کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

مولکول ها

مولکول ها

ویژگی های اصلی، فرمول ساختاری و مدل های مولکولی سه بعدی آموزنده.

شيمى

تصویرسازی

HTML5

TODO HTML5

کلیدواژه‌ها

molecule, model, chemical, molar mass, melting point, boiling point, density, occurrence, heat of combustion, dangerous, hydrocarbon, halogen containing organic compound, oxygen-containing organic compounds, nitrogen-containing organic compound, carbohydrate, amino acid, protein, plastic, nucleotide, nucleic acid, green pigment, triglyceride, nonmetal element, molecular compound, ion, ionic compound, metal lattice, covalent network structure, cube grid, chloride ion

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.