Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Solen

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Geografi

Nøkkelord

Sol, struktur of the Sun, Solsystemet, Melkeveien, hydrogen, helium, fusjon, solstorm, solflekk, foto, kromosfæren, corona, sol-vind, korning, fakkel, romsonden, astronomi, atomfysikk, partikkelfysikk, geografi, fysikk

Relaterte elementer

Scener

Melkeveien

Solen er den sentrale stjernen i Solsystemet. Den befinner seg 25-28 tusen lysår fra Melkeveiens sentrum. Solen er nå halvveis gjennom sin levetid, som varer i omtrent 12 milliarder år. Når hydrogentilførselen er oppbrukt vil den bli til en rød kjempe. Jorden er omtrent 150 millioner kilometer fra Solen (1 astronomisk enhet), sollyset bruker 8,3 minutter på å reise denne strekningen.

Dens diameter er 109 ganger så stor som Jordens. Tre fjerdedeler av Solens masse består av hydrogen, som omdannes til helium av fusjoner i kjernen, som dermed avgir energi. Det indre trykket i Solen er så stort som 150 millioner tonn per kvadratcentimeter. Siden all masse i Solen er i plasmaform, roterer den raskere ved ekvator (rundt 25 dager) enn den gjør ved høyere breddegrader (rundt 32 dager ved polene). Dette skaper vridninger i magnetfeltets linjer, noe som fører til dannelse av solflekker og fotosfæriske fakler. Dens atmosfære er lagdelt (bestående av fotosfæren, kromosfæren og korona), og den fusjonerer gradvis med den interplanetariske materien.
Solen bruker omtrent 225-250 millioner år på å fullføre én runde rundt sentrum av Galaksen, med en hastighet på 220km/s.

Definisjon av begreper:

Stjerne: En gigantisk, varm og dermed lysende sfære av gass, som holdes sammen av tyngdekraften. Den utstråler den enorme mengden energi som produseres gjennom atomkjernenes fusjoner i dens kjerne. Temperaturen på overflaten er flere tusen grader Celsius, og atmosfæren består hovedsakelig av hydrogen. Dens materie har en sfærisk indre struktur.

Astronomisk enhet: En måleenhet for distanse brukt i astronomi, som er lik middelavstanden mellom Jorden og Solen, eller lengden av halvparten av storaksen på Jordens bane rundt Solen (149 600 000 km).

Solstorm (utbrudd): En kortvarig og plutselig lysøkning i Solens kromosfære og fotosfære, vanligvis rundt solflekkene. Den varer vanligvis i 10-45 minutter, 9-10 ganger daglig.

Fotosfærisk fakkel: En bue av oppvarmet gass som bryter ut av Solens overflate. En fakkel kan strekke seg så langt som nesten selve Solens diameter. Den består av elektronisk ladede partikler som strømmer langs magnetfeltlinjene.

Solvind: En strøm med ladede partikler som bryter ut fra Solens korona, bestående nesten utelukkende av elektroner og protoner.

Solflekk: En flekk på Solens overflate, hvor magnetfeltet er mye sterkere enn i de omkringliggende områdene. Solflekker kan være så store som 200 000 km i diameter og kan vare i noen få timer eller flere måneder.

Polarlys: Et midlertidig lysfenomen på himmelen i de arktiske og antarktiske regionene, forårsaket av ladede partikler som strømmer inn i atmosfæren. Det skapes av eksitasjonen av oksygen og nitrogenatomer, og frekvensen er basert på aktiviteter på Solens overflate (solflekkaktivitet).

Solen

 • kromosfære
 • granulasjon
 • solflekk
 • fotosfærisk fakkel
 • solstorm
 • korona

Tverrsnitt

 • kromosfære
 • konveksjonssone
 • 2 millioner K
 • strålingssone
 • kjerne 14,5 millioner K
 • fotosfære 6000 K
 • korona

Fakta:

- diameter: 1 392 000 km (109 ganger Jordens diameter)

- masse: 1,989 · 10³⁰ kg ( 333 000 ganger Jordens masse)

- middeltetthet: 1,4 g/cm³

- overflatetemperatur: 5 780 K

- rotasjonsperiode: 25,4 dager

- lysstyrke: 3.85 · 10² W (6300 W/cm²)

Fusjonsprosess

Animasjon

 • kromosfære
 • konveksjonssone
 • strålingssone
 • kjerne 14,5 millioner K
 • fotosfære 6000 K

