Uw winkelwagentje is leeg

Winkelen

Aantal: 0

Totaal: 0,00

0

Koolstofkringloop

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese aan organische stoffen, terwijl ze tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

kolen, cyclus, carbon dioxide, koolstof binding, koolstofemissie, fotosynthese, energieproductie, ontleding, ademhaling, verwering, verbranding, koolstofverbinding, koolstof-rijke sedimenten, koolwaterstof, dierlijk, plant, bodem, methaan, carbonaten, waterstofcarbonaten, vulkaan, levend organisme, Biologie, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

Koolstofkringloop

 • uitstoot
 • binding
 • opslag

Definities van termen:

Koolstof: een chemisch element met symbool C en atoomnummer 6. Koolstof is een bekend element bij de mensheid en wordt al gebruikt sinds de oudheid. In de natuur komt het voor in zowel de elementaire als de chemisch gebonden vorm.
De meeste koolstof wordt gevonden in gebonden vorm als carbonaat in verschillende mineralen (bijv. kalksteen, magnesiet, dolomiet). In water is het aanwezig als ontbonden carbonaat en bicarbonaat. Natuurlijke koolstof is meestal biologisch.
Steenkool is geen elementair koolstof maar een divers mengsel van koolstofverbindingen. Ruwe olie en aardgas bestaan voornamelijk uit verschillende koolwaterstofverbindingen. Een diamant is een type koolstof dat men in kristalstructuur vindt in vulkanisch gesteente. Kooldioxide is in grote hoeveelheden aanwezig in de atmosfeer. Koolstof is een component van het organisch materiaal in levende organismen.

Fotosynthese: de levensprocessen in planten, algen en sommige bacteriën die anorganisch materiaal omzetten in organisch materiaal door de lichtenergie van de zon.

Autotrofen: organismen die organische verbindingen uit anorganisch materiaal (kooldioxide, water, ionen) produceren. Autotrofen omvatten planten, die atmosferische kooldioxide gebruiken door middel van fotosynthese.

Heterotrofen: levende organismen die organisch materiaal verkrijgen om hun eigen organische stof te produceren. Heterotrofen bevatten het rijk van de Dieren en van de Schimmels.

Broeikaseffect: het behoud van de warmte in de atmosfeer. Zonnestraling wordt opnieuw uitgestraald vanaf het oppervlak in de atmosfeer. Een deel van de opnieuw uitgestraalde energie kan niet ontsnappen aan de atmosfeer, door een 'muur', die de broeikasgassen in de atmosfeer, niet laat ontsnappen. Dit gedeelte van de energie wordt daarom opnieuw uitgestraald op het planetaire oppervlak.
Zonder dit fenomeen zou de gemiddelde temperatuur op aarde ongeveer 40 °C koeler zijn. Als gevolg van menselijke activiteiten neemt het kooldioxide niveau toe, wat bijdraagt ​​aan de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde.

Animatie

 • fotosynthese - De levensprocessen bij planten, algen en sommige bacteriën die anorganisch materiaal omzetten in organisch materiaal met behulp van de lichtenergie van de zon.
 • landbouw
 • natuurlijke vegetatie
 • aquatische vegetatie
 • zonnestraling
 • carbonaatgesteente (kalksteen, dolomiet)
 • aarde (puin, afgebroken organisch materiaal)
 • koolstofrijke sedimenten
 • water (opgeloste carbonaten en koolwaterstoffen)
 • atmosfeer (koolstofdioxide, methaan)
 • steenkool
 • koolwaterstof
 • levende organismen
 • ademhaling
 • verwering
 • verbranding
 • vulkaanuitbarsting
 • industriële emissie
 • verkeer emissie
 • landbouw emissie
 • verbranding
 • fotosynthese
 • CO₂-uitstoot
 • opname van voedingsstoffen
 • afbreking
 • een paar dagen - tienduizenden jaren
 • vulkanische activiteit
 • zure regen
 • afvoer
 • ontstaan van kolen en koolwaterstoffen
 • afbraak van koraal en plankton
 • afbraak
 • carbonaatrotsen
 • magmatisme
 • CO₂-uitstoot
 • platentektoniek
 • miljoenen jaren
 • verkeer emissie
 • industriële emissie
 • verbranding van kolen en koolwaterstof
 • bodemerosie
 • fotosynthese
 • landbouw emissie
 • ontbossing
 • uitstoot
 • binding
 • opslag

Snelle koolstofkringloop

 • verbranding
 • fotosynthese
 • CO₂-uitstoot
 • opname van voedingsstoffen
 • afbreking
 • een paar dagen - tienduizenden jaren

Langzame koolstofkringloop

 • vulkanische activiteit
 • zure regen
 • afvoer
 • ontstaan van kolen en koolwaterstoffen
 • afbraak van koraal en plankton
 • afbraak
 • carbonaatrotsen
 • magmatisme
 • CO₂-uitstoot
 • platentektoniek
 • miljoenen jaren

Menselijk ingrijpen

 • verkeer emissie
 • industriële emissie
 • verbranding van kolen en koolwaterstof
 • bodemerosie
 • fotosynthese
 • landbouw emissie
 • ontbossing

Gesproken tekst

Het aantal chemische elementen op aarde is relatief constant, maar hun distributie en migratie veranderen zowel op de korte als lange termijn, als gevolg van natuurlijke processen en menselijke activiteiten. Stoffen in de natuur bevinden zich in een constante cyclus, ze ondergaan verschillende veranderingen en nemen verschillende vormen aan.

