Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Geografia

Etykiety

Cyrkulacja, woda, rower wodny, parowanie, topienie, opadów, zamrażanie, zmiana stanu, Promieniowanie słoneczne, tworzenie się chmur, spływanie, deszcz, śnieg, chmura, hydrosfera, wody podziemne, Wody powierzchniowe, lodowiec, woda morska, rzeka, strumień, jezioro, morze, ocean, atmosfera, para wodna, energia słoneczna, wiatr, wilgoć, ciśnienie powietrza, światło słoneczne, klimat, natura, geografia

Powiązane treści

Pytania

 • Jaka ilość wody bierze udział w cyrkulacji wód?
 • Jaka część zasobów wodnych jest związana chemicznie?
 • Co to jest woda podskórna?
 • Co to jest woda gruntowa?
 • W ciągu ilu lat odnawiają się zasoby wodne wód gruntowych?
 • W ciągu ilu lat odnawia się woda przechowywana w lodzie śródlądowym?
 • Czy to prawda, że podczas cyrkulacji wody dostają się do wszystkich powłok Ziemi?
 • Czy to prawda, że chmury dające opady znajdują się na niskich wysokościach?
 • Czy to prawda, że chmury dające opady mają ciemy kolor?
 • Czy to prawda, że chmury burzowe mają kształt młota?
 • Na skutek czego wody na Ziemi zmieniają swój stan skupienia?
 • Co jest główną siłą napędową cyrkulacji wód?
 • Z którego stanu skupienia wody powstają chmury?
 • Co jest przyczyną ruchu wód lądowych?
 • Co to jest źródło?
 • Czy stan skupienia wód na Ziemi jest stały?
 • Co to jest ujście rzeki?
 • W ciągu ilu lat odnawiają się zasoby wodne atmosfery?
 • W ciągu ilu lat odnawiają się zasoby wodne wód morskich?
 • Co to jest woda szczelinowa?

Sceny

Przekrój rzeźby terenu

 • morze/ocean - Duży obszar słonych wód stojących.
 • jezioro - Wypełniony wodami stojącymi śródlądowy zbiornik wodny, który nie łączy się z oceanami bądź morzami.
 • pokrywa śnieżna
 • potok - Jeden z najmniejszych płynących cieków wodnych.
 • rzeka - Naturalny ciek wodny, płynący w wyrzeźbionym korycie.
 • dopływ rzeki - Wpływający do innej rzeki a nie do morza ciek wodny.
 • wzgórza wapienne - Wzniesienie powyżej 500 m n.p.m.
 • źródło - Miejsce wytrysku wody podziemnej.
 • gleczer - Wolno spływająca masa lodowa, wypełniająca doliny położone w wysokich górach.
 • rzeka - Najdłuższy lub najbogatszy w wodę ciek wodny.
 • ujście rzeki - Miejsce, w którym rzeka wpada do innej rzeki, jeziora, morza lub oceanu.
 • woda gruntowa - Wody znajdujące się pomiędzy powierzchnią ziemi a warstwą nieprzepuszczalną.
 • woda podskórna - Wody występujące poniżej warstwy nieprzepuszczalnej.
 • wody szczelinowe (wody krasowe) - Wody znajdujące się w szczelinach skał wapiennych.
 • jaskinia stalaktytowa - Wody podziemne tworzą jamy w skorupie ziemskiej, w których powstają nacieki jaskiniowe.

Zasób wód Ziemi jest w ciągłym ruchu, jak olbrzymie perpetuum mobile. W skali rocznej w cyrkulacji bierze udział około 1,4 miliardów km³ wód. (Około 30% wód nie może wziąć udziału w tym procesie ponieważ jest chemicznie związana).

Co powoduje ciągły ruch wody? Przede wszystkim energia promieni słonecznych. Dzięki niej woda cały czas zmienia swój stan skupienia: paruje - skrapla się - zamarza - topnieje.

Lody topnieją w procesie pobierania ciepła, lód i śnieg (woda w stałym stanie skupienia) przechodzi w ciecz (woda), parująca woda zamienia się w parę wodną (gazowy stan skupienia wody).

Podczas oddawania ciepła woda krzepnie i zamienia się w lód, para wodna natomiast wytrąca się w wyniku czego powstają chmury, a z nich opady.

Woda nie pozostaje długo w żadnym ze swoich stanów skupienia ani w atmosferze ani na powierzchni Ziemi. Na lądach poruszana jest przez siłę grawitacji: z wyżej położonych obszarów spływa na niższe albo wpływa pod powierzchnię gruntów, kontynuując swoją drogę dotąd, aż znajdzie ujście i jako źródło wypłynie ponownie na powierzchnię.

Cyrkulująca woda dociera do wielu powłok Ziemi, łącząc je i wymieniając ich wody. Woda atmosfery odnawia się w ciągu 8 dni. Wody mórz świata potrzebują na to 3500 lat. Zamarznięte wody lądowe odnawiają się w ciągu 12 tysięcy lat, a zasoby wód podziemnych w ciągu 1400 lat.

