Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Istid

Istid

Den siste istid sluttet for ca 13 000 år siden.

Geografi

Nøkkelord

istid, glacial, mellomistid, oppvarming, kjøler ned, klima, is flak, breen, Is, natur, jordens historie, geografi

Relaterte elementer

Scener

Før istid

 • De britiske øyer
 • Adriaterhavet
 • Nord-Europa
 • Nord-Amerika
 • Alaska
 • Rødehavet
 • Alpene
 • Middelhavet
 • Indonesia
 • Japan
 • Australia
 • Himalaya
 • Finske innsjøer
 • Great Lakes

I løpet av jordens historie, har istidene brakt de største klimatiske endringene.

En istid er en periode med langvarige reduseringer i temperaturenjordens overflate og i atmosfæren, som resulterer i ekspansjonen av polare og kontinentale isflak, og alpine isbreer.

Det finnes bevis for fire store istider i historien:

1. ved overgangen mellom prekambrium - paleozoikum (800-600 millioner år siden)

2. i ordovicium-perioden i paleozoikum-epoken (460-430 millioner år siden)

3. ved overgangen mellom karbon - perm (330-150 millioner år siden)

4. i pleistocen (1800000-10000 år siden)

Istider er preget av en periodisk endring av istider (utvidelse av innlandsis) og mellomistider (minkende isdekking). Disse periodene varer i ca 40-100000 år.

Årsaker til istider

1. Reduksjon av solens energiproduksjon

2. Variasjoner i jordens krumningsbane (forandringer i jordens baneeksentrisitet og inklinasjon, samt den svaiende bevegelsen av dreieaksen.)

3. Forandring i jordens magnetiske poler

4. Endringer i havstrømmer (kjøling og oppvarming)

5. Endringer i jordens atmosfære (drivhuseffekt)

6. Endringer i posisjonene til kontinentene

Glasiologisk maksimum

 • De britiske øyer
 • Adriaterhavet
 • Nord-Europa
 • Nord-Amerika
 • Alaska
 • Rødehavet
 • Alpene
 • Middelhavet
 • Indonesia
 • Japan
 • Australia
 • Himalaya
 • Finske innsjøer
 • Great Lakes

Nåtiden

 • De britiske øyer
 • Adriaterhavet
 • Nord-Europa
 • Nord-Amerika
 • Alaska
 • Rødehavet
 • Alpene
 • Middelhavet
 • Indonesia
 • Japan
 • Australia
 • Himalaya
 • Finske innsjøer
 • Great Lakes

Effekter av istiden

 • De britiske øyer
 • Adriaterhavet
 • Nord-Europa
 • Nord-Amerika
 • Alaska
 • Rødehavet
 • Alpene
 • Middelhavet
 • Indonesia
 • Japan
 • Australia
 • Himalaya

Effekter av oppvarming

 • De britiske øyer
 • Adriaterhavet
 • Nord-Europa
 • Nord-Amerika
 • Alaska
 • Rødehavet
 • Alpene
 • Middelhavet
 • Indonesia
 • Japan
 • Australia
 • Himalaya
 • Finske innsjøer
 • Great Lakes

Animasjon

 • De britiske øyer
 • Adriaterhavet
 • Nord-Europa
 • Nord-Amerika
 • Alaska
 • Rødehavet
 • Alpene
 • Middelhavet
 • Indonesia
 • Japan
 • Australia
 • Himalaya
 • Finske innsjøer
 • Great Lakes
 • Milano
 • München
 • Geneva
 • Gibraltarstredet
 • Ny Guinea
 • New York
 • Sør-Ohio
 • Skandinavia

Forteller

Istid:

En istid er en prosess der polene er dekket med permanent innlandsis. I løpet av jordens historie har det vært flere store istider, som kan ha vart i flere millioner år. Innenfor en langvarig istid, veksler mindre varmere perioder med kortere kalde perioder med intervaller på flere tusen år.

Fra synspunktet til jordens historie, lever vi i en istid i kenozoikum. Innenfor denne gjennomgår jorden for tiden en mellomistid, som er en varmere periode.

Den siste istiden startet for 110.000 år siden og endte for 10.000 år siden. Den siste istiden spilte en viktig rolle i utformingen av dagens landskap i Europa og Amerika.

Is eroderte steinene og deponerte sine sedimenter; kald vind eroderte også overflaten, noe som resulterte i utviklingen av sandflater. Gjennomsnittstemperaturen var 5 grader Celsius kaldere enn det er i dag, flora og fauna endret seg, klimasoner ble flyttet og en rekke arter ble utryddet.

Polene vitner om en betydelig økning i graden av og tykkelsen på isen, og polare breer dekket en stor del av Europa. Isdekket, som strakte seg 2000 km sør fra Skandinavia, nådde en tykkelse på 2000-3000 meter enkelte steder. På grunn av den store polarisens masse, falt havnivået betydelig, og dannet en landbro, som koblet de britiske øyer til Europa. Mye av øyene var dekket av isbreer. Alpine isbreer utvidet så langt som Milano, München og Geneva, og dannet morenerygger.

Senkingen av havnivået resulterte i karstifisering av det nordlige Adriaterhavsbassenget. Middelhavet mistet sin kobling til Atlanterhavet bed lukkingen av Gibraltarstredet. Også Rødehavet mistet sin kobling til det omkringliggende havet, og dermed ble det en innsjø uten utløp. Mye av det tørket derfor ut.

Isbreene i Himalaya utvidet seg ytterligere nedover, og opptok betydelige landområder. Som et resultat av fallet i havnivået, koblet tørt land Japan til Asia, og Indonesia til Asia. Australia ble sluttet til New Guinea og ett stred skilte det fra Indonesia.

