Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Rotacijska tijela

Rotacijska tijela su tijela nastala rotacijom nekog geometrijskog lika oko osi.

Optička varka

Prilikom optičke varke naš mozak krivo tumači viđenu sliku.

Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te...

Prostorni koordinatni sustav (Kartezijev koordinatni sustav)

Kartezijev koordinatni sustav sa dijagramima i zadaćama za razvijanje percepcije prostora.

Šahovske zadaće

Šahovskim zadaćama razvijamo logičke vještine na satu matematike.

Gometrijske transformacije 1. (rotacija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne rotacije (oko točke i oko osi).

Gometrijske transformacije – pomak

Animacija nam prikazuje pomak u ravnini i u prostoru.

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni opisuju gibanje planeta oko Sunca.

Geometrijske transformacije 3. (refleksija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne refleksije (u ravnini i u prostoru).

Koliko je sati?

Pomoću animacije vježbat ćemo uporabu analognih i digitalnih satova.

Optička varka (Amesova soba)

Neobična soba kosih zidova za predočavanje optičke varke.

Refleksija i refrakcija svjetlosnog zraka.

Na plohi koja razdvaja dvije različite tvari u kojima je brzina vala različita, svjetlost se...

Raskrižje

Zabavna i spektakularna animacija za vježbanje prostorne orijentacije.

Soma kocka

Trodimenzionalne igre za sastavljanje sa zadacima i rješenjima.

Sjene

Promjena svjetlosti zavisno od godišnjih doba. Mjerenje visine pomoću sjene.

Eulerova poliedasrka formula

Leonhard Euler je formirao formulu o osnovnim osobinama konveksnih poliedara.

Orijentacija u prostoru

Animacija omogućuje razvoj prostornog razmišljanja i orijentaciju u prostroru pomoću prostornih...

Dizajniranje kuhinjskog namještaja - koordinatni sustav u prostoru

Kompjuterski model kuhinjskog namještaja će nas upoznati sa upotrebom koordinatnog sustava.

Zadaće sa vagom

Zanimljiva logika: odaberite jedini različiti uteg u hrpi istih.

Added to your cart.