Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Cykl rozwojowy mchów i paprotników

Cykl rozwojowy mchów i paprotników

Animacja porównuje cykl rozwojowy mchów i paprotników, pomaga zrozumieć cykl rozwojowy innych roślin.

Biologia

Etykiety

Mech, paproć, cykl życia, Nerecznica samcza, podobną strukturę korzenia, łodyżka bez naczyń, podobną strukturę liści, zarodnik, zarodnia, szczecina, dojrzałe mech roślin, kłącze, liść, Mech na poduszki, haploidalna, pokolenie płciowe, gameta, nawożenie, Mejoza, przedrośle, plemnia, rodnia, diploidalne, thalloid rośliny, zygota, Tkanki roślinne, chemotaksja, roślina, biologia

Powiązane treści

Pytania

 • Pokolenie mchów powstające na drodze płciowej
 • Pokolenie mchów produkujące zarodniki
 • Pokolenie mchów produkujące gametangia
 • Pokolenie nerecznicy samczej produkujące zarodniki
 • Pokolenie haploidalne nerecznicy samczej
 • Pokolenie nerecznicy samczej produkujące gametangia
 • Pokolenie diploidalne nerecznicy samczej
 • Pokolenie haploidalne mchów
 • Pokolenie diploidalne mchów
 • Pokolenie bezpłciowe nerecznicy samczej
 • Pokolenie bezpłciowe mchów
 • Pokolenie płciowe nerecznicy samczej
 • Pokolenie płciowe mchów
 • Pokolenie mchów powstające z zarodników
 • Pokolenie nerecznicy samczej powstające na drodze bezpłciowej
 • Pokolenie nerecznicy samczej powstające na drodze płciowej
 • Pokolenie mchów powstające na drodze bezpłciowej
 • Pokolenie mchów powstające z zygoty
 • Pokolenie nerecznicy samczej powstające z zarodników
 • Pokolenie nerecznicy samczej powstające z zygoty
 • Nie bierze udziału w fotosyntezie
 • Nie ma ogranów
 • Beztkankowiec
 • Posiada organy
 • Tkankowiec

Sceny

Mech

Nerecznica samcza

Cykl życiowy

Zadanie

Animacja

 • zarodnik (komórka haploidalna)
 • pokolenie płciowe (haploidalne)
 • gameta (komórka haploidalna)
 • zapłodnienie
 • zygota (komórka diploidalna)
 • pokolenie bezpłciowe (diploidalne)
 • proces podziału redukcyjnego (mejoza)

Narracja

Cykl rozwojowy mchów i paprotników

W cyklu rozwojowym mchów i paprotników wyróżnia się dwa następujące po sobie pokolenia: płciowe, czyli gametofit oraz pokolenie bezpłciowe, czyli sporofit, który rozmnaża się za pomocą zarodników. Z zarodników powstaje pokolenie płciowe, które produkuje plemniki. Podczas zapłodnienia tworzy się zygota, z której rozwija się nowa generacja bezpłciowa, i cykl rozwojowy rozpoczyna się od nowa.
W cyklu życiowym zestaw chromosomów rozwija się w sposób następujący: zygota otrzymuje po jednym zestawie chromosomów z dwóch gamet. W ten sposób z haploidalnych komórek plemnika, zawierających jeden zestaw chromosomów powstaje diploidalna komórka zygoty, zawierająca
dwa zestawy chromosomów. Zygota jest komórką macierzystą pokolenia bezpłciowego, sporofitu i dlatego pokolenie to jest diploidalne. Diploidalne komórki pokolenia bezpłciowego wytwarzają haploidalne komórki zarodników, w procesie podziału redukcyjnego, w mejozie. Z zarodnika rozwija się haploidalne pokolenie płciowe.

Prześledźmy jako pierwsze, najważniejsze etapy w cyklu życiowym mchów.

