (NH₃)

Bezbarwny gaz o intensywnym zapachu, dobrze rozpuszcza się w wodzie, czego efektem jest woda amoniakalna.

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Otrzymywanie amoniaku (metoda Habera i Boscha)

Otrzymywanie amoniaku z jego składników na skalę przemysłową odbywa się pod wpływem wysokiej temperatury, wysokiego ciśnienia i w obecności żelaza jako...

Azot (N₂) (stopień średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Azotan (NO₃⁻)

Azotany są krystalicznymi substancjami, stanowiącymi najważniejsze źródło azotu dla roślin.

Dwutlenek azotu (NO2)

Brunatny, silnie toksyczny gaz. Ma jeden wolny elektron, z czego wynika jego duża reaktywność.

Reakcja amoniaku z chlorowodorem

W wyniku reakcji aminiaku z chlorowodorem powstaje chlorek amonu, związek chemiczny o wiązaniach jonowych.

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji kwasu azotowego.

3 zadanie z molekułami (Jony złożone)

Zadanie służące pogłębieniu wiedzy i ćwiczeniu pojęć dotyczących jonów złożonych.

Jon nadmanganianowy (MNO₄⁻)

Nadmanganian potasu jest używany jako środek dezynfekujący.

Added to your cart.