Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Metan (CH₄)

Metan (CH₄)

Prvi član homolognoga niza alkana.

Kemija

Ključne riječi

metan, zasićeni ugljikovodik, alkan, parafin, homologna serija, nafta, zemni plin, rudnički gas, tetraedar, nepolariziran, termička razgradnja, djelovanje supstitucije, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

Alkani

Alkani su zasićeni ugljikovodici, koji se mogu složiti u homologni red.

Bioplinska elektrana

Bioplin se može proizvoditi od organskih tvari (gnojivo, biljni dijelovi, organski otpadi) uz pomoć bakterija. Bioplin je mješavina metana i ugljičnog...

Metanski klatrat

Čvrsta tvar nastala pri niskim temperaturama na dnu oceana Zemlje pod visokim tlakom.

Kloriranje metana reakcijom supstitucije

Tijekom reakcije supstitucije atomi vodika iz metana se supstituiraju sa atomima klora, nusprodukt je klorovodik.

Bromfluorklorometan (CHClBrF)

Molekula ima dva enantiomera: stereoizomeri koji su zrcalne slike jedan drugog i ne mogu se preklapati.

Diklormetan (CH₂Cl₂)

Proizvodi se tretiranjem metana sa plinovitim klorom, a upotrebljava se kao otapalo.

Etanol (etilni alkohol) (C₂H₅OH)

Najvažniji član skupine alkohola, važan u industriji hrane.

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

Bezbojna, pomalo viskozna, higroskopna tekućina, koja se koristi za proizvodnju mravlje kiseline, cijanovodonične kiseline i drugih organskih spojeva.

Klorometan (metil-klorid) (CH₃Cl)

Klorometan se može pripraviti zagrijavanjem smjese metana i klora.

Metanol (metilni alkohol) (CH₃OH)

Najjednostavniji zasićeni alkohol. To je vrlo otrovni spoj, koji se lako može zamijeniti s etanolom.

Metil format (C₂H₄O₂)

Ester mravlje kiseline i metilnog alkohola, mirisna tvar nekog voća.

Mravlja kiselina (metanska kiselina) (HCOOH)

Mravlja kiselina (ili metanska kiselina) najjednostavnija je karboksilna kiselina.

Triklormetan, kloroform (CHCl₃)

Također poznat kao kloroform, koristi se kao otapalo u laboratorijima, a prije kao anestetik.

Ugljikov tetraklorid (CCl₄)

Bezbojna, otrovna tekućina slatkastog mirisa.

Added to your cart.