Cyrkulacja

 • promieniowanie słoneczne
 • parowanie
 • wytrącanie
 • topnienie
 • zamarzanie
 • spływanie
 • powstawanie chmur
 • opady deszczu
 • opady śniegu
 • parowanie na powierzchni
 • parowanie roślin
 • parowanie oceanów
 • przenikanie

Wody podziemne

 • woda gruntowa - Wody znajdujące się pomiędzy powierzchnią ziemi a warstwą nieprzepuszczalną.
 • woda podskórna - Wody występujące poniżej warstwy nieprzepuszczalnej.
 • wody szczelinowe (wody krasowe) - Wody znajdujące się w szczelinach skał wapiennych.
 • wody podziemne

Objaśnienie procesu

 • promieniowanie słoneczne
 • parowanie
 • wytrącanie
 • topnienie
 • zamarzanie
 • spływanie
 • powstawanie chmur
 • opady deszczu
 • opady śniegu
 • parowanie na powierzchni
 • parowanie roślin
 • parowanie oceanów

Narracja

Wody jezior i mórz nagrzewają się pod wpływem promieni słonecznych, a następnie wody powierzchniowe i wilgotne rośliny zaczynają parować. Wznosząca się para wodna dostaje się do chłodniejszego środowiska, gdzie w wyniku skraplania się wody powstają chmury.

Wytrącanie się pary wodnej rozpoczyna się na powierzchni znajdujących się w powietrzu pyłków kurzu. Chmury mogą się składać zarówno z kropel deszczu jak i z kryształków lodu.

Wiatr przesuwa obłoki, czyli parę, w kierunku lądów, gdzie również rozpoczyna się proces powstawania chmur. Wytrącone krople wody zaczynają rosnąć, a gdy osiągną pewną wielkość, nie mogąc dalej unosić się w powietrzu spadną w postaci opadów.

Chmury, z których pada deszcz mają ciemny kolor i znajdują się niżej, natomiast chmury burzowe przyjmują kształt kowadła. Jeżeli temperatura sięga powyżej 0°C wówczas pada deszcz, jeżeli natomiast poniżej 0°C, wówczas pada śnieg.

Część opadów i stopniałego śniegu przenika do gleby, reszta natomiast powraca do wód powierzchniowych.

Rzeki transportują wodę do jezior i mórz, dzięki czemu wraca ona do punktu wyjścia gdzie poddana zostaje działaniu promieni słonecznych i proces cyrkulacji zaczyna się od początku.

Powiązane treści

Góry lodowe

Góry lodowe to mniejsze lub większe zwarte bryły lodu słodkowodnego, pływające po morzach.

Kształtowanie terenu przez rzeki

Woda płynąca, jako siła zewnętrzna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu terenu: powoduje zniszczenia, transportuje i gromadzi osady.

Morza i zatoki

Animacja prezentuje największe morza i zatoki morskie Ziemi.

Powstawanie chmur i opadów, rodzaje chmur

Z parujących wód powstają chmury o najróżniejszych kształtach, a następnie woda w postaci opadów powraca na powierzchnię.

Powstawanie i życie jezior

Śródlądowe zbiorniki wodne, położone w zagłębieniach terenu, mogą powstawać zarówno na skutek działania wewnętrzych i zewnętrznych sił Ziemi, jak i...

Ukształtowanie powierzchni przez wodę morską

Woda morska, jako siła zewnętrzna, odgrywa ważną rolę w ukształtowaniu wybrzeża.

Warstwy mórz i oceanów

Czynniki środowiskowe mórz i oceanów, a także flora i fauna zmieniają się wraz z głębokością wody.

Wiatry lokalne

Do najważniejszych typów wiatrów lokalnych zaliczamy wiatry górsko-dolinowe, wiatry wybrzeży morskich i wiatry spływowe.

Woda (H₂O)

Bardzo trwały związek chemiczny wodoru i tlenu, niezbędny do życia. W przyrodzie występuje we wszystkich trzech stanach skupienia.

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Wodospad

Swobodny spadek wody z progów skalnych w korycie rzeki tworzy efektowne wodospady.

Cyklon i antycyklon w strefie umiarkowanej

Cyklony to wiry powietrzne o średnicy sięgającej kilku tysięcy kilometrów, w których powstają chmury i opady.

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami podbiegunowymi i obszarami równikowymi, ma wpływ wiele czynników, miedzy...

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otaczają ze wszystkich stron oceany.

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

Obieg tlenu w przyrodzie

Tlen niezbędny dla większości żywych organizmów na Ziemi, pozostaje w ciągłej cyrkulacji.

Obszary krasowe (poziom podstawowy)

Na obszarach krasowych powstają różne krasowe formy powierzchni takie, jak ponory czy stalagmity.

Pioruny

Silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze, któremu towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą.

Prądy morskie

Prądy morskie tworzą strumień wód oceanicznych, który w dużej mierze ma wpływ na klimat naszej Ziemi.

Lodowiec górski (poziom podstawowy)

Lodowiec jest taką masą lodową powstałą ze śniegu, która cały czas znajduje się w powolnym ruchu.

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Obieg fosforu w przyrodzie

Fosfor jest ważnym dla organizmów żywych mikroelementem będącym w ciągłej cyrkulacji na Ziemi.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane do celów rolniczych lub przemysłowych.

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

System ochrony przeciwpowodziowej

Ochronę przeciwpowodziową zapewniają wały ochronne, a w przypadku mniejszych letnich powodzi wały letnie.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to obszary zurbanizowane, przemysł i rolnictwo.

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Obszary krasowe (poziom średni)

Na obszarach krasowych powstają różne formy krasowe, jak np. doliny czy stalagmity.

Pompa ssąco-tłocząca

Pompa ssąco-tłocząca jest konstrukcyjnie najprostszą pompą wodną.

Added to your cart.