کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

زرافه

زرافه

بلندترین حیوان روی کره زمین، با این حال تعداد مهره‌های او با انسان برابر است.

02:42

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

giraffe, mammal, even-toed ungulate, ruminant, savannah, Africa, herbivore, herd, acacia, cervical vertebrae, animal, vertebrates, biology

Added to your cart.