A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

Végfelhasználói Szerződés

Kérem, hogy figyelmesen olvassa végig jelen szerződést, mert azáltal, hogy számítógépére feltelepíti jelen programot, Ön (mint magánszemély, gazdasági szervezet vagy intézmény), továbbiakban mint Végfelhasználó egyetért, és elfogadja a szerződés feltételeit, s ezzel a cselekedetével a szerződés közöttünk hatályba lép.

A Mozaik Kiadó Kft (továbbiakban: Mozaik) és Végfelhasználó között a Mozaik Tartalmak (pl: mozaBook, mozaWeb, mozaNapló, mozaBook Editor, Euler3D, Euklides, LabCamera, Fizika, Matek, ClapMotion, Cut n' Learn) tárgyában.

Amennyiben Mozaik és Végfelhasználó között nem áll fenn más írásbeli megállapodás a Mozaik Tartalmak használatával kapcsolatosan, akkor a Mozaik Tartalmak használatára a jelen Végfelhasználói Szerződés (továbbiakban: VFSZ) rendelkezései vonatkoznak. A jelen VFSZ időközi módosításának jogát Mozaik fenntartja.

1. Fogalmak

1.1. Végfelhasználói Alapadatok olyan információk, amelyeket a Végfelhasználó megad Mozaik részére a Mozaik Tartalmak használatához szükséges regisztráció alkalmával, beleértve ebbe a mozaWeb azonosítót és egyéb bejelentkezési adatokat. Végfelhasználói Alapadat különösen: teljes név, email cím, ország, területi egység (megye, tartomány, terület, stb.), település, jelszó. Opcionálisan megadható Végfelhasználói Alapadatok: irányítószám, teljes lakcím, telefonszám, oktatási intézmény neve, osztály.

1.2. Mozaik Tartalom, Mozaik Tartalmak: A Mozaik által előállított, kifejlesztett komplex szellemi termék(ek), amely(ek)nek alapvető, de nem kizárólagos alkotó eleme valamennyi adat, szoftver és információ, ideértve többek között a hipertext jelölőnyelv-fájlt, parancsfájlt, számítógépes programokat, kép-, hangfelvételeket, hang-, video-, zene- és grafikai fájlokat, képeket, 3D animációkat, kisalkalmazásokat, digitális könyveket, a védjeggyel védett megjelölést és a védett arculatot, designt, így különösen, de nem kizárólagosan a mozaLearn, mozaBook, mozaWeb, mozaLibrary, mozaTools, mozaNapló, mozaBook Editor, Euler3D, Euklides, LabCamera, Fizika, Matek, ClapMotion, Cut n' Learn védjegyeket, illetve ehhez kapcsolódó logókat, arculati elemeket.

A Mozaik Tartalmakat a Végfelhasználó Korlátozott Felhasználási Joga keretében abban az állapotában éri el, „ahogy vannak” és „ahogy elérhetőek”, az összes esetlegesen fennálló hiányossággal együtt és a Mozaik bárminemű szavatosság vagy jótállás vállalása nélkül

A Mozaik Tartalom magába foglalja a Mozaik Tartalmak bármilyen frissítését, kiegészítését, verziókövetését is. A frissítések és verziókövetések Végfelhasználó részére történő hozzáférhetővé tételére a Mozaik nem köteles.

A Végfelhasználó a Mozaik Tartalmakhoz kapcsolódó javításokat és frissítéseket a Mozaiktól vagy a Mozaik Partnerétől kaphat. A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy frissítéseket vagy egyéb Mozaik szolgáltatásokat csak a Mozaik Tartalmak végfelhasználására érvényes és hatályos Korlátozott Felhasználási Joggal (érvényes licenszel) rendelkező Végfelhasználó kaphat.

1.3. Végfelhasználói Tartalom a Mozaik Tartalmak felhasználása során a Végfelhasználó által létrehozott, kép, hang, betű, szám, jel, karakter vagy hasonló formában megjelenő bármilyen adat, információ.

