Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Molekularne vježbe VI. (Ugljikohidrati)

Molekularne vježbe VI. (Ugljikohidrati)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje moni-, di- i polisaharida.

Kemija

Ključne riječi

molekula, ugljikohidrat, šećer, monosaharid, disaharid, polisaharid, spoj šećera, ketoza, aldoza, smanjenje, nereducirajući, izomer, vježba, jednostavni šećer, vježbanje, kemija

Povezani dodatci

Molekularne vježbe V. (Spojevi ugljika sa sadržajem kisika)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje spojeva ugljika sa sadržajem kisika.

Molekularne vježbe VII. (Spojevi ugljika sa sadržajem dušika)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje spojeva ugljika sa sadržajem dušika.

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Jedan od stereoizomera glukoze, točnije D-glukoze.

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza je polisaharid sastavljen od molekula D-glukoze. Jedan je od osnovnih sastojaka škroba.

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Jedan od stereoizomera glukoze, točnije D-glukoze.

Beta-D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbojna kristalna tvar koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza je osnovna strukturalna jedinica celuloze.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Građevni materijal staničnih stijenki i vlakana biljaka.

D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Verzija riboze otvorenog lanca koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Vrsta šećera koja se može pronaći u mlijeku sisavaca.

Maltoza (sladni šećer) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disaharid koji nastaje pri spajanju dvije molekule alfa-D-glukoze.

Saharoza (obični šećer) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Bijeli, slatki spoj topiv u vodi, poznat kao šećer.

Zatvaranja prstena glukoze

Animacija prikazuje kako se otvoreni lanac pretvara u prsten alfa i beta D-glukoze.

2-deoksi-beta-D-riboza (C₅H₁₀O4)

Dio DNK, sadrži jednu hidroksilnu skupinu manje od β-D-riboze.

Added to your cart.