کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

ایزومری شدن نوری

ایزومری شدن نوری

ایزومرهای تصویر آینه ای اشیا و اجسام نامتقارن غیر قابل انطباق هستند۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

optical isomerism, stereoisomerism, enantiomer, racemic mixture, chirality, chiral, chirality centre, mirror image, alanine, glucose, thalidomide, limonene, isobuthane, L-alanine, D-alanine, D-glucose, L-glucose, D-limonene, L-limonene, optically, ligand, configuration, dextrorotatory, levorotatory, isomer, polarimeter, methane, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

برموفلوئوروکلرومتان ( CHClBrF )

این مولکول دو انانتیومر دارد: ایزومرهای فضایی که تصاویر آینه ای از یکدیگر هستند و انطباق پذیر نیستند۔

اتاق ایمز

اتاق ایمز یک اتاق غیر طبیعی است که برای ایجاد یک توهم نوری استفاده می شود۔

آلفا دی گلوکز ( C₆H₁₂O₆ )

آلفا دی گلوکز یکی از ایزومرهای فضایی گلوکز، به ویژه دی گلوکز است۔

بتا دی گلوکز ( C₆H₁₂O₆ )

یکی از ایزومرهای فضایی دی گلوکز

ترانس - ۲ - بوتن ( C₄H₈ )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا۔ ایزومر هندسی آن سیس - ۲ - بوتن است۔

سیس - ۲ - بوتن ( C₄H₈ )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا۔ ایزومر هندسی آن ترانس - ۲ - بوتن است۔

Geometric transformations – reflection

This animation demonstrates geometric reflection, a type of geometric transformation both in plane and space.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

آمینو اسیدها

اسیدهای آمینه مونومرهای پروتئین هستند۔

آلانین ( C₃H₇NO₂ )

یک اسید آمینه غیر قطبی۔ مولکول های L و D تصاویر آینه ای یکدیگر هستند۔

دستگاه های نوری

امروزه طیف گسترده ای از دستگاه های نوری، از میکروسکوپ ها گرفته تا تلسکوپ ها مورداستفاده قرارمی گیرند۔

Added to your cart.