1.4. Megosztás alatt az elektronikus levélben való küldést, egyéb posztolást (internetes közzétételt), átvitelt, feltöltést vagy más módon, az adott Végfelhasználó Mozaik Tartalmak használata által történő elérhetővé tételt kell érteni.

1.5. Szellemi tulajdonjog: szerzői jog, személyhez fűződő jog, védjegy, kereskedelmi megjelenés, szabadalom, vagy bármely más szerzői és tulajdonosi jog.

1.6. Törvény minden alkalmazandó jog, szabályozás, vagy általánosan elfogadott gyakorlat vagy irányelv bármely joghatóság alatt, különösen a szerzői jogok védelmében és a Magyarországon, valamint a Földrajzi Területen, illetve az innen és oda történő adattovábbításra vagy Mozaik Tartalmak kereskedelmére vonatkozó jogi szabályok, ide értve a nemzetközi jog és az Európai Unió jogának szabályait is.

1.7. Arculati elemek a védjegy, a logó és más megjelölés, amelyet a Mozaik Tartalmakon feltüntetnek.

1.8. Mozaik Partner: a Mozaik szerződéses partnere, akinek közreműködésével a Végfelhasználási Szerződés a Végfelhasználóval megkötésre kerül.

1.9. A Végfelhasználó részére engedélyezhető Korlátozott Felhasználási Jog a Mozaik Tartalomra vonatkozóan olyan Harmadik Személyre tovább nem ruházható, illetve Harmadik Személyek részére semmilyen jogcímen át nem engedhető, nem kizárólagos felhasználási jog, amely nem terjed ki a következő jogosultságokra: a Mozaik Tartalom többszörözésére, visszafejtésére, átdolgozására, feldolgozására, fordítására, vagy ezek eredményének többszörözésére akkor sem, ha e felhasználási cselekményeket az a Végfelhasználó a Mozaik Tartalom rendeltetésével összhangban végzi.

Nem terjed ki továbbá Korlátozott Felhasználási Jog a Mozaik Tartalom terjesztésére, nyilvános előadására, nyilvános bemutatására, nyilvánossághoz való közvetítésére sugárzás útján vagy más eszközzel, vagy más szervezet útján való sugárzással a nyilvánossághoz való közvetítésre.

Nem terjed ki továbbá Korlátozott Felhasználási Jog a Mozaik Tartalom terjesztésére, többszörözésére, visszafejtésére, átdolgozására, feldolgozására, fordítására, vagy ezek eredményének többszörözésére szóló jog, illetve a Mozaik Tartalom nyilvános előadására, nyilvános bemutatására, nyilvánossághoz való közvetítésére sugárzás útján vagy más eszközzel, vagy más szervezet útján való sugárzással a nyilvánossághoz való közvetítésre való jog Harmadik Személyre történő átruházására vagy bármely jogcímen való átengedésére.

A Végfelhasználók a Mozaik Tartalmakkal kizárólag az alábbi műveletek elvégzésére jogosultak a jelen VFSZ-ben meghatározott keretek között: a Mozaik Tartalmakat saját hardverre feltölthetik, megjeleníthetik, futtathatják, tárolhatják, arról felhasználói ismereteket szerezhetnek a Szerző által rendelkezésre bocsátott módokon és meghatározott mértékben.

A Végfelhasználó nem jogosult Harmadik Személy előtt Mozaik Tartalmak vagy a Végfelhasználó Tartalmak nem iskolai oktatási célú megjelenítésére, így különösen nem jogosult a Mozaik Tartalmak körébe tartozó egyes szerzői jogi védelem alatt álló művek működésének, struktúrájának bemutatása céljából a fenti tartalmakat Harmadik Személyek előtt megjeleníteni.

1.10. Jogosulatlan Felhasználás: minden olyan cselekmény, amely a jelen VFSZ-ben szabályozott, Korlátozott Felhasználási Jogra vonatkozó korlátozások megsértésével Mozaik jogait sérti vagy veszélyezteti.

