کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

کد شکن

کد شکن

رمز گشایی واژه ها و عبارات با استفاده از نمادهای خط بریل، زبان اشاره، سیگنال های پرچم، بارکدها و حروف تصویری.

زبان مادری

توسعه مهارت, آموزشی

فلش

کلیدواژه‌ها

fog, decoding, decoding, matching, fog, code system, barcode, Runic alphabet, animal track, Braille, manual alphabet, tangram, animal figure, cuneiform script

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.