DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne...

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Promjene agregatnog stanja

Promjene agregatnih stanja zapravo su fazni prijelazi između čvrstog, tekućeg i...

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Aminokiseline

Monomeri bjelančevina.

Plošno centrirana kubična rešetka

Plošno centrirana kubična rešetka dopušta najčvršći spoj metalnih atoma.

Mravlja kiselina (metanska kiselina) (HCOOH)

Mravlja kiselina (ili metanska kiselina) najjednostavnija je karboksilna kiselina.

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Vrsta šećera koja se može pronaći u mlijeku sisavaca.

Heksagonalna metalna rešetka

Metali koji formiraju heksagonalne metalne rešetke su kruti i teško obradivi.

Sumporasta kiselina (H₂SO₃)

Bezbojna, slaba kiselina, poznata samo u vodenoj otopini.

Dušična kiselina (HNO₃)

Oksokiselina dušika. Bezbojna kiselina oštra mirisa, izrazito korozivna.

Dušikasta kiselina (HNO₂)

Jedna od oksokiselina dušika. Bezbojna, slaba kiselina s oštrim mirisom koja postoji samo...

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropska modifikacija ugljika koja je otkrivena krajem 80-ih godina.

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Vapnenac je široko i svestrano korišten materijal.

RNK

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila,...

Added to your cart.