1.11. Harmadik Személy: minden a Mozaikon és a Végfelhasználón kívüli természetes vagy jogi személy.

1.12. A VFSZ értelmezésében és alkalmazásában „Létrehozás”, „létrehoz”, „létrehozott” kifejezések és ezek ragozott alakjai alatt – a szövegösszefüggésre tekintet nélkül – minden esetben érteni kell különösen, de nem kizárólagosan a létrehozást, feltöltést, közzétételt, megosztást, módosítást, szerkesztést, illetve az ezekhez hasonló műveleteket.

2. Adatkezelési Szabályzat és Végfelhasználói Hozzájárulás a Végfelhasználói Alapadatok és egyéb végfelhasználói adatok kezeléséhez

2.1. Mozaik adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatával kapcsolatban kérem, hogy olvassa el Mozaik Adatvédelmi Szabályzatát, amelynek rendelkezései jelen VFSZ részét képezik. (www.mozaweb.com/privacy)

A Végfelhasználó a jelen VFSZ aláírásával vagy valamely a Mozaik Tartalom Korlátozott Felhasználási Joga gyakorlásának megkezdésével beleegyezik, hogy Mozaik az Adatvédelmi Szabályzat és a Törvény rendelkezéseivel összhangban kezeli a Végfelhasználó adatait.

2.2. Végfelhasználó jelen VFSZ aláírásával különösen hozzájárul, hogy Mozaik a Végfelhasználó által szolgáltatott adatokat a meghatározott célokkal összhangban korlátozás nélkül kezelheti.

A Mozaik által végzett adatkezelés célja lehet:

 1. Végfelhasználói Alapadatok kezelése regisztrációs és nyilvántartási céllal,
 2. anonimizált felhasználói statisztika készítése,
 3. funkcióhasználat gyakoriságának mérése
 4. a Mozaik Tartalmak működésének, használatának, arculatának, szerkezetének fejlesztési szükségességét alátámasztó adatok gyűjtése.

3. A Végfelhasználói Szerződés (VFSZ) létrejötte és megszűnése

3.1. A VFSZ a Mozaik és a Végfelhasználó között azon a napon jön létre és lép hatályba, amikor a Végfelhasználó Mozaiktól vagy Mozaik Partnerétől jogszerűen megszerzett Korlátozott Felhasználási Jog gyakorlását a Mozaik Tartalmak valamelyikére vonatkozóan megkezdi, attól függetlenül, hogy a Végfelhasználó a VFSZ-t aláírja-e vagy sem. A Korlátozott Felhasználási Jog gyakorlásának megkezdése alatt bármely olyan cselekményt érteni kell, amelyet a Végfelhasználó a Mozaik Tartalom elérése, telepítése, megjelenítése, használatba vétele érdekében tesz.

A Mozaik Tartalmak valamelyike Korlátozott Felhasználási Jogának a Végfelhasználó általi gyakorlása megkezdésével a Végfelhasználó elfogadja, hogy a VFSZ feltételei rá nézve kötelező érvényűek. Amennyiben nem ért egyet a VFSZ feltételeivel, úgy ne telepítse vagy ne használja a Mozaik Tartalmakat és ha lehetősége van választani az “elfogadom” és a “nem fogadom el” lehetőség között a VFSZ feltételeire vonatkozóan, kattintson a “nem fogadom el” gombra.

3.2. A VFSZ azon a napon szűnik meg, amikor a Végfelhasználó a Mozaik Tartalmakra vonatkozó Előfizetési Időszaka lejárt.

A VFSZ megszűnésének napján a Végfelhasználónak minden külön cselekmény nélkül megszűnik a Mozaik Tartalom tekintetében az 1.9 pont szerinti tartalommal fennállt Korlátozott Felhasználási Joga, ezért a Mozaik Tartalom használtát köteles abbahagyni.

4. A Mozaik Tartalmak használata

4.1. Nem képezi Mozaik feladatát, hogy a Végfelhasználó hardverét alkalmassá tegye a Mozaik Tartalmak fogadására, futtatására és használatára.

4.2. Amennyiben a Végfelhasználó a jelen VFSZ rendelkezéseinek eleget tesz, akkor a Végfelhasználó részére a Felhasználó által valamely Mozaik Tartalom tekintetében jogszerűen engedélyezett, a VFSZ. 1.9 pontjában meghatározott Korlátozott Felhasználási Jogot a Mozaik által is engedélyezettnek kell tekinteni.

