کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

MS-6413-EN

Click n' Learn

The Animal World

Interactive 3D smartbook

Mozaik Kiadó
MS-6413-EN - ویرایش 1, 2018 - 80 صفحه

Now get ready to encounter some of the most interesting members of the animal world! Discover the anatomy, habitat and feeding behaviour of simple creatures, like sponges, up to the most complex ones, the mammals.
نسخه دیجیتالی کلاس
نشریه دیجیتالی طراحی شده برای استفاده در مدرسه با تخته هوشمند
Added to your cart.