کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

تشکیل ابر، انواع ابرها

تشکیل ابر، انواع ابرها

آب سطحی پس از تبخیر باعث تشکیل ابرها در اشکال مختلف می شود و به صورت بارندگی از ابرها به سطح زمین بازمی گردد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

weather, cloud formation, formation of precipitation, cloud types, precipitation, cloud, clouds, rain, snowing, rainstorm, water cycle, water vapour, water, water droplets, ice crystal, atmosphere, air, solar radiation, cycle, solar energy, evaporation, freezing, runoff, hydrosphere, wind, air pressure, climate, nature, geography

موارد مربوط

گردش جوی

تفاوت بین درجه حرارت مناطق قطبی و استوایی باعث گردش جوی می شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله چرخش کره ی زمین قرار دارد۔

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند۔

آذرخش

آذرخش ناشی از تخلیه ناگهانی الکترواستاتیک همراه با صدای شناخته شده به عنوان تندر است۔

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند۔

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

Meteorological instruments

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Meteorological instruments (basic)

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Monsoon wind system

In summer, monsoon winds bring heavy rainfall from the ocean to the continent.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Warm front, cold front

Cold and warm fronts are formed where bodies of cold and warm air meet.

Added to your cart.