کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

بابون مقدس

بابون مقدس

گونه‌ای از میمون‌ها با ساختار اجتماعی پیچیده که در آن می‌توان سیستم سلسله‌مراتبی را به وضوح مشاهده کرد.

04:45

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

baboon, Hamadryas baboon, monkey, mammal, Old World monkeys, social arrangements, hierarchy, omnivorous, team, klán, hárem, Africa, Asia, grassland, savannah, ülőgumó, barren rock, animal, vertebrates, biology

Added to your cart.