کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

پازل سه بعدی

پازل سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای پرورش ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

نمره های پایین تر - ریاضیات

کلیدواژه‌ها

puzzle game, jigsaw puzzle, isometric view, stereopsis, 3D, orientation, logic, mathematics, shadow, game, exercise

موارد مربوط

بازی الفبای انگلیسی

الفبای انگلیسی را تمرین کنید! کلمات را کنار بگذارید!

بازی الفبای آلمانی

الفبای آلمانی را تمرین کنید و کلمات را از حروف تشکیل دهید۔

بازی الفبای روسی

الفبای روسی را تمرین کنید ، کلمات را از حروف بسازید۔

Tower of Hanoi

The Tower of Hanoi is a mathematical puzzle.

Added to your cart.