Koolstof is een van de meest voorkomende elementen op aarde, het is een component van de atmosfeer, van gesteente en van levende organismen. De koolstofcyclus is een complex proces, aangezien koolstof aanwezig in alle levende organismen.

Koolstof is ook in significante hoeveelheden aanwezig in de niet-leefomgeving, zoals in carbonaatrotsen, fossiele brandstoffen, in de atmosfeer, in ontbindend organisch materiaal en de hydrosfeer.

Het kooldioxidegehalte van de lucht levert koolstof aan levende organismen. Autotrofen, organismen die koolstof uit de atmosfeer kunnen gebruiken, kunnen koolstof binden met behulp van de energie van het zonlicht en het omzetten in organische stoffen. Dit is het proces van fotosynthese.

De stoffen in de koolstofkringloop kunnen de cyclus gedurende langere of kortere perioden verlaten. Dode dieren en plantenmateriaal worden afgebroken door organismen die het overblijvende materiaal ontleden. Het meeste koolstof zoals in de vorm van kooldioxide komt vrij in de atmosfeer terwijl een deel ervan in carbonaatverbindingen wordt omgezet en wordt opgelost in zeewater.

In de bodem breken organismen organische materiaal af en er worden humusverbindingen geproduceerd en geaccumuleerd. Organische materiaal kan veranderen in steenkool en koolwaterstoffen als hun afbraak voor een op een geologische tijdschaal meetbare periode wordt geremd.

Levende organismen zetten een deel van de koolstofverbindingen om in kooldioxide, dat zij vrijlaten in de lucht. Dit is het ademhalingsproces. De koolstof die opnieuw in de lucht komt, wordt dus weer een koolstofbron voor planten.

Andere factoren, zoals vulkanische activiteiten, verbranding, de afbraak van dode planten en de verwering van gesteente spelen ook een rol in de koolstofkringloop.

Menselijke activiteit heeft ook een impact op de koolstofkringloop, doordat de hoeveelheid kooldioxide die geproduceerd wordt door de verbranding van hout, kolen en aardolie en door de transport en industrie sector aanzienlijk is.
Deze activiteiten hebben invloed op de balans van het ecosysteem van de aarde, omdat het verhogen van kooldioxideniveaus bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen en leiden tot de opwarming van de aarde.

Gerelateerde items

De fosforcyclus

De fosforcyclus beschrijft de beweging van fosfor door de lithosfeer, hydrosfeer, en biosfeer.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Luchtvervuiling

Deze animatie toont de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Stikstof-cyclus

Atmosferische stikstof wordt gebonden door bacteriën en gebruikt door levende organismen in de vorm van verschillende verbindingen.

Zuurstofcyclus

De zuurstofcyclus toont de beweging van zuurstof in zijn drie voornaamste reservoirs.

Eengezinswoning zonder CO2-uitstoot

Het ontwerp en de bouw van moderne woonhuizen spelen een belangrijke rol bij de milieubescherming.

Fotosynthese

Planten zijn in staat om organische suiker van anorganisch materiaal (kooldioxide en water) te maken.

Kooldioxide (CO₂) (basisniveau)

Een complex ion dat uit koolzuur door afgave van proton ontstaat.

Kooldioxide (CO₂) (middelbaar niveau)

Kleurloos, geurloos gas, met een hogere dichtheiddan die van de lucht. Het is nodig voor de fotosyntese van planten.

Koolmonoxide (CO) (middelbaar niveau)

Kleurloos, reukloos, giftig gas, dat veel sterfgevallen veroorzaakt als gevolg van defecte verbranding in de stookinstallaties.

Koolzuur (H₂CO₃)

Kleurloze, geurloze vloeistof die ontstaat door koolstofdioxide in water op te lossen.

Ondergrondse kolenmijn

In tegenstelling tot dagbouwmijnen worden de overdekkende rotslagen niet weggehaald. De grondstoffen worden gedolven in mijnschachten.

Ontbossing

Ontbossing heeft een negatief effect op het milieu.

Vulkanisme

Deze animatie toont verschillende soorten vulkaanuitbarstingen.

De vorming en de werking van stratovulkanen

Stratovulkanen bestaan ​​uit lagen vulkanische as, puin en lava.

De watercyclus (basisniveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Added to your cart.