Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na koje...

Zeleni automobili

Kombiniranjem benzinskog i električnog pogona automobila možemo smanjiti onečišćavanje zraka.

Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne...

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Promjene agregatnog stanja

Promjene agregatnih stanja zapravo su fazni prijelazi između čvrstog, tekućeg i...

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira...

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Heksagonalan metalni rešetkasti ustroj

Kovine sa heksagonalnim rešetkastim ustrojem su kruti, teško obradivi.

Sumporasta kiselina (H₂SO₃)

Bezbojna, slaba, skoro pa nepostojana kiselina, poznata samo u vodenom rastvoru.

Fosforni pentoksid (P₂O₅)

Kemijski spoj u obliku bijelog dima, nastaje prilikom paljenja fosfora na zraku.

Dušikasta kiselina (HNO₂)

Oksokiselina dušika. Bezbojna, nepostojana, slaba kiselina oštra mirisa, stabilna jedino...

Reakcija vodika i kisika

Mješavina vodika i kisika naziva se plinom praskavcem. Ukoliko se zapali, on eksplodira.

Reakcija amonijaka i klorovodika

Spajanjem amonijaka i klorovodika dobivamo amonijev klorid sa ionskom vezom.

Otapanje natrijevog klorida

Kuhinjska sol otapa se u vodi: polarizirane molekule vode oko iona stvaraju omotač.

Taljenje i zamrzavanje

Tokom zamrzavanja se među vodenim molekulama nastaju veze vodika i tako se stvara...

Added to your cart.