A szerzői jogokkal összefüggő kérdésekben a VFSZ-re kizárólag a magyar szerzői jog anyagi jogi szabályai alkalmazandók.

4.3. A Végfelhasználót a VFSZ alapján megillető jogok nem ruházhatók át illetve semmiféle jogcímen nem engedhetők át Harmadik Személynek.

4.4. A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Mozaik Tartalom aktiválása során a Mozaik Tartalom adatokat küld a Mozaik Tartalomról és a számítógépről a Mozaiknak. Ilyen adat a Mozaik Tartalom verziószáma, licencverziója, nyelve és termékkulcsa, a számítógép IP-címe, valamint a számítógép hardverkonfigurációjából származó adatok. Ha a számítógép, amelyről a liszenszelt Mozaik Tartalmakat használják az internethez csatlakozik, a Mozaik Tartalom automatikusan hozzákapcsolódik a Mozaik számítógépes rendszeréhez aktiválás és a jogszerű felhasználás ellenőrzése céljából.

A Mozaik Tartalom aktiválása sikertelen, ha az online aktiválás során a Mozaik Tartalom licencelő vagy aktiváló szolgáltatásai hamisnak vagy megfelelő végfelhasználói jogosultsággal nem rendelkezőnek bizonyulnak. A Mozaik Tartalom értesíti a Végfelhasználót arról, hogy a Mozaik Tartalom telepített vagy használt példánya Korlátozott Felhasználási Joggal rendelkezik-e./

4.5. A Végfelhasználó a Mozaik Tartalom vonatkozásában beleegyezik, hogy:

 • a Mozaik Tartalmat nem változtatja meg, nem másolja, módosítja, vagy továbbítja,
 • a Mozaik Tartalomhoz való hozzáférés és használat jogát Harmadik Személyek részére nem adja át, nem adja bérbe, használatba, kölcsönbe, illetve nem adja el, illetve Harmadik Személy előtt Mozaik Tartalmakat vagy a Végfelhasználó Tartalmakat nem iskolai oktatási céllal nem jeleníti meg, így különösen nem jeleníti meg a Mozaik Tartalmak körébe tartozó egyes szerzői jogi védelem alatt álló műveket azok működésének, struktúrájának bemutatása céljából Harmadik Személyek előtt.
 • a Mozaik Tartalmak szerzői jogvédett design-ját, megjelenési formáját, arculatát, kinézetét és benyomását, illetve ezek egy részét nem másolja le vagy imitálja,
 • a Mozaik Tartalmakat csak a jelen VFSZ és a törvény rendelkezései által megengedett módon és mértékben használja, és
 • bizonyos Mozaik Tartalmak csak bizonyos díjfizetés vagy Végfelhasználói Alapadatok megadása ellenében válnak elérhetővé.

5. Végfelhasználói Alapadatok és egyéb adatok

5.1. A Végfelhasználó gondoskodik arról, hogy Végfelhasználói Alapadatok és egyéb adatok mindig teljes körűek, pontosak és naprakészek legyenek.

5.2. A Végfelhasználó felelőssége, hogy a végfelhasználói hozzáféréshez tartozó adatokat (jelszó és bejelentkezési azonosítók) mindenkor bizalmasan kezelje. A Végfelhasználó felel Mozaikkal szemben minden olyan tevékenységért, amelyet a VFSZ alapján szerződésszerűen, vagy a VFSZ megszegésével végez. A Végfelhasználó a Mozaik részére minden kárt köteles megtéríteni ami a VFSZ megszegéséből a Mozaiknak származott.

A Végfelhasználó köteles mindent megtenni a Mozaik jogainak védelme érdekében, ha bárki részéről a Mozaik jogainak megsértését vagy ennek veszélyét észleli, köteles továbbá ezekről Mozaikot haladéktalanul értesíteni. Ennek elmulasztása esetén a Mozaik felé kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Végfelhasználó köteles a Végfelhasználói Fiókhoz való jogosulatlan és illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében minden szükséges és lehetséges intézkedést megtenni. Ha bárki illetéktelenül hozzáférne a Végfelhasználói Fiókhoz, az ebből eredő károkért a Végfelhasználó a Mozaik felé teljes kártérítéssel tartozik.

