Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na koje utiče...

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira...

Promjene agregatnog stanja

Promjene agregatnih stanja zapravo su fazni prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog...

Ozonski omotač

Važnost ozonskog omotača za život na Zemlji je ogromna. To je filter za ultraljubičasto zračenje...

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne svrhe.

Otapanje natrijevog klorida

Kuhinjska sol otapa se u vodi: polarizirane molekule vode oko iona stvaraju omotač.

Sapun

Masne kiseline sadrže polarne i apolarne dijelove molekula, te su pogodne za uklanjanje masnih...

Dušikasta kiselina (HNO₂)

Oksokiselina dušika. Bezbojna, nepostojana, slaba kiselina oštra mirisa, stabilna jedino u...

Reakcija vodika i kisika

Mješavina vodika i kisika naziva se plinom praskavcem. Ukoliko se zapali, on eksplodira.

Otapanje klorovodika u vodi

Vodeni rastvor klorovodika je solna kiselina.

Fosforni pentoksid (P₂O₅)

Kemijski spoj u obliku bijelog dima, nastaje prilikom paljenja fosfora na zraku.

Reakcija amonijaka i klorovodika

Spajanjem amonijaka i klorovodika dobivamo amonijev klorid sa ionskom vezom.

Heksagonalan metalni rešetkasti ustroj

Kovine sa heksagonalnim rešetkastim ustrojem su kruti, teško obradivi.

Proizvodja amonijaka (Haber-Boschov proces)

Amonijak se proizvodi od dušika i vodika na visokoj temperaturi, pod tlakom, sa željeznim...

Added to your cart.