Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na koje...

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne...

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira...

Promjene agregatnog stanja

Promjene agregatnih stanja zapravo su fazni prijelazi između čvrstog, tekućeg i...

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Zeleni automobili

Kombiniranjem benzinskog i električnog pogona automobila možemo smanjiti onečišćavanje zraka.

Heksagonalna metalna rešetka

Metali koji formiraju heksagonalne metalne rešetke su kruti i teško obradivi.

Fosforov pentoksid (P₂O₅)

Kemijski spoj u obliku bijelog dima, nastaje prilikom paljenja fosfora na zraku.

Sapun

Masne kiseline sadrže polarne i apolarne dijelove molekula, te su pogodne za uklanjanje...

Dušikasta kiselina (HNO₂)

Jedna od oksokiselina dušika. Bezbojna, slaba kiselina s oštrim mirisom koja postoji samo...

Kloriranje metana reakcijom supstitucije

Tijekom reakcije supstitucije atomi vodika iz metana se supstituiraju sa atomima klora,...

Formiranje molekula vodika

Atome vodika u molekuli vezuje kovalentna veza.

Reakcija amonijaka i klorovodika

Spajanjem amonijaka i klorovodika dobivamo amonijev klorid sa ionskom vezom.

Sumporasta kiselina (H₂SO₃)

Bezbojna, slaba kiselina, poznata samo u vodenoj otopini.

Added to your cart.