Mozaik jogosult a Végfelhasználó Mozaik Tartalomba történő legutolsó belépését követő két (2) év elteltével a Végfelhasználói Fiókot törölni.

Mozaik nem felel a Végfelhasználó bejelentkezési adatainak (pl: mozaWeb login, email, jelszó) elvesztéséért, valamint az ebből eredő káráért (pl: mozaWeb login-hoz hozzárendelt aktiváló kódokhoz hozzáférés, felhasználás, stb.).

Végfelhasználói Fiókon azt a technikai hozzáférési pontot kell érteni, amelyen keresztül a Végfelhasználó a Mozaik Tartalmakhoz jogszerűen hozzáférhet.

6. Végfelhasználó kötelezettségei

6.1. A Végfelhasználó belegyezik, hogy a Mozaik Tartalmakat nem használja az alábbiak egyikére sem:

 • Jogellenes, káros, félelemkeltő, bántó, sértő, becsületsértő, rágalmazó, vulgáris, obszcén, pornográf, buja, profán, magánszféra-sértő, etnikai vagy faji, vallási gyűlöletkeltő vagy ilyenre alkalmas, illetve más okból ellenezhető Végfelhasználói Tartalom létrehozására ill. megosztására.
 • Mások követésére, zaklatására, megfélemlítésére
 • Mások erőszakra való felbujtására
 • Kiskorúak számára bármely módon történő ártalom okozására
 • Olyan Végfelhasználói Tartalom megosztására, amelyre a Törvény vagy szerződéses és egyéb vagyonkezelési viszony tartalma alapján nincs jogosultsága
 • Olyan Végfelhasználói Tartalom megosztására, amely bármely személy tulajdonosi jogait vagy szerzői jogait, védjegyjogosultságát sérti
 • Olyan Végfelhasználói Tartalom megosztására, amely vírust vagy más olyan kódot, fájlokat vagy programot tartalmaz, amelyet bármely szoftver, hardver vagy telekommunikációs eszköz működésének megszakítására, megsemmisítésére vagy korlátozására, vagy ezen eszközök működésének illetéktelen befolyásolására vagy megfigyelésére használható.
 • A Mozaik Tartalmakhoz való olyan hozzáférésre, illetve azok olyan használatára, amely bármely Mozaik szervert vagy az ezekhez kapcsolódó hálózatokat megkárosíthat, működésképtelenné tehet, túlterhelhet, vagy ezeket egyébként korlátozhatja.
 • A Mozaik Tartalmak működésének szándékos vagy gondatlan megzavarása vagy megszakítása, vagy bármely, a Mozaik Tartalmakhoz való hozzáférésre és ezek használatára vonatkozó alkalmazandó rendelkezés, bármely egyéb a Mozaik Tartalmakhoz kapcsolódó hálózatok vonatkozásában releváns követelmény, eljárás, szabályzat megsértése, vagy bármely a jelen VFSZ által tiltott magatartás tanúsítása.
 • Más Végfelhasználók megakadályozása, megszakítása, zavarása a Mozaik Tartalmak, vagy más kapcsolódó oldalak használatában.
 • A Mozaik Tartalmak bármely részének reprodukciója, eladása, kereskedelme, viszonteladása vagy más módon történő értékesítése, a Mozaik Tartalmak jogellenes használata vagy azokhoz való tiltott hozzáférés.

6.2. Végfelhasználó nem használhatja a Mozaik Tartalmakat jogellenes vagy meg nem engedett célra. Végfelhasználó beelegyezik, hogy minden Törvény beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogi törvények rendelkezéseit betartja, amelyek a Mozaik Tartalmak Végfelhasználó általi használatára vonatkoznak.