Solsystemet

Bilder

 • Solflekk
 • Solflekk
 • Solstorm
 • Solstorm
 • Fotosfærisk fakkel
 • Fotosfærisk fakkel
 • Korona
 • Korona

Forteller

Solen ble ansett som et overnaturlig fenomen og ble dyrket som en gud i en rekke gamle sivilisasjoner. I Egypt ble den dyrket som Amon, i Mesopotamia som Samas og i Hellas som Apollo. Den greske filosofen Anaxagoras fremla den første vitenskapelige forklaringen i det femte århundret f.kr.; han mente at Solen var en glødende varm jernsfære. Denne uvanlige idéen ble betraktet som blasfemisk, og han ble fengslet for sine synspunkter. Etter å ha konstruert teleskopet sitt, studerte også Galileo Galilei Solen og oppdaget solflekker. Senere brukte Isaac Newton et prisme for å splitte det hvite lyset fra Solen inn i dets komponenter. Enda senere brukte William Herschel denne metoden da han oppdaget infrarød stråling rundt 1800.

I sine eksperimenter på 1800-tallet var Joseph von Fraunhofer den første til å observere absorpsjonslinjer i solens spektrum, og ut fra disse kunne man fastslå atmosfærens kjemiske sammensetning. Hans Bethe utviklet teorien om kjernefysisk fusjon i 1939, som forklarer hvordan energi genereres inne i Solen. De første romsondene som ble sendt for å observere Solen var NASAs Pioneer-sonder i 1959 og 1968. De kretset rundt Solen på en avstand lik Jordens, og gjorde grundige undersøkelser av solvind og Solens magnetfelt. Den amerikansk-vesttyske romsonden Helios, utsendt i 1974, gjorde målinger fra Merkurs omløpsbane. Solens røntgenstråling ble undersøkt av et romteleskop fra romstasjonen Skylab.

Etter å ha forlatt planetenes baneplan, studerte romsonden Ulysses Solen og samlet inn en rekke ny informasjon om dens polarområder. SOHO er en av de viktigste sondene innen forskning på Solen, den er alltid plassert mellom Solen og Jorden. Den har tatt bilder av Solen siden 1995, i både synlige og ultrafiolette bølgelengder. Flere nye sonder har nylig undersøkt stjernen vår, noe som er veldig viktig siden solar aktivitet har en stor innflytelse på været vårt. Benyttelse av solenergi blir stadig mer utbredt: den brukes for å produsere elektrisitet av solcellepaneler og solkraftverk, og for å produsere varme av solfangere.

Solen er en gjennomsnittlig stjerne, en gul dverg. Nå når den er 4,6 milliarder år gammel, er den omtrent halvveis gjennom sin levetid på ca 12 milliarder år. Den består av nesten tre fjerdedeler hydrogen, som omdannes til helium ved kjernefysisk fusjon i Solens kjerne, og produserer dermed energi (høyenergetiske fotoner). Når drivstoffkilden er oppbrukt vil den krympe, og kjernen vil bli varm nok til at helium blir omdannet til karbon. Denne prosessen vil resultere i enda større energiproduksjon; derfor vil stjernen utvide seg til hundre ganger sin nåværende størrelse (så Jorden vil sannsynligvis bli slukt). Solens overflate vil imidlertid bli mindre varm, og den vil bli en rød kjempe. Denne fasen vil ikke vare lenge: når fusjonen stopper, blir Solens indre trykk redusert, og den vil kollapse på grunn av sin egen tyngdekraft. Den kommer da til å bli på størrelse med Jorden, en ekstremt tett hvit dverg og vil kjøle seg ned gjennom milliarder av år.

Solen består ikke av faste materialer; den består av plasma. Det er derfor belter på ulike breddegrader roterer med ulike hastigheter. Dens ekvatoriale områder roterer hver 25. dag, mens polområdene kun roterer hver 32. dag. Dens atmosfære er lagdelt (bestående av fotosfæren, kromosfæren og korona), og den fusjonerer gradvis med den interplanetariske materien. Solens korona blir synlig under solformørkelser.

99,87% av Solsystemets masse er konsentrert i dets sentrale stjerne. Solen har en enorm masse, så den har en veldig sterk tyngdekraft, som holder solsystemet sammen og styrer bevegelsene til alle planetene og mindre objekter som befinner seg rundt. Solen avgir store mengder energi, hovedsakelig i form av ultrafiolette, synlige og infrarøde stråler, men det er også en liten mengde andre typer stråling, som gammastråling, røntgenstråling og radiobølger.