Pokolenie wytwarzające zarodniki - sporofit rozwija się na gametoficie rośliny mchu. Składa się ono z łodyżki zarodni, inaczej sety i zarodni. W zarodni, podczas redukcyjnego podziału komórek, zwanego mejozą powstają haploidalne zarodniki.
Gdy czepek zarodni otwiera się, zarodniki spadają na glebę i rozwijają się nowe roślinki mchu. Są to komórki haploidalne będące przedstawicielem pokolenia płciowego - gametofitu. Wodę i składniki mineralne roślina pobiera całą swoją powierzchnią. Mchy są roślinami nienaczyniowymi, nie mają zróżnicowanych tkanek i narządów. Mają podobną do korzenia strukturę korzeniową (chwytniki), podobną do łodygi strukturę łodygową - łodyga bez naczyń i podobną do liści strukturę liściastą - liści bez naczyń. Gamety produkowane są przez pseudo "narządy rodne", położone w górnej części rośliny. W obecności wody następuje zapłodnienie komórki jajowej przez plemniki. Wtedy to powstaje diploidalna zygota. Zygota jest macierzystą komórką dla nowego pokolenia bezpłciowego. Z niej rozwija się seta i zarodnia. W ten sposób cykl życiowy rozpoczyna się od nowa.
U mszaków pokolenie płciowe gametofitu dominuje nad pokoleniem bezpłciowym sporofitem, którego cykl życiowy jest bardzo krótki. W przypadku innych roślin lądowych typu paprocie, rośliny nagonasienne i okrytonasienne to generacja bezpłciowa jest dominującą.

Roślina paproci jest diploidalnym pokoleniem sporofitu. Na spodniej stronie liści wykształcają się skupiska zarodni, tak zwane sorusy, w których powstają haploidalne zarodniki, powstałe w procesie redukcyjnego podziału komórek, w mejozie. Po pewnym czasie kiedy zarodnie dojrzeją, ich ściany pękają uwalniając zarodniki, które roznoszone są przez wiatr. Z zarodnika, który trafi na wilgotny, zacieniony grunt, powstaje przedrośle, zwykle sercowatego kształtu. Przedrośle przytwierdza się do podłoża za pomocą chwytników. Na przedroślu występują rodnie i plemnie. W obecności wody plemniki przepływają do rodni. Następuje zapłodnienie komórki jajowej i powstaje diploidalna zygota. Zygota po wielu podziałach rozwija się w samodzielną roślinę – młody sporofit. W cyklu życiowym paproci, jak również u roślin okrytonasiennych i nagonasiennych, pokolenie bezpłciowe, sporofit, jest dominującym. W rozwoju ewolucyjnym roślin zauważamy tendencję do redukcji wytwarzania gametofitu. Podczas gdy u paproci z zarodka powstaje stosunkowo rozwinięte przedrośle, w tym czasie u roślin najbardziej rozwiniętych, okrytozalążkowych, pokolenie płciowe zredukowane jest do kilku komórek w stanie przejściowym w obrębie pyłku i zalążka.

Powiązane treści

Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w wyniku redukcji.

Mitoza

Mitoza to proces podziału komórki macierzystej na dwie komórki, gdzie liczba chromosomów pozostaje niezmieniona.

Życie w okresie Permu

Ta scena 3D przedstawia florę i faunę ostatniego okresu ery paleozoicznej.

Cykl rozwojowy roślin

Cykl rozwojowy mchów, paproci, nagonasiennych i okrytonasiennych charakteryzuje przemiana pokoleń.

Grzyb kapeluszowy

Grzybnia grzybów kapeluszowych powstaje z zarodników powstałych ze strzępków.

Kukurydza

Jedna z najważniejszych jednoliściennych roślin uprawnych.

Kwiat

Dzięki animacji możemy poznać budowę typowego kwiatu.

Mamutowiec olbrzymi

Organizm żywy posiadający największą masę na Ziemi.

Nasiono i kiełkowanie

Rośliny dwuliścienne kiełkują dwoma liścieniami a rośliny jednoliścienne jednym liścieniem.

Organy wegetatywne roślin

Te organy są niezbędne do przeżycia i do rozwoju roślin.

Porównanie grzybów jadalnch i grzybów trujących

Niektóre grzyby mogą powodować śmiertelne lub zagrażające życiu zatrucia, inne natomiast są ważnym źródłem pożywienia.

Porównanie owocu rzeczywistego i rzekomego

Ściana zalążni owocu rzeczywistego powstaje z owocolistków, a owoc rzekomy powstaje z innych części kwiatu.

Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych

Rośliny jednoliścienne i dwuliścienne stanowią dwie duże klasy roślin okrytonasiennych.

Wiosenne rośliny cebulowe

Animacja pozwala nam poznać budowę tulipana, narcyza i krokusa.

Warstwy lasu

Warstwowość różnych rodzajów lasów może być odmienna.

Dąb

Na przykładzie dębu możemy zaobserwować zmiany następujące w wegetacji drzewa w różnych porach roku.

Kasztanowiec

Dzięki tej animacji poznamy zmiany zachodzące w kasztanowcu podczas czterech pór roku.

Porównanie form przeobrażenia

Ametabolia, hemimetabolia i holometabolia są częstymi formami cyklu rozwojowego owadów.

Added to your cart.