6.3. Végfelhasználó nem hozhat létre a Mozaik Tartalmak használatához hozzáférést meg nem engedett eszközökkel, beleértve, de nem kizárólagosan, automatizált eszközök, script-ek, bot-ok, spider-ek, crawler-ek vagy scraper-ek használatát.

Amennyiben a Mozaik Tartalmakon keresztül anyagok sokszorosítására, módosítására, közzétételére vagy terjesztésére kerül sor, akkor kizárólag olyan anyagok másolására, módosítására, közzétételére és terjesztésére használható, amelyeket nem véd szerzői jog, a Végfelhasználó rendelkezik azok szerzői jogával, illetve a Végfelhasználó törvényes engedéllyel rendelkezik azok másolásához, módosításához, közzétételéhez vagy terjesztéséhez.

6.4. Végfelhasználó felel a Mozaik Tartalmakon keresztül vagy által létrehozott, letöltött, sokszorosított, átdolgozott, feldolgozott, közzétett, terjesztett, megosztott Végfelhasználói Tartalmak miatt Harmadik Személyek által érvényesített valamennyi szerzői jogi igényért. A Végfelhasználói Tartalom minden eleme tekintetében kizárólag a Végfelhasználó felel azért, hogy a Végfelhasználói Tartalom egyik eleme sem áll szerzői jogi védelem alatt, vagy ha mégis ilyen védelem alatt állna, akkor a Végfelhasználó köteles rendelkezni mindazon jogok összességével, amelyek őt az adott Tartalom felhasználására, a vonatkozó Törvények értelmében kétséget kizáróan feljogosítják. Ennek megsértése esetén amennyiben ezzel összefüggésben Harmadik Személyek a Mozaik ellen igényt érvényesítenének, a Mozaik a Végfelhasználó megnevezésével mentesül mindenféle igényérvényesítéstől, illetve a Végfelhasználó haladéktalanul köteles a Mozaikot olyan helyzetbe hozni, mintha vele szemben nem érvényesítették volna a fenti igényeket

7. Használati jogok

7.1. A Mozaik Tartalmakra, mint szellemi alkotásra vonatkozó minden jogosultság Mozaikot illeti.

A Végfelhasználót a VFSZ alapján megillető Korlátozott Felhasználási Jog Mozaik Tartalmak használatára előfizetéses konstrukcióban az előfizetés időtartamára illeti meg, az Előfizetési Időszak tartamáról a Végfelhasználó Mozaiknál vagy Mozaik Partnerénél tájékozódhat. A Mozaik Tartalom próbaverziója (demoverziója) a próbaidőszakon belül használható.

A Mozaik nem felel a Mozaik Tartalmak használatából eredő esetleges károkért, a Mozaik Tartalmak esetleges hiányosságaiból, hibáiból eredő következményekért.

7.2. Amennyiben a Végfelhasználó a Mozaik Tartalmakat előfizetéses alapon licencelte, akkor a Mozaik Tartalmak használatára vonatkozó jogai az Előfizetési Időszakra korlátozódnak. A Végfelhasználónak lehetősége van meghosszabbítani az előfizetést. Amennyiben a Végfelhasználó meghosszabbítja előfizetését, a meghosszabbított Előfizetési Időszak lejártáig folytathatja Mozaik Tartalmak használatát. Az előfizetés részleteivel kapcsolatban a Mozaik Tartalmak aktiválási képernyőin illetve az egyéb kísérő anyagokon. Az előfizetés lejárta után a Mozaik Tartalmak funkciói továbbá nem lesznek elérhetőek, a VFSZ-ben foglaltaknak megfelelően.

7.3. Előfordulhat, hogy néhány vagy minden Mozaik Tartalom használata kipróbálási alapon történik. A próbaverzió használatára vonatkozó jog a próbaidőszakra korlátozódik. A próbaverzió és a próbaidőszak hossza az aktiválási folyamat során kerül ismertetésre. A Végfelhasználónak lehetősége van a kipróbálási jogát előfizetési joggá konvertálni. A konvertálási lehetőségekről a próbaidőszak lejártakor illetve közben kap értesítést. A próbaidőszak lejárta után, ha nem hajtott végre konvertálást, a próbaverzió legtöbb funkciója a továbbiakban nem működik.

