کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ترانس - ۲ - بوتن ( C₄H₈ )

ترانس - ۲ - بوتن ( C₄H₈ )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا. ایزومر هندسی آن سیس - ۲ - بوتن است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

butene, trans-2-butene, geometric isomerism, unsaturated hydrocarbon, alkene, olefin, constitutional isomer, isomer, addition, polymerisation, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

سیس - ۲ - بوتن ( C₄H₈ )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا. ایزومر هندسی آن ترانس - ۲ - بوتن است.

ایزومری شدن نوری

ایزومرهای تصویر آینه ای اشیا و اجسام نامتقارن غیر قابل انطباق هستند.

بوتان ( C₄H₁₀ )

عضو چهارم در سری های همولوگ آلکان ها.

۱ - بوتن ( C₄H₈ )

یکی از ایزومرهای بوتن.

Added to your cart.