کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

زلزله

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

earthquake, plate tectonics, seismometer, epicentre, hypocentre, Earth's crust, tectonic plate, earthquake-resistant construction, volcanic activity, wave, tsunami, physical geography, geography

موارد مربوط

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است.

چاه های گرمابی اعماق دریا

یک چاه گرمابی یک شکاف در سطح سیاره است که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آن فوران می کند.

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند.

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد.

شكل گيري آتشفشان هاي چینه‌ای

آتشفشان هاي چینه‌ای از لایه هایی از خاکستر آتشفشانی، آوار و گدازه تشکیل شده است.

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

گسل (متوسط)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی شکسته ، که سپس به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند.

چين خوردگي (پيشرفته)

نیروهای فشاری جانبی باعث می شوند که سنگها چین خورده شوند. اینگونه کوه های چين خورده شکل می گیرد.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Added to your cart.