Elementærpartikler (hovedsakelig protoner og elektroner) sendes også ut fra Solen; disse utgjør solvinden. Solens kjerne har en estimert temperatur på 14-15 millioner grader K, et trykk på 3x10¹¹ atmosfærer og en tetthet på 155 g/cm³.

Kjernen strekker seg fra sentrum til omtrent en fjerdedel av Solens radius og fungerer som en atomreaktor, hvor energi slippes ut i form av høyenergetiske fotoner, gammastråler og røntgenstråler når lette elementer fusjonerer til tyngre. Fusjonsprosessen innebærer fusjon av kjernene hos deuterium og tritium - begge isotoper av hydrogen. Deuteriumkjerner består av ett proton og ett nøytron, mens tritiumkjerner består av ett proton og to nøytroner. Reaksjonen produserer en heliumkjerne, bestående av to protoner og to nøytroner. Reaksjonen slipper ut ett nøytron, samt energi, i form av frie fotoner. Under kollisjonen må protonenes frastøtningskraft overvinnes. Dette er bare mulig hvis hydrogenatomene beveger seg veldig fort, det vil si, hvis temperaturen er ekstremt høy.

Solen kan opprettholde det nåværende strålingsnivået i 6 eller 7 milliarder år til. Kjernen er omgitt av en strålingssone, som strekker seg til omtrent 70% av Solens radius. Fotoner kolliderer ofte, absorberes og frigis i denne sonen. Ofte tar det opptil ti tusen år for fotonene å nå overflaten. Konveksjon i stor skala finner sted i Solens ytre sone, som opptar omtrent 25-30 % av Solens radius. Dette laget kalles derfor konveksjonssonen. Varme overføres til fotosfæren med strømmen av sonens materie. Den slippes deretter ut i det ytre rom.

Solens atmosfære består hovedsakelig av lettere kjemiske elementer: 71 % hydrogen, 27 % helium og 2 % tyngre elementer. Kjernen inneholder bare 35 % hydrogen.

Relaterte elementer

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5 milliarder år siden.

Typer stjerner

Denne animasjonen viser hvordan stjerner utvikler seg for gjennomsnittlige og massive stjerner.

Vårt astronomiske nabolag

En demonstrasjon av nære planeter, stjerner og galakser.

Ancient Egyptian deities

Ancient Egyptians worshipped a large number of gods and goddesses.

Elementærpartikler

Materie består av kvarker og leptoner, mens interaksjoner utføres av bosoner.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger nær de geografiske områdene Nordpolen og Sydpolen.

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Melkeveien

Vår galakse har en diameter på omtrent 100 000 lysår; den har mer enn 100 milliarder stjerner, og en av dem er Solen.

Solens bane over de store breddesirklene

Solens tilsynelatende bevegelse forårsakes av Jordens rotasjon rundt sin egen akse.

Solformørkelse

Når Solen, Jorden og Månen står på en rett linje, kan Månen delvis eller fullstendig skygge for Solen.

Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Dannelse av hydrogenmolekyler

Hydrogenatomer inne i hydrogenmolekyler holdes sammen av en kovalent binding.

Hubble-teleskopet

Hubble-teleskopet kretser rundt utsiden av Jordens atmosfære.

Hvordan virker det? - Plasma-skjerm-TV

Denne animasjonen viser hvordan en plasma-skjerm-TV fungerer.

Jupiter

Jupiter er den største planeten i Solsystemet, dens masse utgjør to og en halv ganger mer enn alle de andre planetene tilsammen.

Kometer

Kometer er spektakulære himmellegemer som kretser rundt solen.

Mars

Det søkes etter mulige spor av vann og liv på Mars.

Merkur

Merkur er den innerste og minste planeten i Solsystemet.

Neptun

Neptun er den ytterste planeten i Solsystemet, og den minste av gasskjempene.

Pluto-Charon-systemet

Plutos største måne heter Charon.

Saturn

Saturn er den nest største planeten i Solsystemet, og er lett gjenkjennelig med sine ringer.

Uranus

Uranus er en gasskjempe og er den syvende planeten fra Solen.

Venus

Venus er den andre planeten fra Solen, og det lyseste objektet på nattehimmelen (etter Månen).

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Månen

Månen er jordens eneste satellitt

Refleksjon og brytning av lys

En lysstråle reflekteres eller brytes ved grensen mellom to medier som har forskjellig brytningsindeks.

Added to your cart.