Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Beta-D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Beta-D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbojna kristalna tvar koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Kemija

Ključne riječi

beta-D-riboza, ugljikohidrat, monosaharid, šećer, pentoza, aldopentose, aldoza, nukleinska kiselina, nukleotid, RNK, ATP, NADH, organska kemija, kemija, bilogija

Povezani dodatci

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavni izvor energije za stanicu

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

RNA

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

2-deoksi-beta-D-riboza (C₅H₁₀O4)

Dio DNK, sadrži jednu hidroksilnu skupinu manje od β-D-riboze.

D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Verzija riboze otvorenog lanca koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Fosfat ion (PO₄³⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺ koenzim kojima ima važnu ulogu u anaboličkim procesima (sintezi).

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklički organski spoj, njegovi derivati ​​su timin, citozin i uracil.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklički aromatski organski spoj, njegovi derivati ​​uključuju gvanin i adenin.

Molekularne vježbe VI. (Ugljikohidrati)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje moni-, di- i polisaharida.

Added to your cart.