کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

تری فلوئورید بور ( BF₃ )

تری فلوئورید بور ( BF₃ )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا با بوی تند. در هوای مرطوب دودهای سفید ایجاد می کند.

شيمى

کلیدواژه‌ها

boron trifluoride, trigonal planar, molecular shape, bond angle, general chemistry, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

برموفلوئوروکلرومتان ( CHClBrF )

این مولکول دو انانتیومر دارد: ایزومرهای فضایی که تصاویر آینه ای از یکدیگر هستند و انطباق پذیر نیستند.

هیدروژن فلورید ( HF )

یکی از هالیدهای هیدروژن، ماده ای بسیار خورنده - حتی شیشه را مورد حمله قرار می دهد.

فلوئور ( F₂ )

سبکترین هالوژن ، گاز کم رنگ زرد-سبز ، سمی ، بسیار واکنش پذیر است. معروف ترین ترکیب آن تفلون است.

مقایسه هالوژن ها

عناصر هالوژن یک گروه در جدول تناوبی هستند که شامل پنج عنصر شیمیایی مرتبط، فلوئور، کلر، برم، ید و استاتین است.

Added to your cart.