کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

MS-6402-EN

Click n' Learn

Animals of the Past

Interactive 3D smartbook

Imosoft Kft.
MS-6402-EN - ویرایش 1, 2018 - 64 صفحه

Come and meet some amazing extinct creatures, from trilobites to dinosaurs, which were around during the former geological eras, as well as some extremely peculiar animals that are still alive today!

نسخه دیجیتالی کلاس
نشریه دیجیتالی طراحی شده برای استفاده در مدرسه با تخته هوشمند
Added to your cart.