Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Purin (C₅H₄N₄)

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklički aromatski organski spoj, njegovi derivati ​​uključuju gvanin i adenin.

Kemija

Ključne riječi

purin, organski spoj koji sadrži dušik, heterociklički spoj, heteroatom, purinski kostur, gvanin, adenin, DNK, nukleinska kiselina, nukleotid, RNK, bp, kofein, teofilin, guanin, pirimidin, imidazol, organska kemija, kemija, bilogija, biokemija

Povezani dodatci

3D modeli

Kostur i baze

  • kostur purina
  • adenin
  • gvanin

Purin C₅H₄N₄

Informacije

Molarna masa: 120.11 g/mol

Točka tališta: 216 °C

Svojstva

Purin se sastoji od imidazolnog prstena spojenog na pirimidinski prsten. Kao rezultat toga, on pokazuje njihove karakteristike. Molekula sadrži tri osnovna atoma dušika. Purin je bezbojna, kristalizirana tvar, ona se otapa u vodi s neutralnim pH, ali se ne otapa u alkoholu, eteru ili kloroformu. Formira soli s kiselinama i bazama.

Pojava i proizvodnja

Purin se u slobodnom obliku ne pojavljuje u prirodi, ali njegovi derivati ​​su važni. Kofein, teofilin, mokraćna kiselina i određene nukleobaze su derivati ​​purina. Nukleinske kiseline i drugi nukleotidni spojevi sastoje se od organskih baza koje sadrže dušik. Adenin i gvanin su derivati ​​purina. Purin se proizvodi zagrijavanjem formamida pod odgovarajućim uvjetima ili se sintetizira iz 4,5 diaminopirimidina.

Kostur

Adenin

Gvanin

Naracija

Povezani dodatci

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺ koenzim kojima ima važnu ulogu u anaboličkim procesima (sintezi).

Organizacija genoma

Eukariotske stanice s jezgrama veličine svega nekoliko mikrona mogu sadržavati gotovo dva metra višestruko namotane DNA.

RNK

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

2-deoksi-beta-D-riboza (C₅H₁₀O4)

Dio DNK, sadrži jednu hidroksilnu skupinu manje od β-D-riboze.

Vodeni medvjedići

Ovi dugoživci su u stanju preživjeti krajnje ekstremne prilike: ostat će žive čak i u svemiru.

Beta-D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbojna kristalna tvar koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Imidazol (C₃H₄N₂)

Biološki i praktički važan organski spoj.

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklički organski spoj, njegovi derivati ​​su timin, citozin i uracil.

Pirol (C₄H₅N)

Heterociklični aromatični spoj.

Triptofan

Jedna od dvadeset aminokiselina koje čine bjelančevine. Bočni lanac sadrži aromatski prsten.

Molekularne vježbe VII. (Spojevi ugljika sa sadržajem dušika)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje spojeva ugljika sa sadržajem dušika.

Added to your cart.