A felhasználási engedély az “adott állapotú” kipróbálásra szánt Mozaik Tartalmakhoz biztosít a Végfelhasználó számára jogokat. A Végfelhasználó viseli a próbaverzióként használt Mozaik Tartalmak használatának valamennyi kockázatát. A Mozaik nem nyújt semmiféle kifejezett jótállást vagy garanciát.

7.4. Amennyiben a Végfelhasználó Harmadik Személy általi Jogosulatlan Felhasználásról tudomást szerez, akkor köteles mindent megtenni annak megszüntetésére, illetve köteles Mozaik írásbeli értesítésére a Jogosulatlan Felhasználásra vonatkozó adatokkal kapcsolatban. A Végfelhasználók a Mozaik Tartalmak használata során felmerülő problémáikkal a Mozaik Tartalmakban található Visszajelzés funkció alatt fordulhatnak Mozaikhoz.

7.5. Mozaik nem tart tulajdoni igényt a Végfelhasználó által a Mozaik Tartalmakon létrehozott Végfelhasználói Tartalmakra. Ennek helyében jelen VFSZ aláírásával a Végfelhasználó Mozaik számára nem kizárólagos, jogdíjmentes, valamint korlátlanul átruházható, használatba adható és világra szóló felhasználási jogot ad a Végfelhasználó által a Mozaik Tartalmakon keresztül létrehozott Végfelhasználói Tartalmak használatára.

7.6. A Mozaik név és logó a Mozaik Kiadó Kft. védjegyei, amelyek másolása, imitációja vagy használata, akár részben akár egészben, Mozaik előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos.

7.7. Mozaik megtesz minden elvárható intézkedést, hogy a nap huszonnégy (24) órájában garantálja a Mozaik Tartalmak rendelkezésre állását és elérhetőségét, a hét hét (7) napján. Mindazonáltal lesznek olyan alkalmak, amikor a Mozaik Tartalmakat karbantartás, frissítés vagy javítás céljából meg kell szakítani, vagy megszakad telekommunikációs eszközök vagy kapcsolatok Mozaik érdekkörén, hatáskörén kívül álló okból bekövetkezett hibájából kifolyólag. Mozaik saját érdekkörében, hatáskörében minden elvárható intézkedést megtesz az ilyen üzemszünet minimalizálására.

7.8. Mozaik jogosult a Mozaik Tartalmak vagy ezek egy részének módosítására, szolgáltatásuk megszüntetésére, mind átmenetileg mind véglegesen, értesítés mellett, illetve anélkül is. Ezennel Végfelhasználó elfogadja, hogy Mozaik nem felel a Végfelhasználó és mások felé sem, amennyiben a fentiek szerint cselekszik.

7.9. Mozaik bátorítja a Végfelhasználót arra, hogy a használatában és kezelésében lévő Végfelhasználói Tartalmakról biztonsági másolatot készítsen. A Mozaik Tartalmak nem biztonsági mentésre alkalmas vagy arra szolgáló szolgáltatások, és a Végfelhasználó nem támaszkodhat a Mozaik Tartalmakra biztonsági másolat készítése vagy adattárolás szándékával. Mozaik nem felel a Végfelhasználói Tartalmak módosulásáért, felfüggesztéséért, megszüntetéséért vagy elvesztéséért.

7.10. Végfelhasználó megerősíti, hogy Mozaik nem felel a Mozaik Tartalmakon keresztül létrehozott Végfelhasználói Tartalmakért. Mozaik nem köteles a Mozaik Tartalmak és/vagy Végfelhasználói Tartalom előszűrésére, monitoringjára, szerkesztésére vagy eltávolítására. Amennyiben a Végfelhasználói Tartalom megsérti a jelen VFSZ rendelkezéseit, akkor kizárólagosan a Végfelhasználó visel jogi felelősséget a Végfelhasználói Tartalommal kapcsolatban.

