کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

چين خوردگي (پيشرفته)

چين خوردگي (پيشرفته)

نیروهای فشاری جانبی باعث می شوند که سنگها چین خورده شوند. اینگونه کوه های چين خورده شکل می گیرد.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

folding, fold, synclines, anticline, syncline, fold mountain, mountain formation, plate tectonics, sedimentary basin, sediment, tectonic plate, compressive force, rock, mountain, rock layer, nature, geography

موارد مربوط

گسل (متوسط)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی شکسته ، که سپس به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند.

گسل (پایه)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی یشکنند، که به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند.

چین خوردگی (ابتدایی)

نیروهای متراکم جانبی باعث می شود که سنگها چین خورده شوند. به این صورت کوه های چین خورده شکل می گیرد.

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Added to your cart.