Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na koje...

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira...

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Promjene agregatnog stanja

Promjene agregatnih stanja zapravo su fazni prijelazi između čvrstog, tekućeg i...

Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne...

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Zeleni automobili

Kombiniranjem benzinskog i električnog pogona automobila možemo smanjiti onečišćavanje zraka.

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Sapun

Masne kiseline sadrže polarne i apolarne dijelove molekula, te su pogodne za uklanjanje...

Dušikasta kiselina (HNO₂)

Jedna od oksokiselina dušika. Bezbojna, slaba kiselina s oštrim mirisom koja postoji samo...

Fosforov pentoksid (P₂O₅)

Kemijski spoj u obliku bijelog dima, nastaje prilikom paljenja fosfora na zraku.

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

Otapanje natrijevog klorida

Kuhinjska sol otapa se u vodi: polarizirane molekule vode oko iona stvaraju omotač.

Heksagonalna metalna rešetka

Metali koji formiraju heksagonalne metalne rešetke su kruti i teško obradivi.

Taljenje i zamrzavanje

Tijekom zamrzavanja stvaraju se vodikove veze između molekula vode što rezultira...

Sumporasta kiselina (H₂SO₃)

Bezbojna, slaba kiselina, poznata samo u vodenoj otopini.

Added to your cart.