کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

رنگ ها

رنگ ها

هرچیزی که درباره رنگ ها ارزش دانستن دارد.

فيزيك

تصویرسازی

فلش

کلیدواژه‌ها

colour, shade, RGB, colour test, picture, colour wheel, colour mixing, colour vision deficiency, colour group, four-colour printing, related colours, complementary colours, custom colours, spectrum, visible light

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.