کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

earthquake, plate tectonics, seismometer, epicentre, hypocentre, Earth's crust, tectonic plate, earthquake-resistant construction, volcanic activity, wave, tsunami, physical geography, geography

موارد مربوط

چاه های گرمابی اعماق دریا

یک چاه گرمابی یک شکاف در سطح سیاره است که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آن فوران می کند.

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد.

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

گسل (متوسط)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی شکسته ، که سپس به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند.

چين خوردگي (پيشرفته)

نیروهای فشاری جانبی باعث می شوند که سنگها چین خورده شوند. اینگونه کوه های چين خورده شکل می گیرد.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد.

Added to your cart.