کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

کیت الکتریکی

کیت الکتریکی

مدارهای ساده ایجاد کنید، پارامترهای مربوط به هر یک از اجزا مدار را تغییر دهید و نتیجه را مشاهده کنید.

فيزيك

آموزشی, آزمایش

فلش

TODO HTML5

کلیدواژه‌ها

electricity, circuit, circuit diagram, voltage, amperage, resistance, current, series circuit, parallel circuit, wire, consumer, switch, power source, measurement, energy, physics, electron, charge, negative charge, direct current, electric current, bulb, bulb, electric motor, engine, electric motor, electromagnet, demonstration, experiment, physics, technology

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.