Себетіңіз бос

Сатып алу

Дана: 0

Барлыгы: 0,00

Euler3D кеңістік геометриясының құрастырушылық бағдарламасы әр түрлі кеңістіктегі фигуралар мен беттерді бейнелеуден тыс объектілерді жоғары деңгейдегі математикалық бақылаумен (өзімен-өзі қиылысуды сүзу, жазықтықтарды тексеру, ойыс көпбұрыштарды үш бұрыштарға бөлу) де қамтамасыз етеді

Сатып алу Жүктеңіз және тегін сынақ жасаңыз!

Координаттардың кеңістік жүйесі

Бағдарламаның ең үлкен мәліметтерді басқару бірлігі – жоба. Жобада бар фигуралар төбелері, қырлары және қабырғалары арқылы айқындалады. Төбелер оларды айқындайтын үш координатпен (X, Y, Z), белгіленсе, қырлары бастапқы және соңғы нүктерлері, қабырғалар төбелер арқылы анықталады. Координаттар санын беру кезінде пайдаланушы сандарға қоса жобаға кіргізген константтарды пайдаланып, оларды ағылшын әріптерімен көрсете алады.

Жеке көрсетілім

Фигураларды талдау барысында шолуды жеңілдету үшін төбелеріне, шеттеріне және қабырғаларына әр түрлі қабаттар тағайындауға болады және оларды қалағаныңызша қосып, ажыратуға болады. Төбелер, шеттер және қабырғалар әдепкі рет сандармен қатар белгілермен де таңбаланады, бірақ жақсы көріну үшін ажыратыла да алады. Бағдарлама объектілерді көрсетудің перспективалы және аксонометриялы (ортогоналды) проекцияларын пайдаланады. Шынайы көрініске екі түрлі жарық көзі пайдаланылады, олар бір нүктеге немесе камераның қозғалысына ілеседі.

Кеңістік трансформациялары

Жазықтықта шағылысу, жылжыту, өс айналысында айналдыру, бірінен соң бірі - трансформацияның бөліктері ретінде де - орындала алады. Лайықты теңшелген параметрлер күрделілек транцформацияларды да орындауға болады, мәселен фигураларды қалаған қырынан айналдыру немесе бір жағын бейнелеу.

Трансформациялар көп бұрыштарды тез дайындауға көмектеседі, себебі әрбір бұрыштың координаттарын бөлен жазудың керегі жоқ, алғашқы бірнеше бұрышты берген соң, оларды шағылыстырып немесе жылжытып, айналдырса, бағдарлама жаңа бұрыштардың координаттарын өзі есептейді.

Құрамдас қосымшалар

Бағдарлама aйналмалы симметриялы фигуралар, (мәселен, конус және сфера секілді) жасауға мүмкіндіктер береді. Сонымен қатар фигураларды қосарлап көрсету үшін сфераның полярлығын пайдалануға болады. Анимация дайындау арқылы кеңістіктегі ең күрделі байланыстар (мысалы, тетраэдр көлемін есептеу) түсiніктірек болады. Бағдарламаның ең үлкен артықшылықтарының бірі әр түрлі математикалық бағдарламалық қамтымдармен (Maple, Mathematica) байланыс жасау. Дайын фигураларды әр түрлі форматқа экспорттауға болады, ал бірнеше файл түрлері деректерді оқуға көмектеседі.

Added to your cart.