En isfri landbro ble dannet mellom Nord-Amerika og Asia, noe som gjorde at mennesker og arter migrerte til Amerika.

Isdekket omfattet også Nord-Amerika og strakte seg så langt som 40° breddegrad, med en tykkelse på 3000-3500 m i enkelte områder. Is strakte seg så langt som New York; Long Island ble dannet av raet. Isen utvidet seg ytterligere ned så langt som sørlige Ohio, som er på samme breddegrad som Sicilia.

Oppvarming:

I løpet av jordens historie, har polare isdekker ikke blitt dominerende. Disse periodene ble tidvis avbrutt av perioder med istid, eller istider. En istid er en periode der polene er dekket av isdekker. Innenfor en istid, veksler varmere perioder med kalde perioder. Foreløpig gjennomgår jorden en oppvarmingssyklus i kenozoikum-istiden.

Under jordens historie har det gjentatte ganger vært mye varmere temperaturer enn i dag, som et resultat av at polarisen forsvant og gjennomsnittlig havnivå var 100 meter høyere enn i dag. Den nåværende oppvarmingsperioden har vart de siste 10.000 år; frekvensen av oppvarming har satt fart i de siste 100 år, sannsynligvis på grunn av forurensende menneskelige aktiviteter.

Resultatet av den siste oppvarmingssyklusen er den nåværende tilstanden. Innlandsisen forsvant fra det skandinaviske territorium og dannet nåtidens landområdet, og de ​​norske fjordene ble skapt. Innsjøene i Finland ble dannet som et resultat av isens tilbaketrekning. Flere hundre innsjøer og øyer ble dannet på denne måten.

Med smeltingen av polarisen masse har havnivået økt; landbroen som forbandt de britiske øyer og kontinentet opphørte å eksistere. Da de alpine isbreene trakk seg tilbake, forlot de morene innsjøer og isbre-daler.

Bassenget i Adriaterhavet ble igjen oversvømmet av havet. Koblingen mellom Middelhavet og Atlanterhavet ble reetablert; den tidligere landbroen opphørte å eksistere ved Gibraltarstredet.

Rødehavet ble igjen knyttet til Det indiske hav. Himalaya-breene trakk seg tilbake. Landbroen mellom Asia og Japan opphørte å eksistere. Indonesia var igjen en øygruppe.

Store deler av Australia ble oversvømmet av havet; øya Ny Guinea ble dannet. Landbroen som forbandt Amerika og Asia ble dekket av vann. I Amerika, da isbreene trakk seg tilbake, ble de store sjøene dannet. Bassengene skåret av isen ble fylt med vann fra den smeltede isen.

Relaterte elementer

Fjord

En fjord er en lang, smal havrenne med bratte vegger som er skapt i en dal utgravd av isbreer.

Isbre (grunnleggende)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Isbre (viderekommen)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Isfjell

Isfjeller er blokker av frossent ferskvann som flyter i sjøen.

Klimasoner

Jorden er inndelt i geografiske soner og klimasoner, noe som også resulterer i vegetasjonssoner.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordas kontinenter har vært i konstant bevegelse i løpet av planetens historie.

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader kontinuerlig endring i løpet av året.

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor innvirkning på Jordens klima.

Megalithic cultures in Europe

Structures consisting of enormous stone blocks, dating back thousands of years, are monuments of megalithic cultures.

Paleolitisk hule

De første bostedene i menneskehetens historie gir mye informasjon om våre forfedres livsstil.

Sabeltanntiger

Et stort og utryddet kattedyr navngitt etter formen på sine store hjørnetenner.

Smelting og frysing

Under frysing dannes hydrogenbindinger mellom vannmolekyler, som resulterer i en krystallstruktur.

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Trilobitter

Forfedrene til Arachnida og Crustacea tilhørte klassen Trilobita.

Ullhåret mammut

Utdødd snabeldyr nært knyttet til dagens elefanter, ofte jaktet på av forhistoriske mennesker.

Utbredelsen av Homo sapiens på Jorden

Det "kloke menneske" har sitt opphav i Afrika og spredte seg derfra til de fleste kontinentene.

Ammonitter

En utdødd underart av blekkspruter med et massivt utvendig skall. De er utmerkede ledefossiler.

Apatosaurus

En langhalset planteetende dinosaur med robust kropp.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358-299 million years ago).

Deinonychus

Deinonychus, hvis navn betyr "fryktet klo", var en kjøttetende dromaeosaurid-dinosaur.

Folding (middels)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Homo erectus

"Det oppreiste menneske" benyttet redskaper og kunne lage ild.

Hunebeds

These special dolmens located in present-day Netherlands were built about 5,000 years ago.

Ichthyostega

Et forhistorisk amfibie og en tidlig representant av firbente virveldyr som døde ut for 360 millioner år siden.

Pteranodon longiceps

En forhistorisk, flyvende reptil som ligner fugler, selv om det ikke finnes noen evolusjonære koblinger mellom de to.

Stegosaurus

En type forhistorisk reptil som hadde benplater på ryggen, som bidro til varmeregulering.

Tiktaalik

En overgangsform mellom fisk og tetrapod, eller firbente virveldyr.

Tyrannosaurus rex «tyrann-øgle»

Store kjøttetere, kanskje den mest kjente dinosauren.

Triceratops

En type planteetende dinosaur gjenkjennbar ved den store beskyttelsesplaten bak hodet og de tre hornene som levde i krittiden.

Urfugler

Urfugler viser trekk fra både fugler og reptiler. Den er sannsynligvis fuglenes stamfar.

Endring av årstider (grunnleggende)

På grunn av jordens skrå akse endres vinkelen av sollys kontinuerlig gjennom året.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Interessante geografiske fakta – Samfunnsgeografi

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om samfunnsgeografi.

Added to your cart.