7.11. Mozaik tiszteli mások jogait, ezt várja a Végfelhasználótól is.

8. Szavatossági Nyilatkozatok és Felelősségkorlátozás

8.1. A Mozaik Tartalmak hibátlansága, működőképessége, teherbírása és különösen a Végfelhasználó hardverével való kompatibilitása kapcsán Mozaik nem tesz szavatossági nyilatkozatot. Sem Mozaik, sem alkalmazottai, ügyvezetői, tisztségviselői vagy megbízottai (együttesen: Mozaik) nem jogosultak kifejezett vagy hallgatólagos szavatossági nyilatkozatok vagy más nyilatkozatok megtételére a Mozaik Tartalmak és/vagy Végfelhasználói Tartalom vonatkozásában, illetve a Mozaik részére a Mozaik Tartalmakon keresztül átadott információk biztonsága vonatkozásában.

8.2. Mozaik nem tesz szavatossági nyilatkozatot arról, hogy a Mozaik Tartalmak hibamentesen vagy megszakítás nélküli működésre képesek. Mozaik nem tesz továbbá szavatossági nyilatkozatot annak vonatkozásában sem, hogy a hibákat kijavítják, illetve, hogy a Mozaik Tartalmak elérhetőségét lehetővé tévő szerver mentes a káros alkotórészektől, beleértve, korlátozás nélkül, a vírusokat is.

8.3. Mozaik nem tesz szavatossági nyilatkozatot arról, hogy a Mozaik Tartalmakra vonatkozó információk (beleértve bármely utasítást) pontosak, teljes körűek, illetve hasznosak. Végfelhasználó elismeri, hogy saját veszélyére ill. felelősségére használja a Mozaik Tartalmakat.

8.4. A Mozaik Tartalmak telepítésével és/vagy használatával Végfelhasználó elismeri és biztosítja, hogy tevékenysége jogszerű minden olyan területen, ahol a Mozaik Tartalmakhoz hozzáfér, vagy azokat használja.

8.5. Mozaik nem vállal anyagi felelősséget és elutasít minden egyéb felelősséget bárki felé bármely kár vagy veszteség, legyen az akár tényleges vagy következménykár beleértve, de nem korlátozva a kiesett profitból eredő károkat, az adatvesztést vagy adatsérülést, az adatküldés vagy adatfogadás hibáját, büntető-jellegű kártérítés vagy más, illetve személyi sérülés, követelés, fizetési kötelezettség vagy más ok vonatkozásában, amely valamely Mozaik Tartalmakon alapszik vagy abból következik, illetve ezekkel kapcsolatos.

A Mozaik teljes felelősségének mértéke egyetlen esetben sem lépi túl az adott Végfelhasználó tekintetében a Végfelhasználó által a Mozaik Tartalomért fizetett összeget, de legfeljebb a kétszáz eurót (200 €).

8.6. Ha a Végfelhasználó a VFSZ bármely rendelkezését ismételten vagy súlyosan megszegi vagy a Mozaik felé kártérítéssel tartozna, a Mozaik jogosult a Végfelhasználó Korlátozott Felhasználási Jogát azonnali hatállyal visszavonni és technikai eszköz alkalmazásával a Mozaik Tartalom további használatát azonnali hatállyal megszüntetni. Amennyiben a Végfelhasználó a szerződésszegést megszünteti és annak káros következményeit a Mozaikkal kötött megegyezés keretében elhárítja, a Mozaik nem zárkózik el az eredeti állapot helyreállításától.

8.7. Mozaik a Mozaik Tartalmak elleni bármely valós vagy vélt támadás vagy ezek bármelyikének gyanúja esetén minden szükséges intézkedést meg fog tenni az elhárítás érdekében, és ennek körében előfordulhat, hogy a Végfelhasználó jogai időlegesen korlátozásra kerülnek. Végfelhasználó a fentieket tudomásul veszi és egyben a Mozaikkal szemben az ezzel összefüggő mindennemű kár- vagy megtérítési igényéről kifejezetten lemond.

9. Alkalmazandó jog

9.1. A VFSZ-re a magyar polgári anyagi jogi szabályokat kell alkalmazni.


Dátum: Szeged, 2017. szeptember 15.
Kosárba helyezve!